تاثیرخلقیات اجتماعی کارگزاران دولت بر فساد سیاسی (مطالعه موردی: ادارات استان کرمان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی،گرایش مسائل ایران،دانشگاه آزاد

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت .ایران

3 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت ، ایران

چکیده

فساد سیاسی یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه در کشورهای در حال ‌توسعه و همچنین در کشور ما است. در ایران خصوصیات شخصیتی، ساختارهای مبارزه با فساد سیاسی را با مشکل روبرو ساخته است. براین اساس سئوال این تحقیق این است که خلقیات کارگزاران دولت چگونه بر فساد سیاسی تاثیرگذار است؟ فرضیه تحقیق این است از آنجایی که در نهایت کنش در اولین حلقه ارتباطی، توسط شخصیت صورت می گیرد ویژگی های شخصیتی کارگزاران نهادها با ایفای نقش کاتالیزوری نقش اولیه و تسهیل گری برای فساد ایجاد می­کنند. یکی از این ویژگی‌ها رفتاری است که افراد در مبارزه با فساد سیاسی از خود نشان می‌دهند. بنابراین پژوهش حاضر با  هدف شناخت نقش خلقیات اجتماعی کارگزاران دولت بر فساد سیاسی کارکنان ادارات استان کرمان در وضعیت کنونی انجام شد. این تحقیق به لحاظ هدف از جمله تحقیقات کاربردی و از منظر روش کمی است. یافته‌های این تحقیق نشان داد خلقیات (بی‌اعتمادی،عدم صداقت، خودمحوری، ضعف در مسئولیت‌ پذیری، مردم‌داری، تقدیرگرایی، اقتدارطلبی) بر فساد سیاسی کارکنان ادارات استان کرمان تأثیر گذاشته است. در نتیجه می­توان گفت که خلقیات اجتماعی می­تواند عاملی در تسریع فساد سیاسی در ادارات استان کرمان باشد. راهکار پیشنهادی محقق نهادینه شدن قدرت، آموزش،گردش نخبگان، افشا سازی سیاسی، نظارت و ایجاد بستری برای شفاف سازی است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع :
ایزدی، علی محمد،(1371). نجات، تهران: انتشارات قلم   
ایزدی،علی محمد (1398)، چرا عقب مانده ایم؟، تهران: انتشارات علم.
آریان­پور،امیرحسین.(1357)، فرویدیسم.تهران: انتشارات امیرکبیر.
جمال زاده، محمدعلی(1345). خلقیات ما ایرانیان، تهران: انتشارات نوید
رحمانیان، سمیرا؛ کریمی،مجیدرضا؛ راسخ،کرامت اله (1401).« تعیین­کننده‌های اجتماعیِ گرایش به فساد اداری و مالی در بین کارمندان دولتی شهر جهرم»،فصلنامه مطالعات جامعه­شناسی،شماره 54 (15)،صص 99-122.
رفیعی،ویدا؛ معصومی،مجید؛ گلپرور،مجید (1401).«تأثیر خلقیات اجتماعی بر فساد سیاسی (مورد مطالعه ادارات استان کرمان)»، ماهنامه علمی جامعه شناسی سیاسی ایران، سال پنجم، شماره11،صص 4601-4615.
سپهوند، رضا؛ عارف­نژاد،محسن؛ سپه­وند،مسعود؛ فتحی چگنی، فریبرز (1397).«اثر سرمایه ساختاری برکاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه­های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمانهای دولتی استان کرمان)، فصلنامه مدیریت دولتی، سال 10 شماره 4، صص 583-604.
سریع القلم، محمود (1389).عقلانیت و آینده­ی توسعه یافتگی ایران، تهران: انتشارات فرزان روز.
سریع القلم، محمود (1390). اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار، تهران: انتشارات فرزان روز.        
سریع القلم، محمود (1397). فرهنگ سیاسی ایران، تهران: انتشارات فرزان روز.
شریف محمدرضا(1381)،انقلاب آرام، تهران: روزنه.
فراستخواه،مقصود (1394).ما ایرانیان، تهران: انتشارات نی.
قاضی مرادی ،حسن (1371). در پیرامون خودمداری ایرانیان، تهران: انتشارات اختران.
قاضی مرادی ،حسن (1398). تاملی بر عقب ماندگی ما، تهران: انتشارات اختران                       
قاضی مرادی ،حسن (1400). در فضیلت مدنیت، تهران: انتشارات اختران
قاضی مرادی ،حسن (1400). درآمدی بر تفکر انتقادی، تهران: انتشارات اختران       
قاضی مرادی ،حسن(1385).نوسازی سیاسی در عصر مشروطه ایران، تهران: انتشارات اختران.
قاضی مرادی، حسن (1395). ملکم خان، تهران: انتشارات اختران         
قاضی مرادی، حسن (1397). شوق گفت­وگو و گستردگی فرهنگ تک­گویی در میان ایرانیان، تهران: انتشارات اختران
قاضی مرادی،حسن (1399). استبداد در ایران، تهران: انتشارات اختران 
قاضی مرادی،حسن (1399). کار و فراغت ایرانیان، تهران: انتشارات اختران.           
قاضی مرادی،حسن (1400). در ستایش شرم، تهران: انتشارات اختران   
قندچی تهرانی،مسعود(داود)(1383).استبداد واقتدار گرایی.تهران :نشر همراه.
نراقی، حسن(1392). ناگفته­ها، تهران: انتشارات اختران
نوائی، فرهاد؛کتابی، محمود و شفیعی، اسماعیل،(1396).«تاثیر شیوه تربیتی استبدادی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم»،رهیافت انقلاب اسلامی،سال یازدهم، شماره 40، صص65 تا 45.
نوائی،فرهاد؛شفیعی،نوذر(1389).«فساد درون سازمانی در پرتو شخصیت اقتدارگرا و ساخت پاتریمونیالیسم سنتی و ایلیاتی جامعه»، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین­المللی، شماره پنجم، صص 26-1.
نوروزی، نورمحمد(1382).تحول گفتمان سیاسی و پویش الگوی رفتار سیاست خارجی ایران، پایان نامه دکتری روابط بین الملل،دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
وبر، ماکس(1373).اخلاق پروتستانی و روح سرمایه­داری.ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
وحید،مجید(1383).سیاست­گذاری عمومی.تهران: میزان.
هیکس،هربرت؛گولت،ری(1381). تئوری‌های سازمان و مدیریت: کلیات و مفاهیم (جلد 1)، مترجم : گوئل کهن، تهران : انتشارات روزنامه اطلاعات.
هیوود، پل (1397).»فساد سیاسی«، ترجمه میرقاسم بنی­هاشم و محمد طاهری، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی
منابع انگلیسی
Miro Hacek, Simona Kukovic, Marjan Brezovsk (2013) Corruption and Suspicion Issues in Slovenian Coercive Political Institutions" 32(1), 41-85
Sikka, Prem, Lehmann, Glenn (2015) Corruption and the Limits of Corruption Prevention in Public Procurement and Constructing Ethical Issues12 (2)144-153.
Terhune,Kenneth,w (1970) from national character to national behavior A reformulation ,vol14, No2:203-263.