دوره و شماره: دوره 17، شماره 62، خرداد 1402، صفحه 1-216 
عدالت توزیعی در حقوق مدنی ایران

صفحه 27-46

جمشید کریمی؛ حسن بادینی؛ بختیار عباسلو


نسبت سنجی مفهوم علم در امام مبین و نظریه ولایت فقیه امام خمینی (ره)

صفحه 107-126

سعید دارستانی فراهانی؛ محمدحسین توانایی؛ فیض الله اکبری دستک