کلیدواژه‌ها = هنجار
اولویت‌ها ی ساختاری و هنجاری فرایند قانون گذاری در ایران

دوره 16، شماره 58، خرداد 1401، صفحه 87-110

مهسا رفیعی؛ عبدالرضا برزگر؛ ایرج حسینی صدرآبادی