دوره و شماره: دوره 17، شماره 64، آذر 1402، صفحه 1-275 
مبنای قدرت سیاسی: همسنجی فقه امامیه و اندیشۀ امام خمینی(ره)

صفحه 141-158

هاشم خنفری پور جعفری؛ نادر مردانی؛ احمد اسدیان


ساز و کارهای استقرار عدالت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 159-176

محمدرسول خاکزاد؛ سید وحید لاجوردی؛ وحید قاسمی عهد


روشنفکران ایرانی و مساله غرب: مورد پژوهی شایگان و عنایت

صفحه 195-214

طاهره شاه محمدی؛ علی اکبر امینی؛ محمد توحیدفام؛ سوسن صفاوردی


جامعه شناسی روستایی ایران و عوامل موثر در توسعه گردشگری

صفحه 237-258

غلام رضا قاسم نژاد؛ ایرج ساعی ارسی؛ حسین آقاجانی مرساء