نقش عملکرد سیاسی دولت در پیشبرد توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران( مطالعه موردی: دولت حسن روحانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی واحد بافت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بافت ، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی ، واحد بافت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بافت ، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه تاریخ ، واحد بافت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، بافت ، کرمان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نقش عملکرد سیاسی دولت در پیشبرد توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: دولت حسن روحانی) پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی-  همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش ، کلیه  نخبگان فکری و ابزاری استان کرمان می باشند که تعداد کل آنها حدود 3548 نفر بوده که بر اساس فرمول حجم نمونه (کوکران) تعداد 347 نفر بعنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای اطلاعات از آنان گردیده است .در این تحقق جهت سنجش عملکرد سیاسی دولت از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای شاخص های هشت گانه مطرح شده در برنامۀ توسعۀ سازمان ملل (UNDP) و جهت سنجش توسعه سیاسی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی تحقیق نشان می دهد که بین عملکرد سیاسی دولت روحانی با پیشبرد توسعه سیاسی جمهوری اسلامی رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد نتایج نشان می دهند که به ترتیب اولویت اجماع سازی ، شفاف سازی، کارایی و اثربخشی، بسط و ارتقای مشارکت، حاکمیت قانون بیشترین نقش مثبت و همچنین به ترتیب اولویت متغیرهای مسئولیت پذیری، پاسخگویی و عدالت و انصاف بیشترین نقش منفی را بر متغیر پیشبرد توسعه سیاسی جمهوری اسلامی داشته اند  در ضمن در مجموع بر اساس ضریب R محاسبه شده می­توان گفت متغیر عملکرد سیاسی دولت آقای روحانی "حکمرانی خوب"  و ابعاد هشت گانه در (694/0) از واریانس و یا تغییرات متغیر پیشبرد توسعه سیاسی جمهوری اسلامی نقش داشته است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی :
1)                    آلموند ، گابریل ، آبراهام و دیگران (1394) چارچوب نظری بر سیاست تطبیقی ، ترجمه علیرضا طیب ، تهران ، مرکز آموزش مدیریت دولتی
2)                    آلموند ، گابریل ، آبراهام (1397) سیاست مقایسه ای ، ترجمه علیرضا طیب ، تهران ، انشتارات امیرکبیر
3)                    اعتباریان خوراسگانی ، اکبر و همکاران (1396) مرور تطبیقی نظریه های توسعه سیاسی ، فصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت ، شماره 3
4)                    بدیع، برتران،(1393) توسعة سیاسی ،ترجمة احمد نقیب زاده، تهران، نشرقومس، 
5)                    بیور ، مارک (1398) حکمرانی مطلوب درآمدی بسیار کوتاه ، ترجمه غلامرضا سلیمی و همکاران ، تهران ، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
6)                    پای ، لوسین و دیگران (1394) بحران ها و توالی ها در توسعه ، ترجمه رضا خواجه سروری ، تهران ، پژوهشکده مطالعات راهبردی
7)                    جهانگیری ، سعید و همکاران (1398) واکاوی نقش بحران های سیاسی و تاثیر آن بر توسعه سیاسی(ابعاد و رویکرها) فصلنامه مطالعات منافع ملی ، دوره 5 ، شماره 18
8)                    راش ، مایکل (1399) جامعه و سیاست مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی ، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران ، انتشارات سمت
9)                    رضایی ، علی اکبر و همکاران (1392) موانع فرهنگی و مدیریتی توسعه سیاسی ، نشریه مدیریت فرهنگی ، دوره نهم ، شماره 3
10)                 زیباکلام صادق, صبوحی مهدی, بهرامی علی, رنجبرکهن حسن (1390) نقش نخبگان سیاسی در توسعه سیاسی ایران (1357-1332) تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (دانشنامه حقوق و سیاست ، دوره  7 , شماره  16  
11)                 سریع القلم،محمود،(1391) اصول ثابت توسعة سیاسی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال ششم، شمارة 6و7 ،
12)                 سریع القلم ، محمود (1396) ایران و جهانی شدن ، تهران ،  نشر فروزان
13)                 سریع القلم ، محمود (1396) عقلانیت و توسعه یافتگی ایران ، تهران ، نشر فروزان
14)                 عبدالهی محمد , راد فیروز (1388) بررسی روند تحول و موانع ساختاری توسعه سیاسی در ایران (1304-1382) ، نشریه:   مجله جامعه شناسی ایران، دوره  10 , شماره  1 
15)                 عبدالهی ، محسن (1391) رویکردی پست مدرن به سه ضلع توسعه سیاسی: دولت، جامعه مدنی، شهروندی ، فصلنامه سیاست ، دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 1
16)                 قادری ، طاهره و همکارن (1392) سیاست های دولت و توسعه سیاسی ، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره 60
17)                 قاسمی ، غلامعلی و همکاران (1400) اصول حکمرانی مطلوب‏: حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی؛ رهیافت قرآنی و دیدگاه حقوقی ، قم ، دانشگاه قم
18)                 قلی پور، رحمت الله(1387) حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
19)                 کلمن ، جمیز (1393) بنیادهای نظریه های اجتماعی ، ترجمه منوچهر صبوری ، تهران نشر نی
20)                 متقی ، ابراهیم (1396) الگوی رفتار نخبگان در دولت سید محمد خاتمی، سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،  دوره  47 , شماره  2 
21)                 مرادی ، بهرام و همکاران (1397) سیری بر نظریات رفتار رای دهندگان در انتخابات با تاکید بر نظریه گابریل آلموند ، تهران ، نشر آجا
22)                 مطلبی، مسعود، (1394) طبقات اجتماعی و توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران،اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)،تهران،،
23)                 مقدری ، مهدی (1398) درس هایی از حکمرانی خوب ، تهران ، نشر نگاه معاصر 
24)                 مقدری ، مهدی (1400) حکمرانی خوب و توسعه ، تهران ، انتشارات نگاه معاصر
25)                 موثقی ،احمد و همکارن (1394) دولت توسعه خواه و زمینه های توسعه در ایران، نشریه:  سیاست- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دوره  45 , شماره  4
26)                 نظری ، سارا و همکاران (1398) راهکارهای مطلوب توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران ، سال دوم ، شماره 4
27)                 نقیبی فرد ، حسام (1399) حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن ، تهران ، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی
28)                 وفائی، خسرو  (1393) توسعه سیاسی و سیاست مدرن :آسیب‌ها و چالش‌های توسعه سیاسی در ایران معاصر، دوره 10، شماره 29 - شماره پیاپی 29، 
29)                 هانتینگتون،ساموئل و دیگران (1386) ، گذار به دموکراسی(ملاحظات نظری و مفهومی)، ترجمة محمدعلی کدیور، تهران، گام نو، 
هانتینگتون ، ساموئل (1395) درک توسعه سیاسی ، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی ، تهران ، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام
منابع انگلیسی:
Anna Chwiłkowska-Kubala (2021).What are the sources of regional airport economic effectiveness?The dynamic capabilities perspective with evidence from Poland, Journal of Air Transport Management23 January 2021.
Bill James & Hardgrave Robert, Comarative politics: The Quest for Theory, Boston, University press of America, 1981
Joanie Willett (2019) Challenging peripheralising discourses: Using evolutionary economic geography and, complex systems theory to connect new regional knowledges within the periphery, Journal of Rural Studies14 December 2019...
Gerald and Caesar (2003) Good Governance, Principles and Theories, Quarterly Journal of Political Theories, Volume 28, Number 7
Gill , Graeme, The Dynamic of Democratization Elites, Civil Society and Transition Process, Memillan, 2000
Hyum. Robert (2016) "Government and Homogeneous Political Development" Quarterly Journal of Political Studies in Developing Countries, UNESCO, Volume74, Number 9- 10
Kaufman, Douglas North, and Ronald Coase (2001), Governance: Exercising Authority through Formal and Informal Institutions and Traditions for the Public Interest, Quarterly Journal of Political and Government Studies, Volume 21, Number 18
Fitri RahmafitriaPhilip L. PearceHeru P. H. Putro (2020) Tourism planning and planning theory: Historical roots and contemporary alignment, Tourism Management Perspectives8 June 2020...
Mackenzie et al. (2017) "The role of government in the development of civic institutions and its impact on the political development process" Study of 48 developing countries between 1980 and 2015 "Quarterly Journal of Foreign Policy Studies, Berkeley University, London, Volume , Number 6- 5
Maree FudgeEmily OgierKaren A. Alexander (2020) Emerging functions of the wellbeing concept in regional development scholarship: A review, Environmental Science & Policy7 November 2020...
Michael B. Dwyer (2019) “They will not automatically benefit”: The politics of infrastructure development in Laos's Northern Economic Corridor, Political Geography10 December 2019...
UNDP (2006) .Governance for sustainable human development .w: UNDP.
Will Jackson et al. (2020) "Meta-Analysis of Identifying Components and Functional Indicators of Governments in Political Development" Sociological Quarterly of Political Development, Volume 43, Number 21