بررسی هزینه‌های تبلیغات انتخابات در نظام انتخاباتی ج.ا.ایران از منظر شهروندان؛ مطالعه موردی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ایران

2 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

بررسی هزینه­های مربوط به انتخابات همواره با زندگی و انتخاب شهروندان در ارتباط است. ابعاد مختلف انتخابات از جمله تبلیغات، رأی دادن، تبلیغ و حضور در عرصه­های برگزاری انتخابات همواره مردم را به مشارکت در امور سیاسی ترغیب می­سازد. بنابراین بررسی ابعاد مختلف انتخابات مجلس از جمله هزینه­های مربوط به انتخابات و مشارکت در آن، می­تواند قابل توجه باشد. با توجه به همین مسأله، در این پژوهش سازه پنهان الگوی انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در سه مولفه شرکت در انتخابات، نصب پوستر نامزدها، هزینه کردن برای موفقیت یک کاندیدا) بررسی شده است تا ارتباط این عوامل با مشارکت شهروندان در انتخابات سنجیده شود. این پژوهش بر اساس رویکرد پیمایشی به تبیین جامعه­شناسی هزینه­های تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم در نظام انتخاباتی ایران پرداخته است. جامعه آماری نیز شهروندان ساکن تهران می­باشند که 500 نفر به عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. روش مورد استفاده در مقاله حاضر، تحلیل عاملی تاییدی است که راهی برای سنجش و اندازه­گیری مولفه­های متغیر پنهان الگوی انتخابات مجلس می­باشد.

کلیدواژه‌ها


امام­جمعه زاده، جواد، رهبر قاضی، محمودرضا، برزگر، کمال، صادقی نقدعلی، زهرا (1392)، رابطه میان دینداری و رفتار انتخاباتی، فصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال سوم، شماره8، ص44-27.
باتلر، دیوید (1385)، انتخابات، مبارزات، ترجمه مزدا موحد، تهران: انتشارات تخصصی وزارت امور خارجه.
بزرگمهری، مجید (1386)، « بررسی تطبیقی تبغلیات انتخاباتی در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری ایران و فرانسه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11، شماره 4، زمستان 1386.
تقی­زاده، جواد (1387) انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله مدیریت علوم انسانی، دوره 12، شماره 3، صص 65-39.
خرمشاد، محمدباقر، رفیعی قهساره، ابوذر (1392)، نظام انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی، جستارهای سیاسی معاصر، سال چهارم، شماره سوم، صص 66-41. 
خسروی، حسن (1395)، نظام انتخاباتی کارآمد مجلس شورای اسلامی در پرتو نظام­های انتخاباتی، مجله علوم سیاسی (باقرالعلوم)، سال هجدهم، شماره 71، صص 124—93.
درستی، هاجر (1393)، آسیب­شناسی تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول حقوقی حاکم بر تبلیغات، فصلنامه مجلس و راهبرد، شماره 80.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1378)، روش­های تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.
قاسمی، وحید (1389)، مدلسازی معادله ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد ایموس، تهران، انتشارات جامعه شاسان .
کلاین، پل (1380)، راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمه اصغر مینایی و دیگران، تهران: انتشارات سمت.
کاظمی گرجی، علی اکبر(1381). تبلیغات انتخاباتی، قم: دارالهدی.
گلشن پژوه، محمدرضا  (1388)، بررسی تطبیقی نظامهای انتخاباتی، تهران: انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران.
منابع لاتین:
Karo Lein ,Weekers,Bart Maddend & Jonopp (2009)."explaining the evaluation of the party finance Regim in Belgium", Journal of election public opinion and parties.
Usaid (2005). Enforcing Political Finance Laws: Training Hand- Book, Prepared by Ifes For the Training in Detection and Enforcment. Project With Funding from The U.S.A.
Yasmin. Dawood (2006). Democracy. Power and the Superme Court: Campaign Finance
reform in Comparative Context. International Journal of Constitutation Law. Vol 4, Issue 4.