تقابل استراتژی میدان‌های منطقه‌ای در بحران سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

چکیده

موضوع این تحقیق تقابل هژمونیک سه میدان مسلط منطقه‌ای یعنی ایران، عربستان و ترکیه در راستای منافع منطقه‌ای می‌باشد که بحران سوریه را به عنوان عرصه کنش اهداف منطقه ای، قلمداد کرده و درصدد سود حداکثری در آینده سوریه می‌باشند. فرضیه پژوهش با استعانت از راهبرد هژمونیک و تصویرسازی ژئوپلیتیکی میدان‌های مذکور از بحران سوریه و خلق یک برند جدید از ژئوپلیتیک مطمع نظر آنان است که در پاسخ به چگونگی تقابل راهبردی و هژمونیک ایران، عربستان و ترکیه در فضای بحرانی سوریه، می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به چالش کشیده شدن توازن ساختارهای ژئوپلیتیک، دگرگونی و موج‌های جدید دموگرافیک در جغرافیای جمعیتی خاورمیانه، تقویت دو قطبی شیعه – سنی و ظهور تعارضات هویتی و صف گیریهای جدید ژئوپلیتیک از پیامدهای فضای جدید سوریه می‌باشد. به طور کلی این پژوهش، ضمن تحلیل مقایسه‌ای از استراتژی و کدهای ژئوپلیتیکی این میدانها، تقابل راهبردی این کشورها  را با روش تحلیلی / توصیفی، ترسیم می‌نماید که نتایج تحقیق نیز که در قالب کدهای ژئوپلیتیکی منطقه‌ای سه کشور در بحران سوریه  است، موئد اثبات فرضیه پژوهش خواهد بود. 

کلیدواژه‌ها


- عبداله پور ، محمدرضا . حاتمی ، محمدرضا ، ( 1396) ، قلمروخواهی سرزمینی  ترکیه و ژئوپلیتیک سلفی در بین النهرین ، فصلنامه سیاست جهانی ، 1396
-عبداله پور ، محمدرضا و قادری ، رحیم ( 1394) ، سوژگی ژئوپلیتیک حزب کارگران کردستان ترکیه در بین النهرین شمالی ، فصلنامه پزوهشهای سیاسی جهان اسلام ، زمستان 94
-عبداله پور ، محمدرضا ، دیانت ، محسن (1395) دیالکتیک ساختار ، کارگزار در منازعات ژئوپلیتیکی خاورمیانه ، انتشارات کلک سیمین ، تهران
-عبداله پور ، محمدرضا( 1396) ،  همه پرسی استقلال کردستان عراق ، برند سازی ژئوپلیتیک  ، همشهری دیپلماتیک ، تیر و مرداد
-عبداله پور ، محمدرضا ، محسنی ، علی ، رسته ، داوود ،  (1396) ، دیاسپورا و خیزش ناسیونالیسم کرد با تاکید بر مدلهای  تعارض ،  فصلنامه پزوهش‌های سیاسی جهان اسلام، سال هفتم ، شماره 1 ، بهار 96
 
- Berti. B & Yoel Guzansky.K( 2014), Saudi Arabia’s Foreign Policy on Iran and the Proxy War in Syria: Toward a New Chapter? Israel Journal of foreign Affairs VIII : 3 (2014)
- Colin Flint, Introduction to Geopolitics(New York: Routledge, 2011), p. 43.
- Dukhan,H (2016). Tribes and Tribalism in the Syrian Uprising
- G. Dijkink, National Identity and Geopolitical Vision. Maps of Pride and Pain. (London and New York: Routledge 1996) p. 12.
- Iran provided weapons to Iraqi Kurds; Baghdad bomb kills 12’, Reuters, 27 Aug. 2014.
- Jim Muir, “Saudi Arabia recalls ambassador to Syria,” BBC website, August 8, 2011, www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14439303.
- Michael Wahid Hannan and Dalia Dassa Kaye, “The Limits of Iranian Power,” Survival: Global Politics and Strategy57, no. 5 (2015).
- Phillips. C. ( 2018 ), Sectarianism as Plan B: Saudi-Iranian identity politics in the Syria Conflict IN Saudi Arabia and Iran , struggle to shape middle east, foreign policy center , corporation off new York
- Raphael Ahren,.A (2018 ) , “Israel Rejects Russian offer to keep Iran 100 km from Syrian border,” Times of Israel, July 23, 2018.
- Salloukh. B.  (2018  ), Sectarianized Geopolitical Contests and the Rise of Armed Sectarian No state Actors, Foreign Policy Centre for their unwavering support of the project. The Foreign Policy Centre (FPC Think Tank Ltd)
-Adam Entousand, Sioban Gorman, “Behind Assad’s Comeback, a Mismatch in Commitments.” The Wall Street Journal, December 31, 2013, http://online.wsj.com/ news/articles/SB10001424052702303453004579292543464208138.
--Anthony Tooth, The Transformation of a Pastoral Economy: Bedouin and States in Northern Arabia, 1850-1950, PhD dissertation, (University of Oxford, 2000).
-Balanch,F.(2018), from the Iranian corridor to to the Shia crescent. Hoover Institute Essay
-By Hardin Lang, Mokhtar Awad, Ken Sofer, Peter Juul, and Brian Katulis September 2014, Lessons from the Field in the Fight Against ISIS and Assad,www.Americanprogress.com
-Dijkink, G. 1998. Geopolitical codes and popular representations. GeoJournal. 46: 293-299.
-Frederick W. Kagan, Kimberly Kagan, Jennifer Cafarella, Harleen Gambhir, Christopher Kozak Hugo Spaulding, and Katherine Zimmerman(2016), U.S. Grand Strategy: Destroying ISIS and al Qaeda,Report Two, COMPETING VISIONS FOR SYRIA AND IRAQ:
-Hazal Muslu El Berni*(2018), Iran’s Security Dilemma in The Middle East: A Neorealist Approach to Iran’s Foreign Policy in Syria ,iran calismarali dergisi Iran sent soldiers to fight in Iraq’, Al Jazeera, 23 Aug. 2014
Louis Charbonneau, ‘Exclusive: western report—Iran ships arms, personnel to Syria via Iraq’, Reuters, 19 Sept. 2012
-Mehran Kamrava, “The Arab Spring and the Saudi-led Counterrevolution,” Orbis, LVI:1 (2012), 101–03.
--Nolte. D(2010), how TO COMPARE REGIONAL POWERS : Analytical concepts and research topics ,Review of international studies , volume 36 issue 4, 01 November 2010
--Pascal, Venier, (2004), The diplomatic context: Britain and International Relations around 1904. http://pascal.venier.free.fr/venier2004
-Pays, Mariam( 2008), Developing a Contextually Relevant Concept of Regional Hegemony: The Case of South Africa, Zimbabwe and “Quiet Diplomacy, GIGA German Institute of Global and Area Studies /Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien
--Selim Akan, “Main base in Turkey, says rebel Free Syrian Army”, Hürriyet Daily News, 30 August 2012, available at www.hurriyetdailynews.com/main-base-in-turkey-says-rebel-free-syrian-army.aspx?pageID=238&nid=28967.
--Selim Akan, “Main base in Turkey, says rebel Free Syrian Army”, Hürriyet Daily News, 30 August 2012, available at www.hurriyetdailynews.com/main-base-in-turkey-says-rebel-free-syrian-army.aspx?pageID=238&nid=28967.
-Tashpinar,O(2008). Tukeys Middle east policies , between  Neo/ Ottomanism AND Kemalism , Carnegie Middle east center
THE MYTH OF AN ANTI-ISIS GRAND COALITION.instituue for study of war , Washington
-Uskowi.N ( 2018), The Evolving Iranian Strategy in Syria: A Looming Conflict with Israel, Atlantic Cuncil, www.AtlanticCouncil.org
-Yavuz, Hakan M., ‘Turkish Identity and Foreign Policy in Flux: The Rise of NeoOttomanism’, Critique, (Spring 1998): 19-41.
-Yilmaz.N( 2013) , Turkey : Goodby to Zero Problem with Neighbours, European Council