اخلاق‌محوری، دفاع از ارزش‌ها و سواد رسانه‌ای در رسانه مطلوب انقلاب اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی/علوم سیاسی/علامه طباطبایی/تهران/ایران

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رسانه مطلوب یا اخلاقی معرفی چارچوب نظری است که اصحاب رسانه ملزم به رعایت آن هستند. الگوی مطلوب رسانه همان رسانه‌ای است که هدایتگر، دین مدار و اخلاق محور باشد، به نحوی که در کلیه امور و برنامه ریزی‌های هدفمند، معیار را بر مدار خداوند، دین، آموزه‌های دینی و اخلاقی و سیره اهل بیت(ع) قرار دهد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به یک سئوال اساسی است ، الگوی مطلوب رسانه در انقلاب اسلامی دارای چه ویژگی هایی باید باشد ؟ فرضیه اصلی که مطرح می‌شود این است که اساسا الگوی رسانه مطلوب در انقلاب اسلامی دارای دو ساحت نظری و عملی است که در ساحت نظری دارای عناصری مانند اخلاق گرایی، حق محوری، صداقت و واقع بینی، هدایت فقهی و رفتاری، عدم ابهام گویی و دروغ، عدم تهمت و غیبت و غیره است اما در ساحت عملی به واسطه عدم تجربه لازم، دارای کاربرد مناسبی نبوده است. از این رو در ساحت عمل نیز می‌بایست متناسب با نظام معنایی دارای نظام ساختاری شود که با استفاده از علم رسانه بتوان نظام ساختاری ایجاد شده را سیاستگذاری کرد. در این تحقیق برای ارائه الگوی رسانه مطلوب صرفا به روش کتابخانه‌ای اکتفا نشده است در این رابطه با جمعی از صاحبنظران مصاحبه شده و علاوه بر توصیف و تحلیل داده‌های موجود با یک پیمایش نظرات جمع آوری و نتایج استخراج شده است.

کلیدواژه‌ها


-                      آدورنو تئودور/ هورکهایمر ماکس(1385) ، صنعت فرهنگ سازی، روشنگری به مثابه فریب توده ای، مراد فرهاد پور، ارغنون، ش ۱۸
-                      باهنر، ناصر (گفت‌وگو)،(1388)، «رسانه دینی، اشتراکات و تفاوت‌ها»، ماهنامه رواق هنر و اندیشه، سال هشتم، دوره جدید، شماره پیاپی 90 و 91، مهر و آبان.
-                      بیچرانلو، عبدالله(1385)، عوامل مؤثر بر جذب مخاطبان به سریال‌های تلویزیونی ماهواره ای؛ (مطالعة موردی سه سریال تلویزیونی)، فصلنامةعلمی  ترویجیوسایلارتباطجمعی سال سال بیست و هفتم، شماره پیاپی 103 ، ص 71-51
-                      دیباجی، سید محمدعلی؛ زهرا رئی سمیرزایی(1390)، پرداختن به فلسفه رسانه، دو فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ، ش2
-                      دویل،کریستینا(1385)، سواد اطلاعاتی در جامع اطلاعاتی، ترجمه فریده خش تراش پسندیده، فصلنامه کتاب
-                      خجسته،حسن(1386)،عناصراصلی ساخت دهی سازمان‌های رسانه‌ای و مقایسه ساختار سازمانی صدا با سیما،فصلنامةعلمی  ترویجیوسایلارتباطجمعی سال هجدهم، شماره 3، شماره پیاپی 71 ، ص 168-155
-                      شاه منصوری، بیتا، شاه منصوری، پوریا(1391)، اعتبار رسانه‌ای به عنوان یک منبع استراتژیک؛ بررسی تئوریک نقش اعتبار رسانه‌ای در مدل‌های مدیریت استراتژیک،مطالعاترسانه‌ای، سال هفتم ، شماره  19، ص 64-55.
-                      شرف الدین، سید حسین(1390)، « الگوی مطلوب سرگرمی در یک رسانه دینی با تأکید بر رسانه ملی»، مجله معرفت فرهنگی-اجتماعی، سال دوم، شماره چهارم، صفحات 102-73.
-                      کنگ، لوسی(1389)، مدیریت راهبردی در رسانه: از نظریه تا اجرا، ترجمه علی اکبر فرهنگی، علیرضا قراگوزلو، مریم خطیب زاده، چاپ اول،تهران، دانژه.
-                      کوئن، بروس(1371)، درآمدی بر جامعه شناسی ترجمه محسن ثلاثی، تهران: فرهنگ معاصر
-                      گیوریان، حسن، ذاکری، معصومه(1392)، «نقش رسانه‌ها برفرهنگ سازی»، مطالعات رسانه ای، سال هشتم، شماره بیستم، بهار، صفحات 27-1.
-                      محمدی، فرشته(1393)، « ویژگی‌های رسانه تأثیرگذار منطبق بر آموزه‌های دینی»، مطالعات رسانه و امت، سال اول، شماره اول، پائیز و زمستان، صفحات 147-123.
-                      محمدی، نریمان و حیدری، علی(1391)، سرگردانی سوژه‌ها در متن جهانی: تبیین تئوریک روایت سوژه در جهان رسانه ای، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس،سال سوم، ش11
-                      مک کوایل،دنیس(1383)، درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
-                      نقیب السادات، رضا(1390)،رسانه‌های فراگیر خبری و ایجاد جریان بیداری اسلامی،مشرق موعود، سال5، ش8
-                      نصرالهی،اکبر(1386)،مدیریت چینش اخبار رادیویی و تلویزیونی، فصلنامةعلمی  ترویجیوسایلارتباطجمعی سال هجدهم، شماره 3، شماره پیاپی 71 ،   180-169
-                      نوذری، حسینعلی(1389)، نظریهانتقادیمکتبفرانکفورتدرعلوماجتماعیوانسانی، تهران، آگه
-                      یاسینی، سیده راضیه(1395)، تبلیغات تجاری شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی زبان و سبک زندگی زنان مخاطب، فصلنامةعلمی  ترویجیوسایلارتباطجمعی سال سال بیست و هفتم، شماره پیاپی 103 ص 84-71