بررسی تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه انتخابات استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی،گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیارگروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

3 دانشیارگروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

استفاده از رسانه‌های اجتماعی می‌تواند اشکال مختلف مشارکت سیاسی را تقویت کند. این مطالعه درصدد است تا به این سئوال پاسخ دهد رسانه‌های اجتماعی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که رسانه‌های اجتماعی در قالب رفتار‌های فعالانه، انتقالی و رفتار هوادارانه بر این انتخابات تاثیرگذار بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشیاست و جمع آوری داده‌ها در آن به دو روش کمی و کیفی صورت گرفته است. جمع‎آوری داده‎های کیفی از طریق تحلیل دلفی و با کسب نظر خبرگانو داده‎های کمی نیز از طریق پرسشنامه  و از شهروندان گردآوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رسانه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان گیلانی در رفتار‌های رفتار فعالانه، رفتار انتقالی و رفتار هوادارانه بود و ارتباط معنادار منفی با رفتارهای منفعلانه داشته است.

کلیدواژه‌ها


-                      رحمان زاده, سیدعلی (1389). کارکرد شبکه های اجتماعی مجازی در عصر جهانی شدن." مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی1 (1):  49-78.
-                       صادقی جقه، سعید (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان.  مطالعات راهبردی سال هجدهم. شماره 3 (پیاپی 69)
-                      طالب، مهدی؛ سیداحمد فیروزآبادی؛ حسـین ایمـانی جـاجرمی ؛ علیرضـا صـادقی . (1389)رویکردهای توسعه ای در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلـس شورای اسـالمی در شـهر تهـران ، مجله علمی پژوهشی، مطالعات جامعه شناختی . (38)18
-                      علوی‌پور, س. م. (1391). تبلیغات انتخاباتی: شیوه های کلاسیک و مدرن. مطالعات انتخابات, 1(1), 35-48.
-                      Avidar, R. (2018). Engagement, interactivity, and diffusion of innovations. The Handbook of Communication Engagement, 505.
-                      Beam, MA (2014) Automating the news: How personalized news recommender system design choices impact news reception. Communication Research 41(8): 1019–1041.
-                      Baek, YM (2015) Political mobilization through social network sites: The mobilizing power of politica messages received from SNS friends. Computers in Human Behavior 44: 12–19.
-                      Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics: Cambridge University Press.
-                      Biswas, A., Ingle, N., Roy, M. (2014). Influence of social media on voting behavior. Journal of Power, Politics & Governance, 2, 127-155.
-                      Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Johnson, J. C. (2018). Analyzing social networks: Sage.
-                      Boulianne, S. (2019). Revolution in the making? Social media effects across the globe. Information, communication & society, 22(1), 39-54.
-                      Boulianne, S (2011) Stimulating or reinforcing political interest: Using panel data to examine reciprocal effects between news media and political interest. Political Communication 28(2): 147–162
-                      Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age Polity Press. In: Cambridge
-                      Chan, M., Chen, H.-T., & Lee, F. L. (2017). Examining the roles of mobile and social media in political participation: A cross-national analysis of three Asian societies using a communication mediation approach. New media & society, 19(12), 2003-2021.
-                      Chen, Z., & Chan, M. (2017). Motivations for social media use and impact on political participation in China: A cognitive and communication mediation approach. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 20(2), 83-90.
-                      Choi, J., Lee, J. K., & Metzgar, E. T. (2017). Investigating effects of social media news sharing on the relationship between network heterogeneity and political participation. Computers in Human Behavior, 75, 25-31.
-                      da Silva Nogueira, D., & Papageorgiou, M. (2020). Standing still or ascending in the social media political participation ladder?: Evidence from Iran. Revista española de ciencia política(53), 13-39.
-                      Dennis, J. (2018). Beyond slacktivism: Political participation on social media: Springer.
-                      Fuchs, C., & Sandoval, M. (2014). Introduction: Critique, social media and the information society in the age of capitalist crisis. In: Routledge.
-                      Gamson, W. A., & Sifry, M. L. (2013). The# Occupy movement: an introduction. The Sociological Quarterly, 54(2), 159-163.
-                      Golan, G. J., Arceneaux, P. C., Soule, M. (2019). The Catholic Church as a public diplomacy actor: An analysis of the pope’s strategic narrative and international engagement. The Journal of International Communication, 25, 95-115.
-                      Heiss, R., Matthes, J. (2016). Mobilizing for some. The effects of politicians’ participatory Facebook posts on young. Journal of Media Psychology, 28, 123-135.
-                      Hellweg, A. (2011). Social media sites of politicians influence their perception by constituents. The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, 2, 22-36.
-                      Huang, JY, Bargh, JA (2014) The selfish goal: Autonomously operating motivational structures as the proximate cause of human judgment and behavior. The Behavioral and Brain Sciences 37(2): 121–135.
-                      Fishbach, A, Ferguson, MJ (2007) The goal construct in social psychology. In: Kruglanski, AW, Higgins, ET (eds), Social Psychology. Handbook of Basic Principles. New York: Guilford Press, pp. 490–515.
-                      Jandevi, U. (2019). Communication strategy to improve women's political participation in Indonesia. International Journal of Communication and Society, 1(2), 68-81.
-                      Kent, M. L. (2013). Using social media dialogically: Public relations role in reviving democracy. Public relations review, 39(4), 337-345.
-                      Kim, Y., & Chen, H.-T. (2016). Social media and online political participation: The mediating role of exposure to cross-cutting and like-minded perspectives. Telematics and Informatics, 33(2), 320-330.
-                      Khan, M. A., Shahbaz, M. Y. (2015). Role of social networking media in political socialization of youth of Multan. Pakistan Journal of Social Sciences, 35, 437-449.
-                      Knoll, J., Matthes, J., & Heiss, R. (2020). The social media political participation model: A goal systems theory perspective. Convergence, 26(1), 135-156.
-                      Kruglanski, AW, Chernikova, M, Rosenzweig, E, et al. (2014) On motivational readiness. Psychological Review 121(3): 367–388.
-                      Kruglanski, AW, Jasko, K, Chernikova, M, et al. (2015) The rocky road from attitudes to behaviors: Charting the goal systemic course of actions. Psychological Review 122(4): 598–620.
-                      Lane, D. S., Kim, D. H., Lee, S. S., Weeks, B. E., & Kwak, N. (2017). From online disagreement to offline action: How diverse motivations for using social media can increase political information sharing and catalyze offline political participation. Social Media+ Society, 3(3), 97-121.
-                      Larsson, AO (2017) Going viral? Comparing parties on social media during the 2014 Swedish election. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 23(2): 117–131.
-                      Marco, S. D., Robles, J. M., Antino, M. (2017). Reasons to participate: The role of political attitudes in digital activism. International Review of Social Psychology, 30, 131-140.
-                      Obar, J. A., & Wildman, S. S. (2015). Social media definition and the governance challenge-an introduction to the special issue. Obar, JA and Wildman, S.(2015). Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue. Telecommunications policy, 39(9), 745-750
-                      Rainie, L., Smith, A., Schlozman, K. L., Brady, H., Verba, S. (2012). Social media and political engagement. Washington, DC: Pew Research Center’s Internet.
-                      Raoof, J. K., Zaman, H. B., Ahmad, A., Al-Qaraghuli, A. (2013). Using social network systems as a tool for political change. International Journal of Physical Science, 8, 1143-1148
-                      Skoric, MM, Zhu, Q, Goh, D, et al. (2016) Social media and citizen engagement: A meta-analytic review. New Media & Society 18(9): 1817–1839.
-                      Stieglitz, S., Brockmann, T., Xuan, L. D. (2012). Usage of social media for political communication. 16th Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), Ho Chi Minh City, Vietnam.
-                      Scherer, KR (2001) Appraisal considered as a process of multilevel sequential checking. In: Scherer, KR, Schorr, A, Johnstone, T (eds), Appraisal Processes in Emotion: Theory Methods Research. New York: Oxford University Press, pp. 92–120.
-                      Skoric, M. M., Zhu, Q., & Pang, N. (2016). Social media, political expression, and participation in Confucian Asia. Chinese Journal of Communication, 9(4), 331-347.
-                      Tang, G, Lee, FL (2013) Facebook use and political participation: The impact of exposure to shared political information connections with public political actors and network structural heterogeneity. Social Science Computer Review 31(6): 763–773.
-                      Theocharis, Y, Quintelier, E (2016) Stimulating citizenship or expanding entertainment? The effect of Facebook on adolescent participation. New Media & Society 18(5): 817–836.
-                      Vitak, J, Zube, P, Smock, A, et al. (2011) It’s complicated: Facebook users’ political participation in the 2008 election. Cyberpsychology Behavior and Social Networking 14(3): 107–114.
-                      Yamamoto, M., Nah, S., & Bae, S. Y. (2019). Social media prosumption and online political participation: An examination of online communication processes. New media & society, 12-27.
-                      Yang, J (2016) Effects of popularity-based news recommendations (“Most-Viewed”) on users’ exposure to online news. Media Psychology 19(2): 243–271.