رویکرد انتقادی به سند برجام براساس مدل فراگفتمانی هایلند (2005

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان شناسی همگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار گروه زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران، نویسنده مسؤول،

3 استادیار گروه زبان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران،

چکیده

پژوهش حاضر از چارچوب نظری فراگفتمانی هایلند برای تحلیل تعامل میان متن برجام و دیدگاه‌های مرتبط با آن پردخته شده است. مطابق با این الگو یک متن می‌تواند ابزارهای فراگفتمانی آن صرفاً واژه نباشد و نویسنده ممکن است از یک گروه، بند یا حتی جمله برای ابزار فراگفتمانی خود استفاده کند، بخصوص اگر متن در حوزه سیاست باشد از واژه فراتر رفته و جمله را در بر می‌گیرد. سؤالی که مطرح است اینکه نگرش­های یقین‌نما و تردید نما چگونه دیدگاه‌ها نسبت به برجام را به عنوان یک سند بین‌المللی تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ یافته­های پژوهش نشان می­دهد که فراوانی نگرش یقین‌نما از ابزارهای فراگفتمانی در کل پیکره بیش از سایر متغیرهای کلامی بوده است، و همچنین یافته‌ها در دو گروه منتقدان زن و مرد از حیث فراوانی ابزارهای فراگفتمانی در نقدهای مردان بیش از زنان بوده است و به این ترتیب رویکرد جنسیت­گرا در خصوص زبان و کاربرد ان نیز تقویت می­گردد، و همچنین بیش از این که به طرفین سند و توافقنامه توجه شود به متن سند توجه کامل شد و با وجود اینکه نگرش یقین‌نما درصد فراوانی بیشتری را به خود اختصاص داده است، اما در عمل و واقعیت نتیجه‌ای معکوس داده است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، ترکیبی از روش کیفی و کمی است.

کلیدواژه‌ها


ابوالحسن شیرازی، حبیب اله(1394). کالبدشناسی مذاکره هسته ای ایران و آمریکا تا حصول برجام و تصویب قطعنامه 2231 ، پژوهشنامه روابط بین الملل– تابستان 94
امینی، علیرضا، جاودانی­مقدم، مهدی (1397)، تحلیلی برای دیالکتیک سوژه و ابژه در شکل­گیری ایران هراسی پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 44، صص 120-101.
توتونچی، عباس علی، زیباکلام، صادق، نیاکویی، امیر (1397)، بررسی ریشه­های شکل­گیری «سیاست تغییر» اوباما در قبال مسأله هسته­ای ایران، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 44، صص 78-61.
حسنی­فر، عبدالرحمن، امیری پریان، فاطمه(1393). تحلیل گفتمان به مثابه ی روش،کارشناسی ارشد،جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شماره اول،بهار1393،صص49-67
خبیری کابک (1396). تأثیر برجام بر جایگاه ایران در معادلات غرب آسیا، ،فصلنامه مطالعات روابط بین الملل-بهار 96
خلیلی رضا(1395). پیامدهای منطقه ای و بین المللی برجام:رویکردی استراتژیک،فصلنامه مطالعات راهبردی-تابستان 95
رستمی، فرزاد(1395). برجام، پرونده اتمی و بسترهای امنیتی سازی و غیرامنیتی سازی،فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی – تابستان 95
زارع،شریف(1396).پایان نامه کارشناسی ارشد،بررسی مقابله ای عبارات احتیاط آمیز و تأکیدی در علوم مختلف در مقالات  پژوهشی فارسی و انگلیسی،دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، تابستان 96.
زاهدی، نسا(1395). مقاله تأثیر برجام بر همکاری های امنیتی اتحادیه اروپا و ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی-پاییز 95
 
شارق زهرا سادات . مقاله ارتباط میان کمیته تحریم 1737 و کمیسیون مشترک در پرتو اجرای برجام، ،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی-زمستان 95
ظاهری علیرضا. مقاله نسل جدید موافقت نامه های بین المللی:برجام،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی-بهار 97
عبدی، رضا .(1388) "به کارگیری راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی-پژوهشی فارسی و انگلیسی؛ مطالعۀ هنجارهای ژانری جامعۀ گفتمانی در مقاله های فارسی". مجله زبان و زبان شناسی، سال پنجم، شماره اول، پیاپی نهم، .180- صص 16
مظفری، زهرا (1396). مقاله تحلیل زبانشناختی بازتاب برجام در گفتمان های رقیب بر اساس رویکرد انتقادی فرکلاف، فصلنامه مطالعات زبان­ها و گویش های غرب ایران-زمستان 96
منابع لاتین
Hyland, K. (1998). Boosting, hedging and negotiation of academic knowledge. Text, 18(3), 349-382.
Hyland,   K.  (2005a).   Metadiscourse:  Exploring   Interaction   in  Writing.   London: Continuum. 
Hyland,  K.  (2005b).  “Stance  and  engagement:  A  model  of  interaction  in  academic discourse”. Discourse Studies, Vol. 7(2): 173-192. 
Lakoff, G. (1972). “Hedges: A study of meaning criteria and the logic of fuzzy concepts”. In. Paul, Peranteau, J. Levi, G. Phares (eds.), Papers from the Eighth Regional Meeting of the Chicago Linguistics Society,183-228. Chicago: Chicago University Press.