بررسی تطبیقی رویکردهای پیشگیرانه از فساد در قوانین ایران و سوئد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوى دکترى حقوق گرایش عمومى گروه حقوق دانشگاه ازاد اسلامى واحد زاهدان،زاهدان،ایران

2 استاد راهنما /دانشیار گروه حقوق،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استاد مشاور/رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه

چکیده

کشورهای مختلف بنا به ضرورت‌هایشان، ابزارها و استراتژی‌های گوناگونی برای پیشگیری از فساد اتخاذ کرده‌اند. موضوع این تحقیق مقایسه تطبیقی رویکردهای مبارزه با فساد در دو کشور ایران و سوئد است. بنابراین سئوال این پژوهش این است که از زاویه تطبیقی، مشابهت ها و تفاوت های دو کشور ایران و سوئد در مبارزه با فساد چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است: توجه قوانین ایران به حوزه پیشگیری از فساد و شاخص های آن مانند تعارض منافع، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات توجهی غیرسیستماتیک و نارسا بوده است. در مقابل این قوانین سطحی و غیرساختاری ایران، در سوئد توجه و احترام به اصول یادشده سابقه ای نزدیک به سه قرن دارد و چارجوب نظام مند، دقیق و تعریف‌شده‌ای در اجرا و تضمین این شاخص ها در سوئد وجود دارد.یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که ‌شاخص‌های یادشده از جایگاهی غیرساختاری و سطحی در نظام حقوقی ایران برخوردار است در حالی که در نظام قوانین کشور سوئد دست کم از دو قرن گذشته این اصول به اجرا گذارده شده و نواقص سطحی‌تر و جزیی‌تری نسبت به نظام حقوقی ایران دارد. روش تحقیق در این مقاله، کیفی از نوع تطبیقی و توصیفی تحلیلی است و داده ها بصورت کتابخانه ای از منابع مختلف قیش برداری شده است.

کلیدواژه‌ها


دادخدایی، لیلا (1392)، «بررسی مفهوم فساد و رویکرد پیشگیرانه قانونگذار ایران در قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد»، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره 3، صص 219- 245
زارعی، محمدحسین و محسن زاده، آزیتا (1392)، «حقوق اداری دموکراتیک و پارادایم بوروکراسی وبری»، اندیشه‌های حقوق اداری، مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر مؤتمنی طباطبایی، تهران، انتشارات مجد.
عزیزنژاد، صمد (1398)، «ضرورت و الزامات قانون شفافیت در حوزۀ بودجه‌ریزی کشور»، فصلنامه علمی اقتصاد اسلامی، سال 19، شماره 75، صص 205-233
الماسی، مجید، (1397)، «پیشگیری و مبارزه با فساد: راهبردهای قوه مقننه در پیشگیری از وقوع فساد»، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس،
وکیلیان، حسن و داور درخشان (1396)، «بررسی کارایی قوانین افشای اموال در کاهش فساد اداری با رویکرد تطبیقی»، دوفصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 77 و 78 .
پایگاه‌های اینترنتی
اندیشکده شفافیت برای ایران، همه قوانین مرتبط با شفافیت در کشور، 8 آبان 1398، https://tp4.ir/768/All-transparency-rules-in-the-country
ایرنا، لایحه مدیریت تعارض منافع؛ حاصل 2 سال بررسی برای فسادستیزی، 2 شهریور 1399،
 
پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، لایحه شفافیت، 1 تیر 1398، https://dotic.ir/news/3068
تسنیم، گزارش تسنیم از 8 ایراد به طرح حمایت از افشاگران فساد/ سوت‌زنها چگونه حمایت می‌شوند؟ 6 آبان 1399، https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/06/2376573/
خبرآنلاین، 67 لایحه بلاتکلیف دولت در مجلس؛ از شفافیت تا مبارزه با فساد و سالم‌سازی اداری، 28 آذر 1399،
Anderssen, Steffan 2002, Corruption in Sweden; Exploring danger zones and change, Sweden, Department of Political Science, Umea University, Research Report
Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, February 2012, Access to Official Document; Issue Discussion Paper, Strasburg, available at: http://www.commissioner.coe.int/ (access in 25 October 2021)
Demmke. C, Bovens. M, Henökl. T, van Lierop. K, Moilanen. T, Pikker. G and Salminen. A (2007), "Regulating Conflicts of Interest for Holders of Public Office in the European Union", European Institute of Public Administration, the Utrecht School of Governance, the University of Helsinki and the University of Vaasa
European Commission 2021, Country Chapter on the rule of law situation in Sweden, 2021 Rule of Law Report, Brussels. 20.7.
Folshes Alta and Renzio , Paolo (2017), “The rode to budget transparency learning from country experience”, International budget partnership, https://www.internationalbudget.org/publications/road-to-budget-transparency-six-country-synthesis/
Gokcekus, Omer and Mukherjee, Ranjana (2006), Official’s asset declaration laws: Do They Prevent Corruption?, Seton Hall University, http://www.anti-corruption.org/wp-content/uploads/2016/11/Research-on-Corruption-Officials-asset-declaration-law-Do-they-prevent-corruption-R.Mukherjee-and-O.Gokcekus.pdf.
Government Offices of Sweden, 11 April 2016, available at: https://www.government.se/how-sweden-is-governed/the-principle-of-public-access-to-official-documents/ (access in 25 October 2021)
GRECO (Group of States against Corruption), 2019, Fifth Evaluation Round; Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies; Sweden, 82nd Plenary Meeting, Strasbourg, 18-22 March
Jonason, Patricia & Rosengren, Anna 2017, The Right of Access to Information and the Right to Privacy; a Democratic Balancing Act, Working Paper, Sodertorns University Publication
Michael Davis and Andrew Stark (2001), Conflict of Interest in the Professions, Oxford University Press, New York
OECD, 2010, Better Regulation Europe; Sweden, available at: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/betterregulationineuropesweden.htm, (access in 25 October 2021)
Petersson, Olof 1994. Swedish government and politics, Stockholm: Fritzes.
Pope, Jeremy (2006), “Parliament and Anti-Corruption Legislation”, in Stapenhurst, Rick; Johnston, Nail, and Pelizzo, Riccardo (ed), The Role of Parliament in Curbing Corruption, Washington: The World Bank,
Stapenhurst, Rick; Johnston, Nail, and Pelizzo, Riccardo (2006), The Role of Parliament in Curbing Corruption, Washington: The World Bank,
The Expert Group on Public Economics (ESO), 2018:1, The Swedish Principle of Open Government, Translation by Carl Fredrik Bergström, available at: http://www.eso.expertgrupp.se/ (access in 22 October 2021)