سیاستگذاری برنامه‌های توسعه در ایران پس از انقلاب و وابستگی شغلی در نظام بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اندوخته دکترای مدیریت دولتی- منابع انسانی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران

2 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران

3 دانشیار پایه ۲۲ دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران

4 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شمال آمل،دانشکده علوم انسانی، آمل، ایران

چکیده

موضوع این مقاله بررسی سیاستگذاری برنامه‌های توسعه در ایران پس از انقلاب و وابستگی شغلی در نظام بانکداری است. بدون شک از جمله ارکان مهم و اساسی اقتصاد ایران طی این چهار دهه، نظام بانکداری بوده که نقش تعیین‌کننده‌ای در سراسر نظام اقتصادی کشور برجای نهاده است. بر این اساس،  داشتن یک نظام بانکداری سالم از مهم‌ترین  دغدغه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‎شود. برنامه‌های توسعه به عنوان سیاستگذاری کلان در پی تحقق و پیاده‌سازی سیاست‌های نظام بانکداری هستند. سؤال اصلی تحقیق این است که، در سیاستگذاری برنامه‌های توسعه پس از انقلاب، نظام بانکداری از چه جایگاهی برخودار است و اینکه وابستگی شغلی در نظام بانکداری چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که هر کدام از برنامه‌های توسعه اقتصادی با رویکرد متفاوتی، به طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت پیاده‌سازی سیاست‌های بانکی گام برداشتند. هر چند توجه به وابستگی شغلی در سازمان یک عنصر کلیدی در عملکرد هر سازمانی است، اما در برنامه‌های توسعه اقتصادی پس از انقلاب به طور صریح به این موضوع اشاره نشده است.

کلیدواژه‌ها


اکبریان، رضا و رفیعی، حمیدرضا(1392)، «بانکداری اسلامی، چالش های نظری- عملی و راهکارها»، اقتصاد اسلامی، دوره هفتم، ش26.
امینی، امیرهوشنگ (1385)، «گفتار کوتاه درباره: ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی پول»، فصلنامه اتاق بازرگانی، سال اول، ش2.
ایزدی فرد، علی اکبر (1386)، «تأملی فقهی و حقوقی در مضاربه بانکی»، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، سال اول، ش8..
توکلی، محمدجواد و کریمی، عبدالخالق (1393)، «شاخص بانکداری اسلامی»، مجله معرفت اقتصادی، سال ششم، ش1.
جمشیدی، سعید (1397)، بانکداری اسلامی، تهران، شکوه اندیشه.
چقازردی، محمد (1377)، «وجوه افتراق نظام بانکداری بدون ربا با نظام بانکداری ربوی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
دانایی فرد، حسن(1392)، چالشهای مدیریت دولتی در ایران، تهران، سمت
دریایی، رضا و کربلایی آقازاده، مصطفی(1393)، «ماهیت حقوقی سپردهگذاری نزد بانکها»، مجله مطالعات حقوقی، دوره ششم، ش2.
زمانی فراهانی، مجتبی(1389)، پول، ارز و بانکداری، تهران، ترمه.
السان، مصطفی (1390)، حقوق‌بانکی، تهران، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
سلطانی، محمد(1395)، حقوق بانکی، تهران، میزان.
سیفلو، سجاد(1389)، «حساب سرمایه گذاری ویژه راهکاری برای سود ثابت»، دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال دوم، ش2.
صادقی شاهدانی، مهدی و آقابابایی، محمد ابراهیم(1390)، «تحلیل مقایسه‌ای ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول»، مجله تحقیقات مالی اسلامی، دوره اول، ش1.
غنی‌نژاد، موسی(1376)، «تفاوت ربا و بهره بانکی»، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، سال اول، ش 12.
فراهانی فرد، سعید(1387)، سیاست اقتصادی در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
فردریک، میشیل (1387)، پول و ارز و بانکداری، ترجمه علی نخجوانی، تهران،  علمی و فرهنگی.
کدخدایی، حسین (1380)، «پدیده ریسک در بانکداری اسلامی»، مجله بانک و اقتصاد، سال اول، ش 16.
گلریز، نیکو (1386)، «سود چیست؟ بهره چیست؟ ربا چیست؟»، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1264.
محمدمظاهری، محمد و محمدمظاهری، مسعود و خرمی، مهدی و فقیهی، پیام(1394)، «ارائه مدل ارتقای دلبستگی شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان همدان»، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و صنایع ایران.
نظرپور، محمدنقی(1392)، عقد و اوراق استصناع، قم، دانشگاه مفید.
.