بررسی کتاب‌های درسی به‌منظور ارائه راهبرد برای نهادینه کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

2 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

3 برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

کتاب درسی می‌تواند نقش مهمی در انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی داشته باشد و دانش آموزان را با انقلاب اسلامی و ارزش‌های مربوط به آن آشنا سازد. حاضر مبتنی بر پژوهشی است که باهدف  تحلیل کتاب‌های درسی به‌منظور ارائه راهبرد برای نهادینه کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانش آموزان انجام‌شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است، جامعه پژوهش نیز شامل کلیه کتاب‌های درسی است که از میان آن‌ها کتاب‌هایی که به این موضوع مرتبط می‌باشد مورد بررسی واقع‌شده‌اند. عمده‌ترین یافته‌های پژوهش این است که در دوره ابتدایی بیشترین درصد ارزش‌های انقلاب اسلامی  به تعلیمات اجتماعی اختصاص دارد و کمترین میزان مربوط به درس هدیه‌های آسمان می‌باشد. همچنین در دوره راهنمایی (اول متوسطه)تاریخ درصد بیشترین واژگان مربوط به انقلاب اسلامی را پوشش داده است و تعلیمات اجتماعی کمترین می‌باشد و در دوره دوم متوسطه بیشترین مفاهیم مربوط به کتاب تاریخ و کمترین به کتاب ادبیات تعلق دارد. بر اساس بررسی به عمل آمده و کاستی‌های موجود در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کتاب‌های درسی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها