مبارزه با مفاسد اداری در نظام معاملات شهرداری در حقوق ایران بر مبنای اصول حکمرانی خوب شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ،تهران ،ایران

2 دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری از برنامه‌های جدی نظام ج.ا.ایران می‌باشد. فساد اداری، معمولاً به انحراف از شیوه‌های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌شود و به اشکال مختلف بروز می‌کند. امروزه نظریه حکمرانی خوب در راستای تامین منافع عمومی و مبارزه با فساد اداری در استانداردهای معاملاتی نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی مورد تاکید قرار گرفته است. حکمرانی خوب بر اصولی استوار است که تحقق آن در نظام معاملات شهرداری ضروری می‌نماید. این اصول اگرچه منجر به شکل‌گیری امتیازاتی برای شهرداری در قراردادهای اداری می‌شود و ترجیحاتی را برخلاف اصل تساوی طرفین قرارداد به نفع طرف عمومی برقرار می‌سازد. این مقاله با روش توصیفی _تحلیلی در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که تثبیت اصول حکمرانی خوب چگونه می‌تواند با فساد ادارای موجود در نظام معاملاتی شهرداری مقابله نموده و در این زمینه با چه چالش‌هایی مواجه است؟

کلیدواژه‌ها


-                      آقا بخشی، علی (1379) ، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار.
-                      اعلایی فرد ، محمد علی (1384) اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی، فصلنامه دانش ارزیابی، سال هشتم ، ماره 28 صص 47-64
-                      امامی و استوار سنگری(1391) ، حقوق اداری جلد دوم، تهران: میزان.
-                      انصاری، ولی اله(1380)، کلیات حقوق قراردادهای اداری،  تهران : نشر حقوقدان ، چاپ دوم.  
-                      انصاری، ولی‌اله (1384) ، کلیات حقوق اداری، تهران: نشر میزان، چاپ ششم.
-                      انصاری، ولی‌اله (1377) ، کلیات حقوق قراردادهای اداری ، تهران ، نشر حقوقدان
-                      باباجانی، جعفر (1389)، ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در بخش عمومی و چالش‌های فراروی آن، تهران: حسابرس. شماره 49
-                      باباجانی، جعفر (1390) ، بیانیه‌های مفهومی و اصول حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری‌ها ،تهران :مرکز مطالعات شهرداری.
-                      باباجانی، جعفر، قنبریان، رضا ، (1388)، ارزیابی فرآیند تشخیص و شناسایی درآمدهای شهرداری تهران جهت تعیین مبنای مناسب حسابداری و گزارشگری درآمدها. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال سوم، شماره 10تهران.
-                      بیژنی، مریم، (1378) فراز و نشیب قانون شوراها، مجله شهرداری‌ها، سال اول، دوره  هفتم.
-                      جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، جلد چهارم.
-                      جعفری،محمدرضا(1377) ،فرهنگ نشر نو،‌ تهران: تنویر،‌‌ جلد اول.
-                      حبیبی مجنده ،محمد(1392)،حقوق بین‌الملل اقتصادی، تهران: انتشارات جنگل جاودانه.
-                      حشمت زاده، محمدباقر(1379)، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی‌دانش‌واندیشه معاصر.
-                      حق‌شناس علی‌محمد و دیگران(1379)، فرهنگ معاصر هزاره، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
-                      خلف خانی، مهدی (1388) ، آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری، تهران: نشر دفتر گسترش تولید علم، چاپ اول.
-                      رضایی زاده، محمدجواد(1387)، ویژگی‌های قراردادهای اداری، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 38 شماره 2
-                      زارعی، بتول و غلامی،رضا (1390) «جایگاه حساب مستقل در چارچوب‌های مفهومی حسابداری دولتی»،  تهران: حسابرس، شماره 55.
-                      زارعی، محمدحسین(1379-1378) جزوه حقوق اداری تطبیقی، دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران، تحصیلات تکمیلی حقوق و علوم سیاسی، سال تحصیلی 79-78.
-                      سیمور، م، لیپست(1374)، مشروعیت و کارآمدی‏، ، ترجمه رضا زبیب، تهران: فرهنگ توسعه، سال چهارم، شماره‏18 خرداد و تیر 1374.
-                      شمس السادات زاهدی؛ سید مهدی الوانی؛ ابوالحسین فقیهی (1393 ) ، فرهنگ جامع مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول.
-                      شمعی، محمد(1388)، تحلیل ماهیت و آثار قرارداد اداری در حقوق ایران، تهران: انتشارات دستان، چاپ اول.
-                      شهیدی، مهدی (1384)، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران: انتشارات مجد، چاپ چهارم
-                      شیروی، عبدالحسین(1378) ، «سازمان تجارت جهانی (گات) اهداف، مبانی و ساختار»، قم: مجله مجتمع آموزش عالی، شماره 4.
-                      شیروی، عبدالحسین، ( 1385) ،  «مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت‌نامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی»، تهران: مدرس علوم انسانی، شماره 47.
-                      طباطبایی، سید محمدحسین، (1386)، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ج۱۸.
-                      طباطبائی مؤتمنی، منوچهر(1384) حقوق اداری، تهران : انتشارات سمت، چاپ یازدهم.
-                      طباطبائی مؤتمنی، منوچهر(1384) مفهوم ، انواع و قواعد حاکم بر قراردادهای عمومی ، مجله پژوهش‌های حقوقی ، سال چهارم ، شماره 7 صص 99-127
-                      ضمیری، عبدالحسین، نصیری حام ، رضا(1389)، حکمرانی مطلوب و نقش شفافیت در تحقق آن، پژوهشنامه علوم اجتماعی، شماره 52 .
-                      عباسی، بیژن (1392)، «تحلیل قواعد شکل‌گیری اعمال اداری یک‌جانبه»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران: دوره 43، شماره 3.
-                      عباسی، بیژن(1387) ، حقوق اداری، تهران: نشر دادگستر، چاپ دوم.
-                      عراقی ، عزت ا.. و حبیب زاده ، محمد کاظم (1388) قراردادهای دواتی در حقوق ایران : برسی شاخص‌ها ، حقوق خصوصی ، سال ششم ، شماره 15 ، صص 77-102
-                      فرنج،درک (1371) ،فرهنگ توصیفی مدیریت، ترجمۀ محمد صائبی، تهران:  مرکز آموزش مدیریت دولتی.
-                      فاخری ، مهدی (1386) راهکارهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، نشر ثالث، چاپ اول.
-                      کاتوزیان، ناصر(1376)، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، جلد سوم.
-                      کاتوزیان، ناصر(1381)، فلسفه حقوق، ، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم ، جلد اول.
-                      کاظمیان، غلامرضا،. (1382) شورای شهر یا شورای شهرداری، مجله شهرداری‌ها، سال دوم، شماره 13.
-                      لاگلین، مارتین،(1389) مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ،  تهران : نشر نی.
-                      مولایی، آیت (1393) ، قراردادهای اداری، تهران :  نشر میزان.
-                      میدری احمد و خیرخواهان ،جعفر،(1383) حکمرانی خوب، بنیان توسعه، تهران:مرکز پژوهش‌های مجلس.
-                      میدری، احمد (1381)، سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران، پایان نامه دکتری، تهران: دانشکده اقتصاد دانشگاه
-                      نیکزاد لاریجانی، سید حسن،(1381) بررسی رابطه حقوقی بین شورهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها .
-                      هداوند، مهدی و مشهدی ،علی(1389)،اصول حقوق اداری، تهران: انتشارات خرسندی.
-                      هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، هداوند، مهدی،(1389) حقوق اداری تطبیقی، جلد اول ، تهران: انتشارات سمت.
-                      منابع لاتین
1-Alasdair Roberts(1999), Access to government information: An overview of issues, the Carter Centre, Atlanta, , Also in: http://www.Transparency.org/working and papers/Roberts/Roberts f 01.html
2- J.M.BalkinT (1998) "How Mass Media Simulation political transparency", in: http://www.yale.edu/law web/Jbalkin/articles/Media01.html
3-Bannon Zan (1999) "The fight against corruption, A world bank perspective", Workshop on transparency and governance, Central America country management unit, Stockholm, Sweden: 25-28.
4-"Civil society(1999) Participation and transparency in central America", United nation development programme Bureau for Latin American and the Caribbean, Presented in workshop on transparency and governance, Stockholm, Sweden: 25-28
5-Hird, joan (1996)“ Government procurement “ University of Adelaide, p 132
7-Rhodes R.A.W (1999), " Theoretical perspectives on the plural state",p.209.
8- Ruppel W. (2009). GAAP for Governments. Wiley & Sons Inc-GASB. (1999). Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Governments,
9-Ross, Alf(1958) On Law and Justice. Berkeley: University of California Press, P 34.
10-J.Stiglitz,(1999) "On liberty, The right to know, and public discourse: the role of transparency in public life". Oxford amnesty lecture, Oxford, UK
11-UNESCAP (2002), what is Good governance, available at: http//www. Unscap, or huset/ governance.
12-UNODC, Legislative Guide for the Implementation of the United Nations Convention against Corruption, New York, UNODC, 200.
13-UNOPS, (2011), Transparency and public procurement, Supplement to the Annual Statistical Report on United Nations Procurement.