جایگاه مدیریت پایدار در سیاستگذاری تامین آب سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته سیاستگذاری عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار تمام‌وقت گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار تمام‌وقت گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کمبود آب آشامیدنی در استان سیستان و بلوچستان مسئله‌ای است که دولت با آن روبرو است. سوال مقاله حاضر این است که سیاست دولت چه تاثیری بر تامین آب آشامیدنی استان سیستان و بلوچستان گذاشته است؟ فرضیه مورد بررسی این است که تمرکز بر سیاست توسعه کشاورزی،  ضعف مدیریت به هم پیوسته و ضعف بهره از جوامع محلی تاثیر چشمگیری بر ضعف دسترسی به آب آشامیدنی سالم در این منطقه گذاشته است. جامعه مورد مطالعه، روستای آزاتی است که در مدل چرخه‌ای سیاستگذاری عمومی مورد واکاوی قرار گرفته است و روش سنجش جامعه این پژوهش نیز تحلیلی- کیفی است. داده‌ها از طریق فیش برداری منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه با کارشناسان جمع‌آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد، تمرکز بر سیاست توسعه کشاورزی، ضعف مدیریت به هم پیوسته سازمان‌های دولتی و بهره ضعیف از نقش جوامع محلی از دلایل کم آبی در آزاتی بوده است. درآخر پیشنهاد می‌شود برای دستیابی به آب و توسعه‌پایدار در این منطقه همکاری میان ذی‌نفعان، مدیریت پایدار و حکمرانی خوب لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها


   ۱- آل‌یاسین، احمد. (۱۳۸۵). بحران آب. تهران: جامعه مهندسان مشاور ایران.
۲- اشتریان، کیومرث. (۱۳۸۶). سیاستگذاری عمومی ایران. تهران: میزان.
۳-اشتریان، کیومرث.(اردیبهشت ۱۳۹۴). نحوه نوشتن اسناد سیاستی در رشته سیاستگذاری عمومی. موسسه مطالعات دین و اقتصاد.
۴-انتظام، ایمان. و حسن‌لو، عذرا. (تابستان 1397). بررسی منابع آب کشور. سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی. وزارت صنعت، معدن و تجارت.
۵-اندروز، مت. پریچت، لنت. وولکاک، مایکل. (1398). توانمندسازی حکومت: شواهد، تحلیل و عمل. ترجمه خیرخواهان جعفر و درودی مسعود. تهران: انتشارات روزانه.
۶-برنامه اول توسعه، قابل دسترسی در:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/91755
۷-برنامه دوم توسعه، قابل‌دسترسی در:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/92488
۸-برنامه سوم توسعه، قابل‌دسترسی در:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301
۹-برنامه چهارم توسعه، قابل‌دسترسی در:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/94202
۱۰-برنامه پنجم توسعه قابل‌دسترسی در:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/790196
۱۱-برنامه ششم توسعه قابل‌دسترسی در:https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547
         ۱۲-خاتون‌آبادی، سید احمد. (1384). جنبه هایی از توسعه پایدار ( از اندیشه تا کنش). جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.
۱۳-رسانی‌نیا، ناصر.(۱۳۷۹). قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران. سمن. ‌پنجم.
۱۴- زاهدی، شمس السادات. و غلامعلی نجفی. (1385). بسط مفهومی توسعه پایدار. علوم انسانی. دوره 10، شماره 4.
۱۵- سازمان برنامه و بودجه.(۱۳۷۳). سیمای استان سیستان و بلوچستان در پرتو انقلاب اسلامی. ناشر استانداری سیستان و بلوچستان.
۱۶-سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان، (۱۳۹۷). گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان . قابل دسترسی در:
https://sb.mporg.ir
۱۷-سایت وزارت نیرو. ‌اهداف کلان. قابل‌دسترسی در:
https://moe.gov.ir
۱۸-سایت وزارت نیرو. وظایف حاکمیتی. قابل‌دسترسی در:
https://moe.gov.ir
  ۱۹-شهبازی، رضا. (۱۳۹۸). مصاحبه نگارنده با  مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی سازمان زمین شناسی. ۱۷ مرداد.
        ۲۰-صانعی، علی. (۱۳۹۶). مصاحبه نگارنده با مشاور سازمان کشتیرانی و مسئول اجرای پروژه آبرسانی «اوتر» به روستای آزاتی. تاریخ‌۵ تیر، ۱۰ شهریور، ۳۰ بهمن و ۷ آبان.
۲۱-فرشچی، پروین. (1396). مصاحبه نگارنده با معاون امور دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست در زمان مصاحبه. تاریخ 6 و 12 شهریور.
۲۲-کردوانی، پرویز. (۱۳۸۰). خشکسالی و راهکارهای مقابله با آن در ایران. موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
۲۳-کردوانی، پرویز. (۱۳۹۶). مصاحبه نگارنده با پدر کویرشناسی ایران و استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، تاریخ ۱۰ تیر.
۲۴-مدنی ‌کاوه. (۱۳۸۲). مدیریت منابع آب؛ راهکاری برای بحران موجود در ایران. دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران. ‌دانشگاه امیرکبیر.
۲۵-مولر، پیر. (۱۳۷۸). سیاستگذاری عمومی. ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان.
۲۶-مهاجرانی، مصطفی. کریمی پور، محمدحسین و هلالی، ویدا. (1394). سیر تطور در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه در ایران با نگاهی تحلیلی به بخش‌های آب و کشاورزی. بادبان.
۲۷-میهنی، محمد. (مرداد۱۳۹۹). مصاحبه نگارنده با مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۵ مرداد.
۲۸-نعیمی، بهروز. (۱۳۹۹). مصاحبه نگارنده با مدیر سازمان مردم نهاد به رسم مهربانی در استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۰خرداد ۱۳۹۹.
۲۹-نصیری، حسین. (۱۳۸۴). توسعه و توسعه پایدار: چشم انداز جهان سوم. دایره سبز.
۳۰-نوربخش، بهمن.(۱۳۹۸). جایگاه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی (ره). رهیافت انقلاب اسلامی. شماره ۴۸ پاییز ۱۳۹۸.
۳۱-والس، آرین. (۱۳۹۴). معرفت اجتماعی در جهت جهان پایدار. یحیی زاده پیرسرایی. حسین. علمی و فرهنگی.
۳۲-وحید، مجید.(1388). سیاستگذاری عمومی.‌ تهران: میزان.
۳۳-یاوری، فاطمه. بیرجندی، مینا. (۱۳۹۳). نقشه راه علوم زمین و معدن استان سیستان و بلوچستان. انتشارات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور.
منابع انگلیسی
34-Ahmed, Sara. (2018). Egypt Water Scarcity Dangerous and Below Level of Poverty.available at:https://egyptianstreets.com/2018/06/28/egypt-water-scarcity-dangerous-and-below-level-of-poverty
35- Bardach, Eugene. (2012). A practical Gide for policy Analysis.The eightfold path to more effective problem solving. Forth edition. SAGE, London. Available at: https:// www.youthopiabangla. org/ skillDoc/Advocacy-Tool-Kits/Adv_Policy_Analysis_8_fold_path_Eugene_Bardach.pdf
36-Bell, Stephen. And hindmoor, Andrew. (2009) Rethinking governance: the centrality of the state in modern society. Cambrige university
37-Berger .Peter L. Thomas Luckmann. The Social Construction of Reality. 2nd ed. NewYork. Irvin, T.n.1966
38-Jones. Charles O. an introduction to the study of public policy.calif: Duxbury press.1972
39-Lerner. Daniel.the policy Sciences.Calif: Stanford university press.1965
40-Masr, Mada. (2015).We woke up in a desert, the water crisis taking hold across Egypt.available at: https://www.theguardian.com/world/2015/aug/04/egypt-water-crisis-intensifies-scarcity
41-Ministry of international cooperation.(2016). Egypt national review report. The arab republic of egypt national voluntary review on the sustainable development goals. available at: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10738egypt.pdf
42-Salim Al-Rawashdeh, Mohammad. Ahmed Al-Shboul, Hani. (2016).The Effects of Water Deficiencies in Middle East. Available at:http://oaji.net/articles/2016/1115-1464935926.pdf
43-The water project.(2020). Poverty and Water. Available at: https://the water project.org/why-water/poverty
44-The water project. (2020). Water Scarcity & the Importance of Water. Available at:https:// thewaterproject.org/water-scarcity/