بررسی چالش‌های امنیتی و زیست‌محیطی عراق و ایران پس از تهاجم نظامی آمریکا در سال 2003

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق بین الملل،واحد قشم،دانشگاه آزاد اسلامی،قشم،ایران

2 استادیار گروه حقوق،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،قشم،ایران،

3 دانشیار، گروه حقوق،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،قشم،ایران،

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی چالش‌های امنیتی و زیست محیطی حمله نظامی آمریکا و متحدین به عراق در سال 2003  برای  دو کشور ایران و عراق می‌باشد. این حمله که به بهانه دفاع مشروع، مبارزه با تروریسم و منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی صورت گرفت حتی سال‌ها بعد نیز تاثیرات مختلف خود را برای دو کشور نامبرده برجای گذاشته است. نتایج تحقیق نشان داد که نگاه امنیتی جنگ سردی (تاکید بر ابعاد صرف نظامی) که مورد تاکید رهیافت‌های سنتی همچون رئالیسم و نئورئالیسم می‌باشد قادر به بررسی ابعاد چندگانه امنیتی نمی باشد و براین اساس است که مکتب کپنهاگ رویکرد چندوجهی به امنیت را مورد توجه قرار داد. براین اساس و با چنین نگاهی است که می‌توان نتیجه گرفت به کارگیری سلاح‌هایی نظیر اورانیوم رقیق شده و فسفر سفید توسط آمریکا در تجاوز به عراق در سال 2003 باعث پیامدهای انسانی، امنیتی و زیست‌محیطی بسیاری برای دو کشور گردید کهنتیجه این اقدامات به مخاطره انداختن صلح و امنیت در منطقه و چالش‌های مختلف امنیتی از جمله تروریسم و تهدیدات مرزی و ارضی برای دو کشور ایران و عراق بوده است.رویکرد این پژوهش، توصیفی- تحلیلی  است و گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


-                      آدمی- آدمی، علی؛ نیکنام، رضا، (1395) "تاثیر تهدیدهای گروهای سلفی-تکفیری بر امنیت هستی‌شناختی جمهوری اسلام ایران"، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام، سال 5، شماره 19، صص 2-24.
-                      ایروانی، امیرسعید، 1388، "عملیات آمریکا در عراق و تاثیر آن بر ایران"، فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، سال اول، شماره 2، صص 153-183
-                      بخشی شیخ احمد، مهدی؛ بهاری، بهنام؛ وهاب‌پور، پیمان (1393)، "بررسی ایدئولوژی گروه‌های تکفیری-وهابی دولت اسلامی عراق و شام"، فصلنامه علوم سیاسی، سال 16، شماره 64، صص 133-153
-                      بیات، اصغر، و اقارب پرست، محمدرضا و گلشنی، علیرضا، (1397)، "تحولات کردستان عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی"، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌المللی، شماره 36، صص 107-136
-                      پشنگ، اردشیر و زمردی، زهرا، (1393)، "بررسی تحولات سیاسی عراق در پرتو سیاست خارجی ایران، ترکیه و عربستانفصلنامه سیاست خارجی، سال 28، شماره 3، صص 477-499
-                      جاجرمی، کاظم، پیشگاهی فرد، زهرا، مهکویی، حجت (1392)، "ارزیابی تهدیدات زیست‌محیطی در امنیت ملی ایران"، فصل نامه راهبرد، ش 67 س 22، صص 193-230
-                      حیدر زاده، جمالی، حمید رضا، غلامی، محمد (1396)، "بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها در ایران و کشورهای همسایه با تاکید بر عراق"، فصل نامه پژوهش های سیاسی و بین‌المللی، سال 8، ش 32، صص 35-61
-                      دهشیار، حسین، (1383)،" نظام بین الملل و نظام اعتقادی و حمله به عـراق"، فصل نامه سیاست خارجی، سال 18، ش 4
-                      -اسماعیل زاده امامقلی، یاسر، احمدی فشارکی، حسنعلی(1395)، «داعشوامنیتایرانباتکیهبرمکتبکپنهاگ»، فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست، سال پنجم، شماره 18، پائیز 1395(شماره پیاپی 48)، صفحات 141-123.
-                      داد اندیش، پروین، کوزه گر کالجی، ولی(1398) بررسی انتقادی نظریه ی مجموعه ی امنیتی منطقه ای با استفاده از محیط امنیتی منطقه ی قفقاز جنوبی، فصلنامه یراهبرد، سال نوزدهم، شماره ی 56،  صفحات 107-73
-درویشی، فرهاد و محمدیان، علی، 1392، "بررسی سیاست خارجی ترکیه در اقلیم کردستان عراق بر منافع جمهوری اسلامی ایران 1991-2013"، فصلنامه سیاست دفاعی، ش 85، صص 137-181
-دقیق، مهتاب، لسانی، حسام (1398)، "بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشر دوستانه"، فصل نامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 49 شماره 4
-راستگو، محمد زمان (1397)، "عراق منسجم و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران"، ، پژوهش گاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 1، ش 2
-                      طباطبائی، سید محمد، فتحی، محمد جواد(1393)، «تحول مفهوم امنیت در ناتو پس از جنگ سرد براساس مکتب کپنهاگ»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، سال پنجم، شماره چهاردهم، زمستان 1393(پیاپی 17)، صفحات 42-7.
-کیس، الکساندر، (1379)، مقدمه ای بر حقوق بین الملل محیط‌زیست، ترجمه محمدحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران: جلد اول
-لسانی، سید حسام الدین (1394)، حمایت حقوق بین‌الملل از میراث فرهنگی و تاریخی در زمان اشغال نظامی با تأکید بر مسئولیت ایالات‌متحده آمریکا در دوران اشغال نظامی عراق، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره 3
-محمدیان، علی و ترابی، قاسم، "تبیین تحولات عراق بر اقلیم کردستان"، 1394، فصلنامه علوم سیاسی، سال 18، شماره 72، صص 121-140
-مظاهری، محمد مهدی، ملایی، اعظم (1391)، "اشغال عراق (2003-2011 (از دید گاه های نظریه های روابط الملل خردگرایی واقع بینانه در برابر انسانگرایی فمینیستی"، فصل نامه روابط خارجی، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان.169-196، صص 1391
-منتی، ایوب، هادیان، ناصر (1398)، "سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال عراق از منظر موازنه تهدید 2003-2018"، دو فصل نامه علمی جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام، دوره 7، ش 2، پیاپی 15
-موسوی، سید فضل ا...(1380)، حقوق بین الملل محیط‌زیست، نشرمیزان، جلد اول
-نجات پور، مجید، جعفری، علی، ستوده، علی اصغر، (1392) زرین کاویانی، بهروز، "رویکرد اسلام به جایگاه جنگ و صلح در نظام بین‌الملل در مقایسه با رئالیسم و لیبرالیسم"، فصل نامه آفاق امنیت، س 5، ش
-                      سایت‌های خبری:
-                      ایسنا، مرگ 12897 ایرانی بر اثر آلودگی هوا در سال 1394، 1 آبان 1396،
https://www.isna.ir/news/96080100625/
-                      باشگاه خبرنگاران جوان، عروسک بمب‌گذاری شده در کاشمر خنثی‌سازی شد، 21 آذر 1394، .http://www.yjc.ir/fa/new
 
-                       Anthony Shadid, Night Draws Near: Iraq's People in the Shadow of America's War, New York: Henry Holt, 2005.
-                       Ayoob, M. (1999). From regional system to regional society: Exploring key variables in the construction of regional order. Australian Journal of International Affairs, 53(3), 247-260.
-                       Bakr. Noha. (2013), Security Challenges in the Middle East, Arms control: Does it have a Future Russian Political Science Association, ROSSPEN Publisher Moscow
-                       Barzegar. Kayhan, (2006) Iran’s Foreign Policy in the New Iraq, Tehran: Center for Strategic Research.
-                       Barzegar. Kayhan. Iran, the Middle East, and International Security. Ortadogu Etütleri, July 2009, Volume 1, No 1, pp. 27-39
-                       Bleddyn E. Bowen, (2012), The Causes of the Iraq War: Implications for Morgenthau, Wendt, and Waltz see: https://www.e-ir.info/2012/06/07/the-causes-of-the-iraq-war-implications-for-morgenthau-wendt-and-waltz/
-                       Burnham, Gilbert and Lafta, Riyadh et al., Mortality adter 2003 invasion of Iraq: a cross-sectional cluster sample survey, 11 October 2006, in:
-                       Busby, Chris and Hamdan, Malak and Ariabi, Entesar, 2010, Cancer, Infant Mortality and Birth Sex-ratio in Fallujah, Iraq 2005-2009, International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.7, No. 7, pp: 2828-2837
-                       Cordesman Anthony, Iraq's Evolving Insurgency., Washington, D.C.: Center for Strategic Studies, (23 June 2005).
-                       Daniel Deudney & G. John Ikenberry (2017) Realism, Liberalism and the Iraq War, Survival, 59:4, 7-26, DOI: 10.1080/00396338.2017.1349757
-                       Dodge, Toby, (2006) “War and Resistence in Iraq: From Regime Change to Collapsed State,” in Fawn and Hinnebusch, the Iraq War: Causes and Consequences, Boulder CO Lynne Reinner Publishers, pp. 211-224.
-                       Expert Working Group on Climate-related Security Risks, 2018, Iraq Climate-related Security Risk Assessment, Official Report in August, https://www.eastwest.ngo/sites/default/files/iraq-climate-related-security-risk-assessment.pdf
-                       Guardian, How Iran’s Khuzestan Went from Wetland to Wasteland, 16 April 2015, theguardian.com/world/iran-blog/2015/apr/16/iran-khuzestan-environment-wetlands-dust-pollution
-                       Hassan, Hassan, ISIS in Iraq and Syria: Rightsizing the Current ‘Comeback’, Center for Global Policy, 12 May 2020, https://cgpolicy.org/articles/isis-in-iraq-and-syria-rightsizing-the-current-comeback/
-                       Hinnebusch, Raymond, The American invasion of Iraq. Causes and Consequences, https://www.researchgate.net/publication/45665921
-                       Iraq war mortality estimates: a systematic review, US National Library Medicine, 7 March 2008: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2322964/
-                       Itzchakov, Doron (2017) Iran and Kurdish Challenge, BESA Center Perspective, No. 600https://www.jstor.org/stable/resrep04416?seq=1#metadata_info_tab_contents
-                       J shuaw.Busby (2007), climate change and national security.CSR NO 32.concil on foreign relations see: https://cdn.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/ClimateChange_CSR32%20%281%29.pdf
-                       Jawad, Al-Ali, (2005) “Epidemiological study at Southern Iraq, Basra city”. Proceeding of the Cancer trend in Basra, Iraq. Depleted uranium – 4.5-billion-year health risk meeting. At 17-20 Auditorium in the Parliament House, Japan. Sept 12. 2006.
-                       Lieberfeld, Daniel (2005), Theories of conflict and the IRAQ War. International Journal of Peace Studies, Volume 10. Number 2, see: https://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol10_2/wLieberfeld10n2IJPS.pdf
-                       Mackenzie, Debora, Extremists in Iraq Now Control the Country’s River, 12 June 2014, https://www.newscientist.com/article/dn25722-extremists-in-iraq-now-control-the-countrys-rivers/
-                       Moret. Leuren (2011), Depleted Uranium: The Trojan Horse of Nuclear war, Voltaire Net work, Berkely (USA)
-                       Nader, Alireza (2015) Iran’s role in Iraq: room for US-Iran cooperation?, Rand Cooperation, https://www.jstor.org/stable/resrep02425?seq=1#metadata_info_tab_contents
-                       NGO Coordination Committee for Iraq, 2011, Environmental Contaminants from War Remnants in Iraq, pp 1-27, in: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/images...unitionsHumanHealthinIraq.pdf
-                       NGO Coordination Committee for Iraq, Iraq-water scarcity in the Land of Two Ancient Rivers, 3 August 2010, in: https://www.ncciraq.org/en/
-                       Nye, Joseph S., (1992) “What New World Order?”, Foreign, Volume. 71, Number 1-
-                       Plesa, Dana Gabriela and Stoenescu, dan, (2005) International relations and Globalization in the Middle East, New York: American center for International policy studies.
-                       Political Realism in International Relations, First published Mon Jul 26, 2010; substantive revision Wed May 24, 2017,Stanford Encyclopedia of Philosophy, see: https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/
-                       Rasheed, Hadi, Nsireen (2013). The spatial Distribution for the Radiation pollution in lraq, Journal of Research Diyala humanity, Issue: 57
-                       Rayman, Noah, The 10 Most Polluted Cities in the World, 18 October 2013, https://science.time.com/2013/10/18/the-10-most-polluted-cities-in-the-world/https://science.time.com/2013/10/18/the-10-most-polluted-cities-in-the-world/
-                       Reports emerge the UK used depleted uranium weapons in Iraq, July 23. 2010. https://www.rt.com/news/uk-iraq-depleted-uranium/.
-                       Schwartzstein, Peter, Iraq’s Famed Marches Are Disappearing-Again, 9 July 2015, in: https://www.nationalgeographic.com/news/2015/07/150709-iraq-marsh-arabs-middle-east-water-environment-world/
-                       Shafik SS (2014), Study and measurements of the uranium and amorphous crystals concentrations in urine samples of breast cancer female patients. Iraqi J Physics, Iraqi Journal of Physics, Vol.12, No.25
-                       Star, The. 2003 WWF: War in Iraq will badly damage environs. 03 April 2003
-                       Wehrey, Frederic and Kaye, Dalia Dassa and Watkins, Jessica, (2010), The Iraq Effect; the Middle East after the Iraq War, United States, Rand Corporation
-                       Zunes. Stephen (2003). Saddam’s Arrest Raises Troubling Questions, Foreign Policy in Focus: see https://www.globalpolicy.org/component/content/article/169-history/36412.html /
-                       Zwijnenburg, Wim and Postma, Foeke, 2017, Living Under a Black Sky, Pax For Peace Institute,
-                       Zwijnenburg, Wim and Weir, Doug, (2016) Targets of Opportunity; Analysis of the use of depleted uranium by A-10s in the 2003 Iraq War, A joint investigation by PAX and ICBUW. Published on www.paxforpeace.nl website.
-                       -Al-Sabbak M, Sadik Ali S, Savabi O, Savabi G, Dastgiri S, et al (2012), Metal contamination and the epidemic of congenital birth defects in Iraqi cities. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, Volume 89, Issue 5
-                       -Brooks, Stephen . Wohlforth. William (2002). American Primacy in Perspective. - Foreign Affairs, Vol. 81, No. 4, pp. 20-33
-                       -Buzan, B. (1991). People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post­Cold War Era, 2nd edn. New York: Harvester Wheatsheaf.
-                       -Buzan, B., & Waever, O. (2003). Security complexes: a theory of regional security. Regions and powers-the structure of international society. London: CUP.
-                       -Conflict and Environment observatory see: ceobs.org/countries/Iraq
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2003/4/3/nation/jqwwf&sec=nation
http://www.rauhanpuolustajat.org/tiedostot/seminaariraportti.pdf
http://www.un.org/en/events/environmentconflictday.
-https://eastwest.eu/en/iran-s-role-in-the-middle-east/,Iran’s role in the Middle East, 29 June 2015
-                       -Maitham AS, Mahdi SA-R, Abdulrahim E (2012), Assessment of toxic and carcinogenic elements in dust and soil in Baghdad city and their effects on the distribution of some diseases. Iraqi J Sci, special Issue 53
-                       -Sanders, Barry (2009), The Green Zone: the environmental cost of militarism, okland edinburg.