بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در رویکرد ترامپ به تروریسم در طرح معامله قرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم‌ سیاسی (مسائل ایران ) واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی . کرمانشاه.

2 استادیار گروه علوم سیاسی واحد کرمانشاه . دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران( نویسنده مسئول ).

3 استادیار گروه علوم سیاسی واحد کرمانشاه . دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ترامپ هدف اصلی سیاست خارجی خود را تقویت قدرت و نفوذ آمریکا در صحنه سیاست جهانی از طریق سیاست های رادیکال تضعیف نقش رقبایی مانند روسیه و چین، تقویت ائتلاف و همکاری با متحدان سنتی در صحنه منطقه‌ای مانند عربستان‌ سعودی و رژیم صهیونیستی به منظور کاهش نفوذ و قدرت ایران مفروض داشته بود و همین امر نیاز به بررسی این موضوع را برای حفظ قدرت و امنیت ایران در منطقه به عنوان کشور شیعی نمایان می‌سازد.در طرح «معامله قرن»، مبنای حل مسئله فلسطین و طرح «دو دولت» نبود بلکه تشکیل «وطن قومی یهود» در سرزمین فلسطین مطرح بود. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال که ج. ا. ایران در رویکرد ترامپ به تروریسم در طرح معامله قرن چه نقشی داشته است؟ فرضیه مطرح شده نیز این است که رویکرد ترامپ در مقابله با تروریسم در طرح معامله قرن، مقابله با ایران و جبهه مقاومت در راستای حمایت از اسرائیل و سایر متحدان منطقه‌ای بوده است. با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که سیاست خارجی آمریکا در موضوع معامله قرن بر اساس رویکرد حل و فصل یکجانبه و بر مبنای حفظ منافع اسرائیل و مقابله با ایران و جبهه مقاومت است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، وحیده (1401)، «راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران در بستر رویدادها و تحولات اخیر»، دیده‏بان امنیت ملی، شماره 124، صص 106-93.
اسدی، رضا (1399). «درباره رژیم امنیتی خاورمیانه». قابل مشاهده در: /19178ir.fdn://http.
افضلی، توحید، (1397). خطوط جدید سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ، اندیشکده راهبردی تبیین، 22 خرداد.
برزگر، کیهان، (1391).«تحولات عربی و سیاست منطقه‌ای ایران»، تابناک، در تاریخ 27/9/1391، به آدرس اینترنتی:http://www.tabnak.ir/fa/news/292127/
جهانگیری، سعید و دیگران(1397). بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع(. فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا شماره سی و هشتم.
دهشیار، حسین، (1397). سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا (تداوم و استمرار حضور) موسسه ابرار معاصر تاریخ اسفند .
دهقانی، خسرو و دیگران(1398). «تحلیل تاثیر سیاست‌های دونالد ترامپ بر قدرت نرم آمریکا». فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی.
زبردست، میلاد، (1397). سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل در قبال محور مقاومت، فصلنامه پژوهش ملل، شماره 37.
 سلیمی، حسین(۱۳۸۴)، “دولت مجازی یا واقع گرایی تهاجمی:بررسی مقایسه ای نظریه ی ریچارد روز کرانس و جان مرشایمر”، مجله پژوهشی حقوق و سیاست، سال۷، شماره17.
قربانی، وحید(1398). ارزیای اهداف، زوایا و آثار و پیامدهای راهبری طرح معامله قرن ترامپ برای حل و فصل دائمی مسئله فلسطین، پژوهشکده تحقیقات راهبردی.
 
Adewunmi Falode,(2009), The Theoretical Foundation of Realism, Lecturer in the Department of History and International Relations, Lagos state, University, Ojo, Lagos.
Al-Jazeera (2021), UAE, Israel to develop unmanned military, commercial vessels. 18 November 2021. Available at: https://www.aljazeera.com/news/2021/11/18/ uae-israel-to-develop-unmanned-military-commercial-vessels.
Asseburg ,Muriel ,(2019). The “Deal of the Century” for Israel‑Palestine, German Institute for International and Security Affairs.
Barakat  , Mahmoud ,(2020). Arab world reacts to US Mideast peace plan, https://www.aa.com.tr/en/middle-east/arab-world-reacts-to-us-mideast-peace-plan/1718155.
Barrington, Lisa, and Dan Williams (2020), "UAE, Israel Defense Ministers Pledge Defense Cooperation", Reuters, August 24, 2020. Available at:  https://www.reuters.com/ article/us-israel-emirates-defence/uae-israeli-ministers-pledge-defence-cooperation-idUSKB N25L1XP.
Deudney, daniel and john ikenberry(2018), liberal word and the resilient order, foreign affairs, july-august, vol.97,no.4.
Jared Kushner, “A Pivotal Moment in the Middle East,” CNN, 29/01/2020 (accessed on 3/2/2020 at: https://cnn.it/2OkP288).
Malik Sammara, “ “Demographic Transfer” and a New “Jerusalem” between Abu Dis and Shuafat,” Alaraby Aljadeed, 29/01/2020 (accessed on 03/02/2020 at https://bit.ly/2uXOyhw).
Mearshiemer, John(۲۰۰۱), The Tragedy of Great Power Politics, New York: Norton Company.Staff, aw, (2010). Europe divided on Trump’s Deal of the Century, https://thearabweekly.com/europe-divided-trumps-deal-century.
Stephen Farrell, “What’s in Trump’s Middle East peace plan”, Reuters, 28/01/2020 (accessed on 03/02/2020 at https://reut.rs/2OoM96k).
Yellinek ,Roie (2019). The Gulf states, the “deal of the century,” and the Iranian threat, https://mei.edu/publications/gulf-states-deal-century-and-iranian-threat.
Zakaria, Fareed ,(2019). The Self-Destruction of American Power. Washington Squandered the Unipolar Moment. https://www.foreignaffairs.com/articles/2019-06-11/self-destruction-american-power?fa_package=1124383.
 
 
.pd