بررسی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران براساس الگوی سوات(SWOT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اگرچه در حال حاضر تثبیت ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای بیش از پیش امکان‌پذیر شده اما پایداری و اعتبار آن با چالش‌هایی مواجه است. ظهور جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای پایدار و ایفای نقش فعال در این محیط موجب اتخاذ تدابیر و راهکارهایی است که به قدرت نفوذ و اعتبار همه‌جانبه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران کمک کند. در این تحقیق با بهره‌گیری از روش کیفی و استفاده از الگوی سوات ضمن احصای مؤلفه‌های عوامل درونی قوت، ضعف و همچنین شاخص‌های فرصت و تهدید به‌عنوان عوامل خارجی و تعیین رتبه‌بندی آنان، در نهایت جایگاه استراتژیک ایران در حالت رقابتی (ST) قرار گرفته است. در این پژوهش با توجه به نتایج حاصله و در نظر گرفتن نقاط ضعف و فرصت‌ها؛ مشخص شد که عواملی چون، تقویت اتحاد ملی، افزایش قدرت جامع ملی، توسعه متوازن توسعه علمی و انسانی ماندگار و پایدار، مهیا سازی محیط منطقه‌ای و بین‌المللی برای دستیابی به توسعه از طریق چند جانبه گرایی، تقویت همگرایی و همکاری منطقه‌ای، گفتگو با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، برقراری روابط متوازن با قدرت‌های موجود و نوظهور و ارتقای وجهه ملی ج.ا.ایران به‌عنوان یک کشور اسلامی برخوردار از توسعه همه‌جانبه؛ باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها