نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی با تاکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دکتری حقوق بین الملل، دانشیار و عضو هیئت علمی واحد تهران جنوب، دانشگاه ازاد اسلامی،تهران، ایران،

3 دکتری حقوق عمومی، استادیارگروه حقوق عمومی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

اصل تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی مردم در عرصه­های سیاسی و اجتماعی یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی ایران بوده است. نخبگان در معنای عام آن، طیف متعددی از سرآمدان و خواص جامعه را دربر می­گیرد، اما مشخصاً نخبگان سیاسی می­توانند نقش تعیین کننده­ای در تحقق یا عدم تحقق اصل تعیین سرنوشت یا مشارکت سیاسی داشته باشند. پژوهش حاضر درصدد است تا نقش نخبگان بر تعیین سرنوشت و مشارکت سیاسی در ج.ا.ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که تکیه نخبگان سیاسی بر حق تعیین سرنوشت در گفتمان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و قانون اساسی، توجه به مؤلفه­های اعتماد افقی و عمودی با محوریت ورود اقشار مختلف به عرصه سیاست و تصمیم­سازی، توسعه نهادهای مردمی و مذهبی ... از جمله راهکارهایی است که می­تواند مشارکت سیاسی و اصل تعیین سرنوشت را بر مبنای رفتار نخبگان سیاسی بهبود ببخشد. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره می برد که به شیوه اسنادی و کتابخانه­ای، بررسی مقالات و متون سیاسی و حقوقی، اطلاعات را جمع­آوری نموده است.

کلیدواژه‌ها


-                      ازغندی، علیرضا (1386)، نخبه پروری سیاسی، تهران، ص 21
ازغندی، علیرضا (1376)، ناکارآمدی نخبگان سیاسی ایران بین دو انقلاب، تهران: نشر قومس.
-                      افتخاری، اصغر (1378)« چهره متغیر امنیت ملی». فصلنامه مطالعات راهبری. شماره4.
-                      امام خمینی، صحیفه نور، ج 18، ص 16
-                      انصاری، محمد مهدی (1386)، نخبه پروری سیاسی، نشر دادگستر، ص 112
-                      باتا مور، تام. 1369 منتقدان جامعه، ترجمه محمد جواهی کلام، تهران: نشر سفیر،صص2-4
-                      عباس‌زاده مشکینی- محمود بایسته‌های نخبه پروری سیاسی در ایران - روزنامه کیهان، ص 10
-                      زاهدی، محمدجواد (1382( توسعه و نابرابری، تهران: انتشارات مازیار.، ص 125
عظیمی دولت آبادی، امیر (1387)، منازعات نخبگان سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، چ 1 ،تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
روشه، گی (1378)، تغییرات اجتماعی، ترجمه: منصور وثوقی، تهران، نشر نی.
-                      سریع القلم، محمود (1384)، عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، تهران؛مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه،، ص 61
-                      جانسون، لزلی. 1378 منتقدان فرهنگ،ترجمه ضیا موجد، تهران : طرح نو،
-                      عجم اوغلو، دارون؛ رابینسون، جیمز(1390)  ریشه‌های اقتصادیدیکتاتوریو دموکراس، ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم، تهران: نشر کویر
-                      قانعی راد،محمد امین. 1389 مشارکت سیاسی و اجتماعی نخبگان، تهران، راه دان،ص246
-                      گانینگ، جیمز پاتریک(1393)، دموکراسی: مقدمه‌ای برانتخابعموم، ترجمه حسین ربیعی، تهران  دنیای اقتصاد.
-                      مذاکرات مجلس خبرگان، جلسه 20، ص 460
-                      مصطفی رحیمی‌1347‌، قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، تهران‌، ابن‌سینا‌،، ص 20‌.
-                      مک براید، شن. یکجهانوچندینصدا، ترجمه ایرج پاد، انتشارت سروش،. چاپ دوم،
موسوی خمینی، روح الله (1377)، شرح حدیث جنود و عقل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
-                      هانتینگتون، ساموئل 1381، موجسومدموکراسیدرپایانسدهبیستم،ترجمه احمد شهسا، تهران:نشر روزنه، چاپ سوم
-                      منابع لاتین
-                      Anderson, Jorgen Jul& Aslaksen, Silje (2013), “Oil and Political Survival”, Journal of Development, Vol, 100
-                      Eva Patricia Rakel( 2012), The Iranian Political elite, State and  Society Relations ,and Foreign Relations Since the Islamic revolution, University of  Amsterdam for Degree of  Doctor, Page of 33
-                      Hurst Hannum, The right‌ to‌ autonomy: Chimera or Solution? , in Kumra Rupsinghe andValery A.Tishkov, ed., Ethnicity and Power in the Contemporary World, New York, The UN University press, 1996, pp. 294 - 295.
-                      Keller, Suzanne. (1963), Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern
-                      N. Renee Michel Merrite-Twaddle(1995). Information Processing Difference In Elite, p 3
-                      Abbaszadeh Meshkini, M. "political elite needs in Iran", keyhan newspaper: 10.
-                      Ajam Oglu, D. The economic roots of dictatorship and democracy". Translation of kheyrkhahan, Tehran, Desert publication: (1390).
-                      Ansari, M. "political Elitism", publication of justice. (1386): 712.
-                      Azgandi, A. "political Elitism", Tehran, (1386):21
-                      Bottomore, T. "Critics of society". Translated by Mohammad javai kalam. Tehran, safir publication. (1369): 2-4.
-                      Eftekhary, A. "Variable Face of National security, journal of Leadership Studies. (1378): 4.
-                      Iman Khomeini, Sahifa Noor. Volume 18: 16.
-                      James Patrick, g. "Democracy, An Introduction to public choice". Translation by Hussein Rabii, Tehran. The world of economics. (1393).
-                      Johnson, L. "critics of culture". Zia's translation, Tehran, new design. (1378).
-                      Qane Rod, M. "Elite political and social participation, Tehran, RahDan, (1389): 246.
-                      Rahimy, M. "Tran's Constitution and the principles of Democracy, Tehran, Ibn sina. (1347): 20.
-                      Samuel, H. "The third wave of democracy at the end of the 20th centuty". Translated by Ahmad shahsa, Tehran: Rozaneh publication. 1381: Third edition.
-                      Sarey ghalam, M. "Rationality and the Future of Iranian Development". Middle East Center for scienti-fic Research and strategic studies, Tehran. (1384): 61.
-                      Shen, M. "A world and several voices". Translated by Iraj pad, soroush publication. Second edition.
-                      Zahedi, M. "Development and lnequality". Tehran, Maziar publishing. (1382): 125