پیشگیری از فساد و تاثیر ان بر سلامت اداری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استادیار، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب،تهران، ایران

چکیده

موضوع این مقاله پیشگیری از فساد و تاثیر آن بر سلامت اداری در ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که  استلزامات پیشگیری از فساد اداری در ایران کدامند و چه تاثیری بر سلامت اداری دارد؟ فرضیه پژوهش این است که جلوگیری از فساد اداری در ایران نیازمند تعریف فساد، اندازه گیری آن و رویکردهایی همچون بهره گیری از سازمان‌های مردم نهاد، اطلاع رسانی و آموزش همگانی و آیین دادرسی افتراقی است و از این طریق سلامت اداری را در جهت نزدیک کردن به میانگین جهانی در این زمینه سوق می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه، نیازمند برنامه هایی اساسی و همه جانبه می‌باشد و با بکارگیری روش های پیشگیرانه فردمدار، پیشگیری محیطی، و موقعیت مدار و همچنین با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده‌ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می‌پذیرد، نیاز است. قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، در راستای اتخاذ شیوه نظارت غیرقضایی، ساز و کار نوینی را در امر پیشگیری و مقابله با فساد ارائه داده و اجرایی نموده است. در واقع برای کاهش و حذف این معضل اجتماعی، به جای رویه های تنبیهی و مقابله پس از وقوع، باید پیشگیری از بروز فساد اداری هدف قرار گیرد. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای جمع آوری می شود.

کلیدواژه‌ها


افضلی، عبد الرحمن، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه، نشریه حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دوره 45، شماره 27، 1390.
ایچی، مهدی، آریان مهر، ندا،  فساد اقتصادی، علل و نتایج بروز آن در اقتصاد ایران، مجموعه مقالات همایش ارتقاء سلامت اداری، تهران: زمان تو، ۱۳۸۹.
تانزی، ویتو(1387)،مسئله فساد، فعالیت های دولتی و بازار آزاد، ترجمه بهمن آقایی، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 125 و 126
دادخدایی، لیلا، بررسی مفهوم فساد و رویکرد پیشگیرانه قانونگذار ایران در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، تعالی حقوق، شماره 3، 1392.
-درویش نوری کلاکی، نسرین، عارف نیا، طیبه و طاهره سلیمی، «چالش های رانت و فساد سیاسی برای جامعه مطلوب اسلامی با رویکردی به آراء امام خمینی»، رهیافت انقلاب اسلامی، سال پانزدهم، شماره 57، زمستان 1400، صفحات 142-125.
رابینز، استیفن، مدیریت رفتار سازمانی، مترجم :اعرابی و پارسائیان، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1374.
رفیع پور، فرامرز، سرطان اجتماعی فساد، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵.
طالبی، ابوتراب، موقعیت اخلاقی نخبگان نظام اداری در ایران، مطالعات اجتماعی، دوره هفتم، شماره 5، 1392.
فربد محسنی(1392)، پیشگیری از فساد اداری با تأکید بر فناوری اطلاعات، دیدگاههای حقوق قضائی، شماره 61، صفحات  174-139.
کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ ۲۵، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۸.
الماسی، مجید، (1397)، «پیشگیری و مبارزه با فساد: راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد»، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس. شماره مسلسل 15937.
منصورآبادی، عباس، اسدی نیا، شهناز(1399)، « جلوه های دادرسی افتراقی جرائم اداری (در پرتو اصول دادرسی منصفانه)«، فصلنامه علمی پژوهش های نوین حقوق اداری، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 57-33.
نورایی، افشین، بهادری جهرمی، محمد، علم الهدی، حجت الله، « بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از فساد در قوانین ایران و سوئد»، رهیافت انقلاب اسلامی، سال شانزدهم، شماره 58، بهار 1401، صفحات 174-151.
عربی
-طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 6، ناصر خسرو، 1386.
-نوری، حسین بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: موسسه آل البیت(ع)، الاحیاآ التراث، ج 13، 1366.
 
-Gokcekus, Omer and Mukherjee, Ranjana (2006), Official’s asset declaration laws: Do They Prevent Corruption?, Seton Hall University, http://www.anti-corruption.org/wp-content/uploads/2016/11/Research-on-Corruption-Officials-asset-declaration-law-Do-they-prevent-corruption-R.Mukherjee-and-O.Gokcekus.pdf.
-Karhunen P, Ledyaeva S. Corruption distance, anticorruption laws and international ownership strategies in Russia. J Int Manag. 2012.