کلیدواژه‌ها = امنیت اجتماعی
بازنمایی امنیت اجتماعی در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 48، آذر 1398، صفحه 49-70

زهره بال؛ حمید پیشگاه هادیان؛ بابک نادرپور؛ مهدی جاودانی مقدم