نویسنده = مهدی جاودانی مقدم
سیاست و راهبردهای بهینه در پیشگیری از بحران‌های اجتماعی (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 14، شماره 51، شهریور 1399، صفحه 93-112

محمد رئیسی؛ حمید پیشگاه هادیان؛ مهدی جاودانی مقدم


بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 49-70

زهره بال؛ حمید پیشگاه هادیان؛ بابک نادرپور؛ مهدی جاودانی مقدم