جایگاه گروه‌های ذینفع گردشگری در اسناد بالادستی ج. ا. ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکز

2 استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 استادیار پژوهش پژوهشکده گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

چکیده

در دنیای کنونی، روز به روز بر تعداد کارشناسان و صاحب‌نظرانی که اثربخشی مشارکت و دخالت دولت در صنعت گردشگری و کارآئی سیاست‌های آنها را مورد تردید قرار می‌دهند، افزوده می‌شود. گروه­های ذینفع غیردولتی و بخش خصوصی در حوزه گردشگری (تورگردانان، مراکز اقامتی و پذیرایی و مراکز حمل و نقل) از ارکان اصلی سیاستگذاری گردشگری محسوب می­شوند. این گروه­ها می­بایست سهم ویژه­ای در سیاستگذاری در حوزه گردشگری داشته و همراه با نهادهای دولتی و البته هماهنگ با آنها، در پی گسترش این حوزه و بالطبع رسیدن به اهداف اقتصادی خویش باشند. حال سؤال اینجاست که؛ گروه‌های ذینفع غیردولتی در سیاستگذاری گردشگری ایران چه جایگاهی دارند؟ این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه­ای و آماری، به توصیف و تحلیل داده‌ها پرداخته است. برای دستیابی به اطلاعات دست اول، ابتدا پرسش‌های مربوط به مصاحبه تنظیم و سپس جهت روایی و پایایی مقاله به 10 نفر از اساتید و متخصصان فن ارجاع شده و در نهایت با 20 نفر از خبرگان امور گردشگری به صورت میدانی مصاحبه شده و با استفاده از روش دلفی به تحلیل نتایج پرداخته شد. یافته­ها نشان می­دهد در جمهوری اسلامی ایران گروه‌های ذینفع گردشگری در سیاستگذاری­های کلان مربوطه، نقش مؤثر و شفافی ندارند، لیکن در اجرای این سیاست­ها بسیار فعال هستند.

کلیدواژه‌ها


-                      ابراهیم زاده، عیسی و دیگران، (1384)، جاذبه‌های گردشگری و چگونگی بهره برداری از آن در توسعه منطقه‌ای سیستان، طرح بین دانشگاهی، حوزة معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه زابل
-                      بابایی سمیرمی، محمدرضا و دیگران، (1393)، ارتباط صنعت توریسم و توسعه اقتصادی در ایران با رویکرد شبکه عصبی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره چهاردهم ()
-                      چاک. وای. گی، (1382)، جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی
-                      راجر داس ویل، (1387)، مدیریت جهانگردی: مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه داود ایزدی و سید محمد اعرابی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی
-                      رحیم پور، علی، (1392)، توسعه گردشگری در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و پژوهشگری.
-                      رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد، (1385)، شناخت گردشگری، تهران، نشر چهارباغ
-                      زمانی فراهانی، همیرا، (1379)، صنعت گردشگری و خدمات مسافرتی، تهران، زهد
-                      شیعه، اسماعیل؛ سجاد علی‌پور اشلیکی؛ (1389)، تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار. آرمانشهر، شماره 5
-                      قرخلو، مهدی، (1385)،جغرافیای جهانگردی و برنامه­ریزی اوقات فراغت، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی
-                      کاظمی، مهدی، (1387)، مدیریت گردشگری، تهران، سمت
-                      کاظمی، مهدی، اسماعیلی، محمدرضا و فیروزی، الله‌یاربیگی (1391)، تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های مناسب توسعه‌ی گردشگری پایدار (مطالعه‌ی موردی: لرستان). فصلنامه علمی‌ـ‌‌پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هفتم، شماره 19
-                      موحدی، علی، سالارکهرازی، (1389)، تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل swot. مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری. سال اول، شماره دوم
-                      موسایی، میثم، (1383)، تخمین تابع تقاضای گردشگری به ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 32، 225-244.
-                      نوبخت، محمدباقر، (1387)، توسعه صنعت گردشگری در ایران، تهران، معاونت پژوهش­های اقتصادی
-                      هال، کالین مایکل، جنکینز، جان ام، (1378)، سیاستگذاری جهانگردی، ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران
-                      سازمان ایرانگردی و جهانگردی، دفتر آمار و مطالعات اقتصادی و بازاریابی، 1388 .
-                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1383، 1279.
-                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، 1384.
-                      سازمان مدیریت و برنامه ریزی، 1390.
-                      سند چشم‌انداز توسعه (1384 تا 1404).
-                      قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-                      قانون برنامه پنجم توسعه
-                      قانون برنامه ششم توسعه
 منابع انگلیسی:
-                      Chase, Lisa C, Stakeholder Engagement in Tourism Planning and Development, Handbook of Tourism and Quality-of-Life Research pp 475-490, November 2011.
-                      Goeldner, Charles R and Brent Ritchie, J. R. Tourism, Principles, Practices and Philosophies, Eleven edition, 2006, New Jersey.
-                      Holjevac, (2003) A vision of tourism and the hotel industry in the 21st century, Article in International Journal of Hospitality Management 22(2):129-134 · June 2003
-                      Ko DW and Stewart WP, A structural equation model of residents' attitudes for tourism development, Tourism management, 2002 - Elsevier
-                      Pressman, J.L. and Wildavsky, A.B. (1973) Implementation, Berkeley: University of California Press.
-                      Goeldner, C. R., & Ritchie, J. B. (2006). Tourism: Principles, practices, philosophies: John Wiley & Sons.
-                      Matthews, T (1980) Australian pressure groups, in H. Nelson (eds) Australian politics A Fifth reader, Melbourne: Longman Cheshire.
-                      Scott, N. (2011).Tourism policy: A strategic review: Goodfellow Publishers.
-                      J. Greenwood and A.G. Jordan, ‘The UK: a chanaina kaleidoscope’. in M.C.P.M. van Schendel&, ed, Lobbying in Brussels, Dartmouth, Aldershot, 1993.
-                      British Tourist Authority (BTA), Annual Report 7997, BTA, London, 1991.
-                      English Tourist Board (ETB), Annual Report 1997, ETB, London, 1991.
-                      J. Greenwood and K. Ronit, ‘Interest groups in the European polity; newly emerging dynamics and forms, West European Politics (1994. forthcoming).
-                      M.C.P.M. van Schendelen, ‘Introduc- tion’, in M.C.P.M. van Schendelen, ed, Lobbying in Brussels, Dartmouth, Alder- shot, 1993.
-                      Voice of the Brifisb Hospitality Associa- tion, British Hospitality Association, Lon- don, Vol 1, No 1, 1992.
-                      https://rc.majlis.ir/fa/law/show/123764