نیازسنجی مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی در اندیشه‌های رهبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

یکی از اولویت‌های اساسی و الزامات در چشم‌انداز نظام جمهوری اسلامی طراحی سیستم مناسب آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی متخصص و احیاء روح مهارت‌یابی و ارتقای آن در بین دانش آموختگان آموزش عالی است. این مسئولیت خطیر که به مراکز دانشگاهی و آموزش عالی محول شده است همواره مورد توجه رهبری بوده است. به همین دلیل هدف مقاله حاضر، نیازسنجی مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی در اندیشه‌های رهبری است. سؤال اصلی تحقیق این است که، مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی کدامند و این مهارت‌ها در اندیشه‌های رهبری چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که توجه به مهارت‌های دانش آموختگان آموزش عالی، یک عنصر کلیدی در جامعه است. تحول هر جامعه یکی از شاخص‌‌های ارزیابی و سنجش پیشرفت آن جامعه محسوب می‌شود و دانش آموختگان از جمله افراد دخیل در این امر هستند. رهبر انقلاب نیز برای تحول و پیشرفت در جامعه، ضرورت توجه به دانش آموختگان و نیازسنجی مهارت‌های آن را مطرح نموده‌اند. از نظر رهبری، مهم‌ترین  اولویت‌های دانش آموختگان آموزش عالی، مهارت کارآفرینی، آموزش مداوم، خلاقیت و نوآوری و آموزش تفکر انتقادی است لذا می‎باید در سیاستگذاری‌ها این مهارت‌ها مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، سیدحسن، (۱۳۸۳). آموزش وبهسازی سرمایه‌های انسانی، چاپ اول، تهران: انتشارات پویند.
حسن پور، مرضیه. حسن زاده، اکبر؛ قائدی، فاطمه و باقری، مریم (1394)، «مهارت‌های تفکر انتقادی دانشجویان پرستاری»، نشریه پرستاری ایران، دوره 28، ش 93.
خسروی پور، الهام و خسروی پور، بهمن (1394)، «خلاقیت و نوآوری استلزامات آموزش عالی کارآفرین»، کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی.
زالی محمدرضا؛ مدهوشی، مهرداد و کردنائیج، اسداله (1386)، «ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه مازندران)»، مدرس علوم انسانی، دوره یازدهم، شماره 55.
سعیدی رضوانی، محمود؛ محمدحسین زاده، معصومه؛ کشیب، علی و باغگلی، حسین (1399). «تبیین عوامل مرتبط با نگرش دانش آموختگان به پدیده اشتغال (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)». اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال.
صالحی عمران، ابراهیم و قنواتی، لیلا (1389)، «بررسی بار آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران»، مطالعات تربیتی و روانشناسی، دوره یازدهم، ش 2.
غنچی، مستانه، حسینی، محمود و حجازی، یوسف (1391)، «تحلیل عاملی مؤلفه‌های مـدیریتی تأثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی پردیس‌های کشاورزی دانشگاه تهران»، پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، دوره پنجم، ش 2.
فاضلی، نعمت اله (1383)، «بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایـران و بریتانیا: مطالعه‌ای انسانشناختی در علل ناکارآمدی آموزش دانشگاهی در ایران»، نامه انسانشناسی، دوره اول، ش 33.
فانی، رسول؛ معلمی، عبدالرحمن؛ اسماعیل لو، یاسر و ایوبیان، علی(1391). «خلاقیت و توانمندی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی در بحث اشتغال»، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، سال اول، شماره 4.
قاسمیان، الهام (1393)، «بررسی نقش آموزشهای مهارتی بر میزان اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی با کمک تکنیک معادلات ساختاری»، مهارت آموزی، دوره سوم، ش 11.
کاظمی، عباس و همکاران (1396). مطالعات فرهنگی و اجتماعی کلاس درس دانشگاهی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مجتهدزاده، ریتا؛ محمدی، آیین و امامی، امیرحسین (1389)، «مسئله اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی و ضرورت توجه به مهارت‌های اشتغال زای بازار کار»، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال پنجم، ش 3.
مدهوشی، مهرداد و نیازی، عیسی (1389)، «بررسی و تبیین جایگاه آموزش عالی ایران در جهان». فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، دوره دوم، ش 4.
مرجانی، بهناز. (1385). «نگره انتقادی در آموزش‌وپرورش». فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دوره دوم، ش 1.
مهدی، رضا و باران، سپیده(1398)، «تحلیل جایگاه آموزشهای فنی‌وحرفه‌ای و مهارتی در نقشه جامع علمی کشور»، فصلنامه علمی کارفن، سال اول، شماره 46.
میرفخرالدینی، سیدحیدر، اولیا، محمدصالح و جمالی، رضا (1388)، «مهندسی مجدد مدیریت کیفیت در مؤسسات آموزش عالی: مطالعه موردی دانشـجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره پانزدهم، ش 3.
Baum, S., Ma, J., & Payea, K. (2013). "Education Pay" The Benefits of Higher Education for Individuals and Society. CollegeBoard, PP1-48, aviable frome:www. collegeboard. Org.
De Wit H. (2011). Trends, issues and challenges in internationalization of higher education. The Netherlands: Centre for Applied Research on Economics and Management, School of Economics of the Hogeschool van Amsterdam.Friedman, T.L. (2005). The World Is Flat: A Brief History of the 21st Century. New York: Farrar, Strauss and Giroux.
Galloway, S. (2012), Reconsidering Emancipatory Education: Staging a Conversation Between Paulo Freire and Jacques Rancière. Educational Theory, 62: 163–184. doi: 10.1111/j.1741-5446.2012.00441.x,
Higgins, S., Hall, E. & others, (2005). The Impact of School Environments: A literature review: The Centre for Learning and Teaching, School of Education, Communication and Language Science, University of Newcastle.
Naris S, Ukpere WI (2009). The effectiveness of the HR Code: staff development and training at the Polytechnic of Namibia. Afr. J. Bus.
Ornstein, P. A., Shapiro, L. R., Clubb, P. A., Follmer, A., & Baker-Ward, L. (1997). The influence of prior knowledge on children’s memory for salient medical experiences. In N. Stein, P. A. Ornstein, C. J. Brainerd, & B. Tversky (Eds.), Memory for everyday and emotional events (pp. 83–111). Mahwah, NJ: Erlbaum.