جهانی شدن ارتباطات و تأثیر آن بر تقویت هویت قوم لُر و هویت ایرانی-اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی، پردیس علوم تحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران، دانشجوی دکتری

2 گروه علوم سیاسی، واحد اهواز،دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

جهانی شدن و گسترش ارتباطات یکی از پدیده­های تأثیرگذار در فرایند سیاست، اقتصاد و فرهنگ جوامع مختلف است که می­تواند ابعاد مثبت و منفی متعددی نیز داشته باشد. جهانی شدن و گسترش ارتباطات غالباً دولت­ها و گروه­های فراملی و فروملی را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد و بر هویت آنان تأثیر می­گذارد. پژوهش حاضر درصدد است تا نقش گسترش ارتباطات را بر تقویت هویت قوم لُر و هویت پذیرفته شده در جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. در همین راستا، سؤال اصلی این است: جهانی شدنِ ارتباطات چه فرصت­هایی را در اختیار قوم لُر قرار می­دهند که در چارچوب آن بتواند هویت قومی خود را در چارچوب هویت ایرانی-اسلامی بازیابد؟ فرضیه مقاله این است: گسترش ارتباطات و جهانی شدن، می­تواند به عنوان فرصتی برای برانگیخته شدن هویت قوم لُر و تحکیم هویت ملی محسوب شود. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که به‌رغم تهدیدات و چالش­های ناشی از جهانی شدن برای گروه­های ملی، فراملی و فروملی، گروه­های قومی می­توانند با بهره­گیری از نمادها، اسطوره­های قومی، خصائص و خاطرات قومی باعث تقویت و تحکیم هویت قومی و تقویت هویت ملی شوند. نگاه کثرت گرایانه و فرصت­آفرین به گروه­های قومی در عین توجه به خطرات ناشی از تجزیه­های قومی و جلوگیری از افراط­گرایی قومی به خوبی می­تواند به تقویت هویت ملی در جمهوری اسلامی ایران کمک نماید. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است که به شیوه اسنادی و کتابخانه‌ای نسبت به جمع­آوری اطلاعات اقدام نموده است.

کلیدواژه‌ها


-افشار سیستانی، ایرج (1373). خوزستان و تمدن دیرینه آن، جلد اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-                      امان اللهی بهاروند، سکندر(1385). قوم لر، تهران: انتشارات آگاه.
-                      امان­الهی بهاروند، اسکندر (1379). لُرها؛ تحلیلی تاریخی-جامعه شناختی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 6، زمستان 79، صص 245-221.
-                      آزاد ارمکی، تقی، ملکی، امیر (1386). رابطه ارزش‏های سنتی و مدرن در سطوح خرد و کلان، نامه علوم اجتماعی.دوره 30، 4.
-                      برتون، رابرت کینگ. (1384 ). قوم شناسی سیاسی، ناصر فکوهی، تهران: نشر نی.
-                      دالوند، حمیدرضا (1381). تاریخ نگاری لرستان و مقوله هویت، فصلنامه مطالعات ملی، سال چهارم، شماره 14، زمستان 81، صص 171-151.
-                      جعفرزاده پور، فرزونده، حیدری، حسین (1393)، فراتحلیل رابطه هویت ملی و هویت قومی در ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال سوم، شماره شانزدهم، صص 96-63.
-                      پای، لوسین (1380). بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی‌،ترجمه: غلامرضا خواجه‌سروی، تهران‌: پژوهشکده مطالعات راهبردی‌.
-                      پشت­دار، علی محمد (بی­تا). لرها و لرستان از دیدگاه ولادیمیر مینورسکی، مجله ایران شناخت، صص 184-160.
-                      پورعبدالله، حبیب الله (1389). حکمت‌های پنهان در معماری ایران، تهران: انتشارات شادرنگ.
-                      چلبی، مسعود (1387). تحلیل اجتماعی در فضای کنش، تهران: نشر نی.
-                      حسنوند، حمید و طهماسبی، فرهاد (1390). شناسنامه اجتماعی فرهنگی استان لرستان، دفتر امور اجتماعی استانداری لرستان، خرم آباد: شاپور خواست.
-                      خانیکی، هادی (1392). جهانی­شدن و ارتباطات؛ زمینه­ها و چشم­اندازهای نظری، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی­شدن، سال چهارم، شماره­دهم، زمستان 92، (پیاپی 13)، صص 34-7.
-                      سرفراز، علی اکبر (1387). بهمن فیروزمندی، باستان شناسی و هنر دوران تاریخی ( ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی)، تهران: انتشارات مارلیک.
-                      صالحی امیری، رضا(1385). مدیریت منازعات قومی در ایران تهران: انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک.
-                      صیادی، ابوالقاسم (1384). انقلاب اسلامی و چالش­های جهانی­شدن فرهنگ،تهران: نشر نیکان کتاب.
-                      گل­محمدی، احمد (1386). جهانی شدن فرهنگ، هویت، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
-                      گودرزی، حسین (1385). مفاهیم بنیادین در مطالعات قومی، تهران: تمدن ایرانی.
-                      منصور، جهانگیر (1391). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ یکصدویکم، تهران: نشر دوران.
-                      ویلیامز، کوین (1386). درک تئوری­ رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، چاپ­اول، تهران، نشر ساقی.
-                      Mc Grew,T. (1996) "A Global Society " in S.Hal l, D.Helld and T.Mc Grow(eds) , Modernity and  its  Futures ,  Cambridg : polity