مقابله با تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران باابزار هشدار به موقع درماندگی بانک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، گروه مدیریت مالی،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 کاظمی (عهده دار مکاتبات)/استادیار گروه مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خوارزمی،تهران ، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، گروه حسابداری،واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

موضوع این مقاله بررسی جایگاه الگوی هشدار درماندگی بانکها جهت خنثی سازی یا کاهش تاثیرات تحریم های مالی و اقتصادی علیه ایران می باشد. براین اساس سئوال اصلی پژوهش این است که جایگاه الگوی هشدار به موقع درماندگی بانک‌ها چگونه می تواند به کاهش تاثیرات تحریمی منجر شود؟ فرضیه اصلی مقاله این است که استفاده از شاخص‌های الگوی هشدار سری، شاخص‌های CAMELS و روش های نظارتی مناسب می تواند تاثیرات تحریم مالی و بانکی را کاهش دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام بانکداری به کمک محاسبه سالانه این شاخص ها میتواند درماندگی مالی و ورشکستگی را قبل از وقوع پیش بینی کرده و تدابیر لازم را در خصوص تجدید نظر در کنترل مجموعه خود اتخاذ نمایند و از بروز ورشکستگی جلوگیری کند. روش حقیق این مقاله، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


آیت الله سید علی خامنه ای. (1390). راهبردهای سیاست خارجی برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری. تهران، انقلاب اسلامی: موسسه پزوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
احدی-دولتسرا, ر., سلیمانی, غ., و مجتهدزاده, و. (1387). بررسی کارایی الگوهای پیش‌بینی بحران مالی با استفاده از نسبت‌های مالی در محیط اقتصادی ایران. دانشگاه الزهرا
احمدیان، ا و هادی حیدری (1395) طراحی الگوی هشدار سریع در شبکه بانکی کشور، پزوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.44-52
پژوهشکده شورای نگهبان. (1393). اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛ بررسی اصل سوم و اصل پنجم
توکل نیا, ا., و تیرگری, م. (1393). اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی روابط غیر خطی و سلسله مراتبی. حسابداری مدیریت, 7(22).
ثقفی و سیف(1381) بررسی شاخص‌های پیش بینی کننده های ورشکستگی در شرایط محیطی ایران، رساله دکتری دانشکده مدیریت تهران
جاوید, محمدی, و عقیل. (1395). ارزیابی قابلیت اجرایی اصل 154 قانون اساسی (ج. ا. ا) در حقوق بین‌الملل معاصر. فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران, 46(1), 71-89.
جمشیدی, م. (1396). انقلاب اسلامی و راهبرد عدم تعهدگرایی جهانی، از نظر تا عمل. اندیشه سیاسی در اسلام, 3(14 #f00344), 23-44.
خاطری, ز., نجارزاده, ر., و عاقلی, ل. (1398). تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران. مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری, 45-70.  doi:10.22055/jqe.2019.29594.2085
خواجه سروی, غ., و فرهادی, ع. (1397). مؤلفه های اعتماد سیاسی در جمهوری اسلامی ایران. جامعه شناسی سیاسی ایران, 1(1 (پیاپی 1) #f00988)
راموز, ن., و محمودی, م. (1396). پیش بینی ریسک ورشکستگی مالی با استفاده از مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی, 5(1 (پیاپی 16) #p00512)
سراج, س., و طاهری, م. (1391). نظارت بانکی بر اساس الگوی هشدار سریع، با استفاده از نسبت‌های CAMEL، در قالب مدل لاجیت. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی, 4(12), 45-70.
شاهچرا, م. (1393). میزان انطباق اصول کمیته بال در نظام بانکی ایران. پژوهشهای پولی بانکی, 6(18), 109-129.
عادلی. (1399). آثار و پیامدهای تحریم بانک مرکزی. برگرفته از Reirdiplomacy.ir/fa/news
علوی, س. ی. (1395). واکاوی ساختار تحریم های بانکی آمریکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هسته ای. فصلنامه آفاق امنیت, 7(25)
علی-اکبرلو, علیرضا., منصورفر, غلامرضا., و غیور, فرزاد. (1399). مقایسه معیارهای تشخیص شرکت‌های درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روش‌های هوش مصنوعی. چشم انداز مدیریت مالی.171-193
فاطمینژاد, س. ا. (1398). بازنمایی قربانیان تحریم در سیاست خارجی: ابزار مقابله با تحریم های ترامپ. برگرفته از سمینار نظام بین الملل، تحولات منطقه ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران.
فرهنگ-معین. (139972). تحریم. برگرفته از http://www.vajehyab.com/moein/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85
کیماسی, م., غفاری نژاد, ا., و رضایی, س. (1395). تاثیر تحریم های نظام بانکی کشور بر سودآوری آنها. پژوهش های پولی بانکی, 9(28 #r0048)
مطهری نژاد, س., همایون, م., و خزایی, س. (1394). درآمدی بر آینده پژوهی فرهنگی- تمدنی انقلاب اسلامی در پرتو اندیشه حق مدار مهدویت. دین و ارتباطات, 22(2 (پیاپی 48))
نادعلی، م (1392) محاسبه شاخص تنش در بازار پول اقتصاد ایران، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 66، تابستان 1392. صص 142-115.
منابع لاتین
Altman, E. I., Eom, Y. H., & Kim, D. W. (1995). Failure prediction: evidence from Korea. Journal of International Financial Management & Accounting, 6(3), 230-249.
Aloosh, M., Salavati, A., & Aloosh, A. (2019). Economic sanctions threaten population health: the case of Iran. Public health, 169, 10-13.
Aspal, P. K., & Dhawan, S. (2014). Financial performance assessment of banking sector in India: A case study of old private sector banks. The Business & Management Review, 5(3), 196.
Baral, K. J. (2005). Health check-up of commercial banks in the framework of CAMEL: A case study of joint venture banks in Nepal. Journal of Nepalese Business Studies, 2(1), 41-55.
Benston, G. J. (1986). Perspectives on Safe & Sound Banking: Past, Present, and Future: Cambridge, Mass.: MIT Press.
cambridge.(2020).sanction. Retrieved from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sanction
Cole, R. A., & Gunther, J. W. (1998). Predicting bank failures: A comparison of on-and off-site monitoring systems. Journal of Financial Services Research, 13(2), 103-117.
De Bock, K. W. (2017). The best of two worlds: Balancing model strength and comprehensibility in business failure prediction using spline-rule ensembles. Expert Systems with Applications, 90, 23-39.
Dincer, H., Gencer, G., Orhan, N., & Sahinbas, K. (2011). A performance evaluation of the Turkish banking sector after the global crisis via CAMELS ratios. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 1530-1545.
Ghasempour, S., & Salami, M. (2016). Ranking Iranian private banks based on the CAMELS model using the AHP hybrid approach and TOPSIS. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6(4), 52-62.
Ginevičius, R., & Podviezko, A. (2011). A framework of evaluation of commercial banks. Intellectual Economics, 5(1), 37-53.
Grier, W. A. (2007). Credit analysis of financial institutions: Euromoney Books.
Gordon, M. J. (1971). Towards a theory of financial distress. The Journal of Finance, 26(2), 347-356.
Haidar, J. I. (2017). Sanctions and export deflection: evidence from Iran. Economic Policy, 32(90), 319-355.
Jacobson, M. (2008). Sanctions against Iran: A promising struggle. Washington Quarterly, 31(3), 69-88.
Katzman, K. (2010). Iran sanctions: DIANE Publishing.
Khabbazan, M. M., & Farzanegan, M. R. (2016). Household welfare in Iran under banking sanctions: from open economy toward autarchy. In Economic Welfare and Inequality in Iran (pp. 213-232): Springer.
Li, H., & Sun, J. (2011). Predicting business failure using forward ranking-order case-based reasoning. Expert Systems with Applications, 38(4), 3075-3084
Laub, Z. (2015). lnternational Sanctions on lran.
Lowe, V. (1997). US Extraterritorial Jurisdiction: The Helms-Burton and D'Amato Acts. International & Comparative Law Quarterly, 46(2), 378-390.
Mahdiloo, Ali & Abolhasani, Asghar & Rezaei, Mohsen, 2019. "Ranking of Economic Sanctions and Estimating Hazard of Sanctions Index Using Fuzzy Analytical Hierarchy Process," Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, Faculty of Economics, Management and Business, University of Tabriz, vol. 6(2), pages 47-72, August.
Márquez-Chamorro, A. E., Resinas, M., & Ruiz-Cortes, A. (2017). Predictive monitoring of business processes: a survey. IEEE Transactions on Services Computing, 11(6), 962-977.
Newton, G. W. (2009). Bankruptcy and Insolvency Accounting, Volume 1: Practice and Procedure (Vol. 1). John Wiley & Sons.
Ramezani, S. M., & khorashadizadeh, M. (2017). A Model to Evaluate and Predict the Financial Soundness of selected Banks in Iran: Using CAMELS Rating System. 2Quarterly Journal of Economic Research and Policies, 25(82), 43-78.
Roman, A., & Şargu, A. C. (2013). Analysing the financial soundness of the commercial banks in Romania: an approach based on the camels framework. Procedia economics and finance, 6, 703-712.
Sarker, A. (2005). CAMELS rating system in the context of Islamic banking: A proposed ‘S’for Shariah framework. Journal of Islamic Economics and Finance, 1(1), 78-84.
Tanaka, K., Kinkyo, T., & Hamori, S. (2016). Random forests-based early warning system for bank failures. Economics Letters, 148, 118-121.
U.S.DEPARTMENT-OF-THE-TREASURY. (2020). Iran Sanctions. Retrieved from https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/pages/iran.aspx
Weston, J.F., & Copeland, T.E. (1992). Managerial Finance. Dryden press, 9th edition.
Whitaker, R. B. (1999). The early stages of financial distress. Journal of Economics and Finance, 23(2), 123-132.
Weston, J.F., & Copeland, T.E. (1992). Managerial Finance. Dryden press, 9th edition.
Valahzaghard, M., & Bahrami, M. (2013). Prediction of default probability in banking industry using CAMELS index: A case study of Iranian banks. Management Science Letters, 3(4), 1113-1118.