طراحی الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت دولتی ، دانشکده علوم تربیتی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 استادیار، دانشکده علوم تربیتی و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

فرهنگ مدیریت جهادی مفهومی برگرفته از الگوی مدیریت اسلامی است که عملیاتی­سازی آن پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی با بهره­گیری از تجربه­های موفق فرماندهی و مدیریت در دفاع مقدس ابعاد عملی به خود گرفت. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه الگوی ساختاری فرهنگ مدیریت جهادی در بنگاه‌های اقتصادی دولتی است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه­ها و شاخص‌های فرهنگ مدیریت جهادی خاص بنگاه‌های اقتصادی دولتی جهت ارائه الگوی ساختاری مدنظر چیست؟ نوع تحقیق اکتشافی-توسعه­ای و روش تحقیق، کیفی و کمی است؛ تحقیق در دو مرحله، تهیه مخزن شاخص‌ها از طریق مبانی نظری، اسناد بالادستی و فن دلفی و بازبینی آنها؛ مرحله دوم تهیه پرسشنامه در جهت تأیید یا تقلیل گویه‌ها و استخراج سازه متناسب با آنها و بازبینی جهت تعیین ضریب اهمیت هر عامل انجام شد. نمونه آماری مرحله اول پژوهش، 200 نفر از 426 نفر مدیران ارشد بنگاه‌ها و در مرحله دوم 361 نفر که با فرمول کوکران و از بین 6059 نفر مدیران اجرایی انتخاب شدند. پس از اجرا، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، عامل­ها شناسایی و براساس بارگیری عامل­ها، نام آنها انتخاب و مدل نهایی ارائه شد. مدل نهایی با 14 مولفه و 98 گویه با آلفای کرونباخ 0.97 از پایایی خوبی برخوردار بوده و تحلیل عاملی تأییدی نیز برازش خوب الگوی نهایی را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


الماسی، محسن. (1386). «آسیب‌شناسی و ارزیابی فرهنگ و مدیریت جهادی». مجموعهمقالاتدومینهمایشملىفرهنگومدیریتجهادى. کرج: نشر آموزش کشاورزی. دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی، چاپ اول.
بیانات رهبر انقلاب اسلامی ( 26/08/1389). «دیدار با مردم اصفهان در عید قربان».
تسلیمی، محمد سعید. میرزایی اهرنجانی، حسن. محسنی، منوچهر و قلی پور، آرین. (1382) . «طراحی و تبیین مدل دیالکتیکی نهادی شدن سازمان». مجلهدانشمدیریت. ش 63 . صص 38-3.
تولایی، روح­اله، و شکوهیار، سجاد. (1393). «ارزیابی مولفه‌های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن»، فصلنامه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 19، پاییز .صص40-15.
تولایی، روح اله و صباغی، زهرا. (1394). «طراحی الگوی مفهومی توسعه مدیریت جهادی با استفاده از ترکیب روش سیستم‌های نرم و نگاشت شناختی». نشریه علمی پژوهشی بهبود مدیریت. سال نهم. شماره 2. پیاپی 28. صص145-121.
حسینی، مهدی، موغلی، علیرضا، سرلک، محمدعلی، و دلجو، غلامحسین. (1395). «طراحی مدل سازمان جهادی». فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی. سال سوم. شماره 19. تابستان 95 .صص 7-26.
خصاف مفرد، حسین و باقری نصرآبادی، محسن(1395). «الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب با رویکرد جهادی (موردمطالعه: دفاع مقدس)». فصلنامه مدیریت اسلامی. دوره 14. شماره یک. صص 46-27.
دانایی فرد، حسن. باقری کنی، مصباح الهدی. حجازی فر، سعید. (1394). «شناسایی مؤلفه‌های سازمان‌های فضیلت محور و جهادی (مورد پژوهش: کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی)». فصلنامه مدیریت اسلامی. سال 23. شماره 4. زمستان 1394. صص 71-45.
سپهر، محمدحسین. (1393). »مدیریت جهادی». قم: زمزم هدایت. چاپ اول.
سکاران، اوما. (1392). «روشهای تحقیق در مدیریت». ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری. چاپ دوازدهم.
سلطانی، محمدرضا. (1393). «مدیریت جهادی، چالشها و الزامات». فصلنامهعلمیپژوهشیمدیریتاسلامی. سال 22. شماره 2. پاییز و زمستان. صص 39-9 .
فرهی، علی، سنجقی، محمدابراهیم، سلطانی، محمدرضا، و محمدیان، یدالله. (1395). «طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی». فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). سال هشتم.شماره 2(شماره پیاپی 24). تابستان . صص 53-83.
قربانی زاده، وجه­اله، و اصغرزاده، حسین علی. (1394). «تحلیل مدیریت جهادی با رویکرد پویایی شناسی سیستم». فصلنامة علمی -پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی. سال سوم، شمارة 1، بهار. صص24-11.
قلی پور، آرین. (1384).« نهادهاو سازمان‌ها: اکولوژینهادیسازمان‌ها». تهران : سمت.
مرتضوی، مهدی، زارعپورنصیرآبادی، فضل­اله. (1391). «فرهنگ سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهادی». فصلنامه مهندسی فرهنگی. سال هفتم . شماره 71 . آذر و دی . صص 114-99.
Guy Peters، B. ( 1999). International theory in polithcal science، London and New York Continuum.
Scott W. Richard (2008). Approaching adulthood: the Maturin of institutional theory .Theor soc، No. 37، pp.427-442.
Van Getel Nicolete and Teelken Christine (2006)، «Neo institutional perspective on public management reform»، International managemen t. 99-109.