رقابت چین و آمریکا در ایندوپاسیفیک و خلیج فارس و پیامدهای امنیتی آن برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتریگروه علوم سیاسی، واحد شهرضا،دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا ، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شهرضا، ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد شهرضا،دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا ، ایران.

چکیده

چین و امریکا به عنوان دو ابرقدرت دنیای کنونی، در مناطق مختلف جهان در حال رقابت و منازعه  هستند. خلیج فارس و  ایندوپاسیفیک  از جمله مهم­ترین بسترهای این امر می­باشد. موضوع این مقاله بررسی این رقابت در مناطق مذکور و پیامدهای امنیتی آن برای ایران است. بنابراین سئوال پژوهش این است که پیامدهای امنیتی رقابت چین و آمریکا در مناطق ذکر شده دارای چه ویژگی­هایی بوده و پیامدهای امنیتی آن برای ایران کدام است؟ فرضیه تحقیق این است که چین و امریکا در جستجوی ثبات هژمونیک در حوزه­های مختلف نظامی، اقتصادی و ژئوپلتیکی در منطقه ایندوپاسیفیک و بویژه بر سر تایوان در رقابت بوده و این امر در خلیج فارس به ائتلاف های امنیتی میان آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس منجر شده است که باعث کنترل ایران و محدود شدن توان بازیگری آن شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که دو کشور چین و امریکا بر سر مناطق متعددی از جمله تایوان دچار منازعه بوده و این امر به خلیج فارس نیز کشیده شده است. با این­حال رویکرد چین در خلیج فارس را می­توان در چارچوب استراتژی «مصون سازی» تعریف کرد. بدین معنی که زیر چتر امنیتی آمریکا بدنبال نیازهای اقتصادی است. اما هدف آمریکا کنترل اقتصادی و نظامی-امنیتی منطقه است. روش تحقیق در این مقاله کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه­ای است.

کلیدواژه‌ها


صدیق بطحایی اصل، میرابراهیم، و صبری، محسن. (1394). «بررسی تاثیر حضور امنیتی آمریکا و چین در حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران»، مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس، 2(6)، 9-35.
بهبودی نژاد، قدرت الله، «خلیج فارس بین استراتژی ایندوپاسیفیک ایالات متحده و ابتکار کمربند راه چین»، فصلنامه سیاست خارجی، سال سی و ششم، شماره 4، زمستان 1401، صص 174-145.
 
Andrew Scobell," Show of Force: Chinese Soldiers, Statesmen, and the 1995-1996 Taiwan Strait Crisis ", Political Science Quarterly, Vol. 115, No. 2 (Summer, 2000), pp. 227-246.
Belt and Road Initiative (2018), World Bank, March 29, available at:
European Council on Foreign Relations and Asia Center (2011), China’s Sea Power: Reaching Out to the Blue Waters, Paris, March.
Garver John (2001), Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century, Seattle, University of Washington Press,
Gillard Matthew (2006), Hegemonic Stability theory and the evolution of the space weaponization regime during the cold war, a thesis submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of M.A., University of British Columbia
Gilpin Robert (1982), War and Change in World Politics, (Cambridge: Cambridge University Press.
Hillary Clinton, “America’s Pacific Century,” Foreign Policy, October 11, 2011, accessed May 3, 2018,
-pacific-century.Holslag Jonathan (2009), Embracing Chinese Global Security Ambitions, Washington Quarterly, vol. 32, no. 3 July, 105–18.
James R. Holmes and Toshi Yoshihara (2008), China’s Naval Ambitions in the Indian Ocean, Journal of Strategic Studies, vol. 31, no. 3 June, pp. 360- 378.
Jonathan Fulton (2022),” China and the Persian Gulf: Hedging Under the U.S. Umbrella”, 36 1540 Handbook ch36.indd 492.
Kaplan, Robert D. 2010. Monsoon: The Indian Ocean and the Battle for Supremacy in the 21st Century. Collingwood, VIC: Black.
Lei David (2008), China’s New Multi-Faceted Maritime Strategy, Orbis, vol. 52, no. 1, Winter, pp. 139–57.
Mahapatra Chintamani1988, Chinese Navy: Development and Diplomacy, Strategic Analysis, vol. 12, no. 8, November, pp. 865–78.
-Mehran Kamrava, Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018), 33.
Phil Stewart, “With an Eye on Iran, U.S. Clinches Strategic Port Deal with Oman,” Reuters, March 24, 2019, https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1R50JZ?feedType=RSS&feedName =worldNews.
Raja Mohan, Manthan Samudra (2012): Sino-Indian rivalry in the Indo-Pacific , Washington: Carnegie Endowment for International Peace, available at: https://carnegieendowment.org/files/Samudra_Manthan_Brief 1.pdf
RonaldL. Burgess, Jr., Statementbe foret he UnitedS tatesS enateC ommittee on ArmedS erviceso n Iran'sM ilitaryPo wer,1 4 April2 010< http://www.dia. mil/public-affairs/testimonies/2010-04-13.htm1.
Rory Medcalf, “Reimagining Asia: From Asia Pacific to Indo Pacific,” The Asan Forum, June 26, 2015.
Singh Jasjit(1990), Growth of Chinese Navy and Its Implications for Indian Security, Strategic Analysis, vol. 10, no. 12, March, pp. 145-164
SIPRI, “Saudi Arabia, Armaments and Conflict in the Middle East,” December 14, 2018, www.sipri. org/commentary/topical-backgrounder/2018/saudi-arabia-armaments-and-conflict-middle-east
Tom Donilon, America is back in the Pacific and will uphold the Rules, Financial Times, November 27, 2011
Zoellick’s speech can be found at “Whither China? From Membership to Responsibility,” Remarks to the National Committee on U.S.-China Relations, September 21, 2005, accessed in https://2001-2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm
Khan, Z. (2016). China-India Growing Strides for Competing Strategies and Possibility of Conflict in the Asia-Pacific Region. Pacific Focus, 31(2), 232–253. doi:10.1111/pafo.12072 (https://doi.org/10.1111/pafo.12072)
Garlick, Jeremy and Radka Halvova (2020), “China’s Belt and Road Economic Diplomacy in the Persian Gulf: Strategic Hedging amidst Saudi-Iranian Regional Rivalry”, Journal of Current Chinese Affairs, Vol. 49 (1), 82-105.
Belal, Kulsoom (2020), “China-Iran Relations: Prospects and Complexities”. Policy Perspectives. Vol. 17(2):47-66. DOI: 10.13169/polipers.17.2.0047.