تحلیلی بر پایگاه اجتماعی ، رویکرد و خط مشی حزب کارگزاران سازندگی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی خط مشی و عملکرد و پایگاه اجتماعی حزب کارگزاران سازندگی ایران پرداخته است و درپی پاسخ به این سوال است که پایگاه اجتماعی و عملکرد و خط مشی حزب کارگزاران سازندگی ایران چیست؟ به عنوان فرضیه باید گفت که حزب کارگزاران سازندگی حزبی دولت­ساخته، برآمده از تفکر و گفتمان دولت سازندگی مطرح بوده و پایگاه اجتماعی آن در میان فن سالارانی است که به تکنوکراسی معتقد بوده و در خط مشی و عملکرد خود بر بازار آزاد و دولت حداقلی و ارجحیت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی تاکید می­نمایند. از سوی دیگر این حزب که از حمایت همه­جانبه­ی دولت هاشمی رفسنجانی بهره­مند بود؛ توانست در اثر نوسازی و تحولات زیرساختی و توسعه­ای خود به ویژه در مناطق شهری، در میان طبقه متوسط مدرن شهری جای خود را باز کرده و حمایت این طبقه را به خود جلب نماید. توسعه اقتصادی محوری­ترین مفهوم در عملکرد و خط مشی و کنش­ورزی این حزب همواره مطرح بوده است. این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی بهره برده است و  داده­های خود را به روش اسنادی و کتابخانه­ای جمع­آوری کرده است.

کلیدواژه‌ها


ایمان،محمدتقی؛طبیعی،منصور؛امینی­زاده،سینا (1399).«ارزیابی مبانی پارادایمی مرامنامه احزاب ایران بعد از انقلاب اسلامی: مطالعه موردی حزب جمهوری اسلامی و حزب کارگزاران»، دوفصلنامه علمی دانش سیاسی، سال16.
بحرانی، محمدحسین (1389). طبقه متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر، تهران : آگاه
بشیریه؛ حسین (1384). تاریخ اندیشه­های سیاسی در قرن بیستم(جلد یک): اندیشه­های مارکسیستی، تهران : نشر نی
بشیریه، حسین (1386). جامعه­شناسی سیاسی، تهران : نشر نی
پولانزاس، نیکوس (1391). طبقه در سرمایه‌داری معاصر، مترجم: حسن فشارکی - فرهاد مجلسی‌پور، تهران: نشر رخداد نو
دارابی، علی (1380). کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود، تهران : نشر سیاست
دارابی، علی (1388). جریان­شناسی سیاسی در ایران، چاپ دوم، تهران : انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
دلفروز،محمدتقی (1393). دولت و توسعه اقتصادی، تهران : نشر آگاه
ریتزر، ج. (1378) نظریه‌های جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
زیباکلام،صادق؛ عبداله­پور،محمدرضا (1390). «تحلیلی بر سیاست­گذاری حزبی کارگزاران سازندگی در انتخابات دهم ریاست جمهوری»، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال چهارم، شماره 14، صص 25-42.
شادلو، عباس (1392). جستاری تاریخی پیرامون تکثرگرایی در جریان اسلامی و پیدایش جناح راست و چپ مذهبی 80 1360، ویراست دوم، تهران : نشر وزراء
شادلو، عباس (1395). اطلاعاتی درباره احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز، ویراست دوم، تهران : نشر وزراء
شمسی،عبدالله (1390). «جریان­شناسی گروه‌های دوم خردادی: نقد و بررسی مبانی فکری حزب کارگزاران سازندگی»، نشریه پیام، شماره 106، صص 118-141.
ظریفی­نیا، حمیدرضا (1378). کالبدشکافی جناح­های سیاسی ایران، چاپ سوم، تهران: آزادی اندیشه
قلی­زاده، مصطفی (1391). بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد حزب کارگزاران سازندگی و جبهه مشارکت ایران اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عظیمی­دولت­آبادی،امیر (1387). منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران : مرکز اسناد انقلاب اسلامی
سند مواضع حزب کارگزاران سازندگی، سایت حزب
احمدی امویی، بهمن (1383). اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران : گام نو
کولایی،الهه؛ مزارعی،یوسف (1395). « نوسازی و تحزب (مطالعه موردی: دولت هاشمی رفسنجانی)»، فصلنامه سیاست، دوره46، شماره2، صص 421-403.
کدی، نیکی (1383). نتایج انقلاب ایران، ترجمه مهدی حقیقت­خواه، تهران : ققنوس
مظفری،کاوه(1386).طبقات اجتماعی در اندیشه پولانزاس. منتشر شده در همشهری آنلاین hamshahrionline.ir/x9qs
نوذری، عزت­الله (1380). تاریخ احزاب سیاسی در ایران از مجلس دوم مشروطیت تا مجلس ششم انقلاب اسلامی، چاپ اول، شیراز : نوید شیراز
واعظی، محمود (1387). مجموعه مقالات سیاست خارجی توسعه­گرا، ویرایش و گردآوری : مسعود موسوی شفایی، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
هریس، کیوان (1398). انقلاب اجتماعی (سیاست و دولت رفاه در ایران)، ترجمه محمدرضا فدایی، تهران: شیرازه
روزنامه کیهان، منتشره در 31/2/1388
Cyr, Jennifer (2017). The Fates of Political Parties, Cambridge : Cambridge University
Martin, james (2008). The Poulantzas Reader: Marxism, Law anf the State. London : Verso.
Poulantza, Nicos (1961). Political Power and Social Classes, London : Verso
Tarrow,Sidney (2021).Movements and Parties, Cambridge : Cambridge University Press.