سنجش نگرش اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ زنجان نسبت به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

اقتصاد مقاومتی، الگوی بومی درون‌زای توسعه کشور است. برای اجرای موفق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سازمان‌های مختلف از جمله دانشگاه‌ها، آگاهی از نگرش اعضای آن به منظور زمینه‌یابی و برنامه‌ریزی اثربخش ضروری است. سؤال اصلی تحقیق حاضر این بود که میزان آمادگی نگرشی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا چه حد می‌باشد؟ پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی-همبستگی با استفاده از ابزار پرسشنامه (پس از تأیید روایی و پایایی) در دانشگاه زنجان انجام پذیرفت و پردازش داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 انجام شد. نتایج حاکی از آن است که نگرش اعضای هیئت‌علمی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی مساعد (میانگین 20/4 در مقیاس 5 سطحی لیکرت) می‌باشد. همچنین نتایج نشان داد بین نگرش اعضای هیئت‌علمی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با برداشت آنها از قابلیت اجرای این سیاست‌ها در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی ارتباط مستقیم و معنی‌دار وجود دارد. با توجه به نگرش مثبت اعضای هیئت‌علمی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توصیه می‌شود رویه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی موجود دانشگاه‌ها با مشارکت اعضای هیئت‌علمی با معیار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرند. 

کلیدواژه‌ها


-                      آذربایجانی، مسعود و سالاری فر، محمد رضا و عباسی، اکبر و کاویانی، محمد و موسوی اصل، سید مهدی (1387). کتاب روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، چاپ سوم،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
-                      اصغری، محمود (1392). تربیت دینی و تأثیر آن بر اقتصاد مقاومتی. پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، سال نوزدهم، ش 4، سال 1392.
-                      پیرایش، رضا و مطلبی، محمدقادر (1392). بررسی عوامل مؤثر مدیریتی کارآفرینان در پرورش خلاقیت و نوآوری در اقتصاد مقاومتی نمونه موردی: صنعت توزیع نیروی برق زنجان. سال 1392.
-                      تاری، فتح الله و کاویانی، زهرا (1392). اقتصاد مقاومتی. فصلنامه سیاست اقتصاد کلان، سال دوم،.
-                      تیرگر، آرام و آقالری، زهرا (1392). اقتصاد مقاومتی از منظر شهروندان و دانشگاهیان. کیهان فرهنگی.شماره 327-326-325، سال 1392، صص 3-1.
-                      تیرگر، آرام و همکاران (1392). اقتصاد مقاومتی در میان اساتید دانشگاه. ماهنامه آموزشی معارف، شماره 100، صص 14-1.
-                      حایک، مریم (1394). اقتصاد مقاومتی در تبلیغات بازرگانی سیمای شبکه اصفهان (بهار 93) مطالعه موردی: بررسی مؤلفه‌های مدیریت مصرف، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و دوم، شماره 3، پاییز 1394، صص 104-85
-                      حبیبی، حسن و منعم، روح الله (1391). کارآفرینی زیر بنای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان، سال 1391.
-                      حسین زاده بحرینی، محمد حسین (1392). اقتصاد مقاومتی- راهکاری برای توسعه، مشکوه، شماره 118، بهار 1392 ، صص 155-138.
-                      حسینی، سیدصفدر و شهبازی، حبیب (1392). برآورد عرضه و تقاضا جمعی بخش کشاورزی ایران 1338-1386، نشریه اقتصاد و توسعه اقتصادی، جلد 2، شماره 1، ص 16-24.
-                      حسینی، عبدالرضا و رفیعی آتاتی، عطاالله و حسینی، سید محمد حسین (1393). بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی، دوفصلنامه علمی-پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی و قدرت نرم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)، سال سوم، شماره 10، پاییز و زمستان 1393، صص 146-121.
-                      خاک رنگین، رضا و چنداز، سهراب و خاک رنگین، زهرا (1393). امکان سنجی طرح شناسنامه دار کردن ادوات موتوری کشاورزی با نگاه اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی: شهرستان اندیشمک. همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار، سال 1393.
-                      دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای. (1391).www.khamenei.ir
-                      رحمان پور، محمد و نصر اصفهانی، احمد رضا و سیادت، سیدعلی (1394). بررسی رابطه مبانی و اصول درسی ملی جمهوری اسلامی ایران با مضامین اقتصاد مقاومتی به منظور پیشنهاد برنامه درسی مطلوب، فصلنامه علمی-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال نهم، شماره 31، تابستان 1394، صص 60-41
-                      سهرابی، روح الله و همایی لطیف، مهتاب (1391). شناسایی و رتبه بندی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی در صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در راستای استقرار اقتصاد مقاومتی. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان، سال 1391، صص 503-491.
-                      سیف، اله مراد و حافظیه، علی اکبر (1392). راهبردهای تجارت بین الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 60، پاییز 1392.
-                      سیف، اله مراد و خوشکلام خسروشاهی، موسی (1392). نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال هجدهم، شماره 54، بهار 1392، صص 204-181.
-                      سیف، اله مراد (1392). مقدمه‌ای بر پیاده سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهموری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم شماره 61، زمستان 1392.
-                      سیفلو، سجاد (1393). اقتصاد مقاومتی راهبرد دفاع غیر عامل اقتصادی، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و دوم، شماره 87، تابستان 1393، صص 88-53.
-                      صابر، زهرا و نصرتی، شهریار و اوراز، بهرام و نظری ولنی، لاله (1392). بررسی جایگاه صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد اقتصاد مقاومتی. همایش ملی مدیریت گردشگری، طبیعت گردی و جغرافیا، سال 1392، صص 12-1.
-                      طغیانی، مهدی و درخشان، مرتضی (1393). تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن، فصلنامه راهبرد، سال بیست و سوم، شماره 73، زمستان 1393، صص 146-115.
-                      عبدالهی، محسن و موسویان، سید عباس (1391). تبیین آسیب‌های اجرای عقود بانکی در کشور؛ رهیافتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، نشریه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1392، صص 142-115.
-                      فاضلی نیا، نفیسه (1385). علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی(با تأکید بر عنصر ژئوپلیتیک شیعه)، فصلنامه علوم سیاسی، سال نهم، شماره 36 .
-                      فرهادی، فرهاد و کریمی منجر موئی، محمد و اورسوجی، عباس و مرادی، محسن و خاکسار، مریم (1393). بررسی نقش مدیریت جهادی، عزم ملی و فرهنگ بر اقتصاد مقاومتی مطالعه موردی: شهرستان لردگان. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی؛ سال 1393، صص 8-1.
-                      قلی زاده، حیدر و پور جبرئیل، سارا (1392). بررسی امکان پذیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در مورد دانه‌های روغنی مطالعه موردی: کلزا در استان گلستان. همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، سال 1392.
-                      کامفیروزی، محمدحسن و بنیادی نائینی، علی و موسوی لقمان، سیده اشرف (1393). بررسی نقش عوامل در اقتصاد بدون نفت در الگوی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره 52، زمستان 1392، صص 29-1
-                      ماقبل، روح الله و نادری مهدیی، کریم (1394). بررسی نقش کشاورزی دانش بنیان در نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی. همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران، سال 1394.
-                      محبی، صابر و اکبر زاده، رجب (1391). آسیب پذیری مسیر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی. همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی، دانشگاه گیلان، سال 1391، صص 149-143.
-                      محمدی مقدم، یوسف و ذوالفقاری، حسین و علیپور، میثم و رسولیان، پریسا (1391). بررسی رابطه اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش. فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال اول. شماره 2، سال 1392، صص 119-108.
-                      مطیعی لنگرودی، سید حسنو رضوانی، محمد رضا و فرجی سبکبار، حسنعلی و خواجه شکوهی، علیرضا (1389). تحلیل پایداری نظام بهره­برداری زراعی خانوادگی و تعاونی تولید روستایی (مطالعه موردی شهرستان آق­قلا). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، سال 2، شماره 3
-                      منصور، حسین (1391). «نقش دانشگاه در اقتصاد مقاومتی»، روزنامه کیهان.
-                      موسوی انیجدان، سید حسین و تیرگر، آرام (1394). بررسی عوامل مؤثر بر مصرف برق بهینه رایانه‌های شخصی در یک مرکز آموش عالی در سال 93، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 14، شهریور 1394.
-                      نثاری، رضا و منتظری، رسول و حسین زاده، نعمت (1394). راهبردهای تامین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، سال سوم، شماره یازدهم، تابستان 1394، صص 116-99.
-                      نعامی، عبدالله و مظهری، علی اکبر (1393). تأکید بر رابطه بازاریابی داخلی و منابع سپرده‌ای بانک به منظور تامین منابع مالی مولد و فعال سازی سرمایه‌های انسانی در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره هفتم، پاییز 1393، صص 87-65
-                      نکویی نائینی، سید علی (1394). سنجش پایداری نظام‌های بهره برداری کشاورزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال سوم، شماره نهم، بهار 1394، صص 139-126.
-                      نوری ساری، حجت الله (1392). تحلیل روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با انگلستان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 61، زمستان 1392.
-                      واعظی، سیدکمال و فدایی، محمد (1394). بررسی و تبیین مؤلفه‌های مدیریت راهبردی دانشگاه اسلامی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، شماره 1، بهار و تابستان 1394.
-                      Richard peet&Elaine Hartwick , Theories of development Contentions,Arguments, Alternatives, The Guilford Press.)2009(, second edition
-                      Brigugliio, L., Stephen, P.(2011). “Growth and Resilience in East Asin and The Impact of the Global Recession”, Available at.http://www.um.edu.Mt.
-                      Briguglio,L., Gordon. C., Nadia. F., & Stephanie.V.(2008). Profiling Economic Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department University of Malta. 2008, Available at: http://www.um.edu.Mt.
-                      Rose, A.(2008). Defining and Measuring Economic Resilience to Disasters, Disasters Prevention and Management. 13, (4): Available at: http://insct.syr.
-                      Dumas. A, Hanchans. S (2010). How does job-traning increase firm performance? The case of morocco. International journal of manpower. 31 (5).585-602