بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد

چکیده

مشارکت یا عدم مشارکت شهروندان یکی از مهمترین معیارهای مشروعیت نظام سیاسی هر جامعه تلقی می‏شود. مشارکت سیاسی تحت تأثیر عوامل  مختلف است. این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه‌ای مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تا سال 1396 می‌باشد. وجود تفاوت میان مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، فرضیه پژوهش است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است و جمع آوری داده ها به دو روش کمی و کیفی صورت گرفته است. به استناد داده­های توصیفی و نظری و با بهره­گیری از مدل نظری ترکیبی، فرضیه موصوف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. سپس فرضیات با استفاده از پرسشنامه و نرم‌افزار spss نسخه 18 آزمون گردید. مقایسه بر اساس دو محور احزاب و هویت محلی و قومی و پرسش­های مرتبط با این محورها و شاخص­های آن­ها صورت گرفت. بین مدل نظری با توصیفات آماری پیوند برقرار گردید. شواهد پژوهش حاکی از آن است مشارکت سیاسی مردم شهر کاشمر در انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت تأثیر احزاب و انتخابات شورای شهر تحت تأثیر مسائل قومی و روابط قبیله­گی و محلی است.

کلیدواژه‌ها


آبرامسون، پل (1383)، مشارکت سیاسی، ترجمه نسرین طباطبایی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
ابراهیمی کیاپی، هادی؛ ابراهیمی، قربانعلی و بابا زاده بائی، علی (1397)، «مشارکت سیاسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن(مطالعه تطبیقی دانشجویان و شهروندان)»، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، دوره 12، شماره 45.
ایوبی، حجت‏اللَّه(1377)، « شکاف‏های قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، پیش شماره اول .
بشیریه، حسین(1386)، جامعه شناسی سیاسی:نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، تهران: نشر نی.
پرچمی، داوود (1386)، «بررسی مشارکت مردم در نهمین انتخابات ریاست جمهوری»، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره53.
دال، رابرت(1374)، تجزیه و تحلیل جدید سیاست، ترجمه حسن ظفریان، تهران: مترجم.
راش، مایکل (1377)، جامعه و سیاست: مقدمه‌ای بر جامعه‏شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت.
ربیعی، علی (1380)، رفتارشناسی رای‏دهندگان در هفتمین انتخابات ریاست جمهوری، پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد امور فرهنگی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی.
رضایی، عبدالعلی (1375)، «مشارکت اجتماعی، وسیله یا هدف یا ابزار توسعه»، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 109 - 110.
رضایی، محمد؛ آذین، احمد و جعفری نژاد، مسعود(1396)، «بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظر دانشجویان دانشگاه مازندران»، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال یازدهم، شماره 39 .
سعادتمند، ایرج (1387)،کتاب ترشیز: نگاهی به تاریخ و جغرافیای شهرستان کاشمر، مشهد: ضریح آفتاب.
سید امامی، کاووس (1386)، «مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‏بینی‏کننده‏های مشارکت سیاسی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره 6.
عالم، عبدالرحمن (1373)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نی.
عبدالله، عبدالمطلب(1388)، «سیری در نظریه‏های رفتار رای دهی»، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم شماره 8، 87-104.
کاظمی پور، شهلا (1383)، «نقش اجتماعی شدن سیاسی و عوامل اجتماعی کننده در زنان»، مجموعه مقالات همایش بین المللی مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی تهران، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.
لیپست، مارتین و دوز، رابرت (1373)، جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه محمدحسین فرجاد، تهران: توس.
مصفا، نسرین (1375)، مشارکت سیاسی زنان درایران، تهران: وزارت امور خارجه.
Apter, David (1965), Politics of Modernization, University of Chicago press.
Barkan, S. E(1999),Race, Issue Engagement and Political Participation, Race and Society.
Downs, A (1957), An Economic Theory of Democracy. NewYork: Harper
& Row.
Lapalombara (1969 ), The Origins and Development of Political Parties: Political Party and Political Development, London.
Olson.Edward c(2005), Political Particpation, http://www.Angelo.edu/dept/ Government/onlin %20 lectures.htm.
Malesevic, Sinisa (2006), Identity as Ideology: Understanding Ethnicity and Nationalism, London: Palgrave.
Mcclosky,H (1968), Political Participation, New York,Mcmillian Company ana Free Press.
Mc Clurg. S. D(2001), Social Networks and Political Participation, Internet: Google Site.
Robertson, D (1988), The Penguin Dectionary of Politics, Penguin Books, London.
Sills, David (1969), Internation Encyclopedia Of Social Sciences, New York, Macmillan Company and the Free Press.
Verbakont, S (1979), An Introduction to American Government, New York.