نقش مؤلفه‌های مختلف در جهت‌گیری فرهنگ سیاسی نخبگان پهلوی دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

این مقاله به بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان ایران در دوره پهلوی دوم و تأثیرپذیری آن از مؤلفه‌های مختلف می‌پردازد. فرضیه اصلی مقاله این است که فرهنگ سیاسی نخبگان ایران به عنوان یکی از دو بعد مهم فرهنگ سیاسی (بعد دیگر آن فرهنگ سیاسی توده‌ای است) دارای ویژگی‌هایی همچون بدبینی سیاسی، بی‌اعتمادی شخصی، احساس عدم امنیت آشکار است. این فرهنگ از دید این پژوهش تحت تأثیر شاخص‌هایی همچون عوامل ادارکی، مدیریتی و اجتماعی است. روش گردآوری این مقاله تاریخی است بدین ترتیب که با ملاحظه ویژگی‌های نخبگان سیاسی و ساختار جامعه عوامل مختلف تأثیرگذار بر جهت‌گیری نخبگان سیاسی استخراج شده است. در عین حال رویکرد فعال گرایانه است و صرفاً به بیان و توصیف فرهنگ سیاسی اکتفا نکرده بلکه نگارندگان به تحلیل این امر پرداخته‌اند. روش جمع‌آوری داده‌ها به شیوه کتابخانه‌ای بوده است. 

کلیدواژه‌ها


- آبراهامیان، یـرواند(1381)، ایران بین دو انقلاب؛از مشروطه تا انقلاب اسلامی، مترجمان کاظم فیروزمند،حسن شمس‌آوری، محسن مدیر شانه‌چی، تهران، نشر مرکز
-بشیریه، حسین (1380) : موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران : گام نو
 -بشیریه، حسین (1387) : گذار به مردم سالاری، تهران : نشر نگاه معاصر
 -بدیع، برتران(1376)، فرهنگ و سیاست، ترجمه احمد نقیب زاده، تهران، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
 -بی من، ویلیام(1381)، زبان، منزلت و قدرت در ایران، ترجمه رضا ذوقدار مقدم، تهران، نشر نی.
- پارسونز،آنتونی(1363)،‌ غرور‌ و سقوط، ترجمه‌ منوچهر راستین، تهران:هفته.
 -رابرت گر، تد(1377)، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند، ترجمه علی مرشدی زاد، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- رضایی، علی(1390)،بحران مشارکت سیاسی و فروپاشی پهلوی دوم،تهران، راشدین.
 -زونیس، ماروین (1370) : شکست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران : طرح نو
-  زونیس،ماروین،(1387): روانشناسی نخبگان سیاسی ایران، مترجمان، پرویز صالحی، سلیمان امین زاده و زهرا لبادی، تهران: چاپخش.
 -سریع القلم،محمود(1386)، فرهنگ سیاسی ایران،تهران،پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فـرهنگی.
-قوام، عبدالعلی (1384): چالش‌های توسعه سیاسی، تهران، نشر قومس
-مصلی نژاد، عباس (1389) : فرهنگ سیاسی ایران، چاپ چهارم، تهران : فرهنگ صبا
-میلانی، محسن(1381) ، شکل گیری انقلاب اسلامی؛ از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی ، ترجمه :مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، چاپ پنجم
   مقالات
-امینی، علی اکبر(1391)،زمینه‌ها چارچوب و پیامدهای نخبه گرایی سیاسی در اندیشه و سیاست شهریاری ایران باستان، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 288، 42 تا 55
 -دلاور، ابوذر(1387)، فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم در دوره پهلوی دوم، مجله گفتگو، شماره 52، صص 123-111.
  --دهشیری،محمد رضا(1383)، انقلاب اسلامی ایران و تعامل نخبگان، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 11 و 12، صص 58-33
-  جعفرپور، رشید، خواجه سروی، غلامرضا(1391)چارچوبی برای تحلیل و تطبق فرهنگ سیاسی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی، رهیافت انقلاب اسلامی،سال ششم، شماره 20.صص 24-3
    English References
 Almond, Gabriel A. Et al., (2000) Comparative Politics Today: A World View, Longman.
-   Almond, Gabriel A. Verba, Sidney (1963), The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton UP.
-  Arend, Lijphart (2012), Patterns of Democracy: patterns of democracy government forms and performance in thirty-six countries Michigan: Yale University Press.2nd Ed.
-  Bornschier, Volker (2005), Culture and Politics in Economic Development, Routledge Frontiers of Political Economy.
-                Honneth, Axel, McCarthy, Claus Offe, Thomas and Albrecht Wellmer, (1992), Cultural-Political Interventions in the Unfinished Project of Enlightenment, MIT Press.
- Landman, Todd, Robinson, Neil (2009), The SAGE Handbook of Comparative Politics, sage.
-   Leicht, Kevin T. Jenkins, Craig (2009) Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective, springer.
-   Marcus, George E. (1983) Elites: Ethnographic Issues (School for Advanced Research Advanced Seminar Series, university of new Mexico press
-  Michels, Robert(1968) Political Parties ,Simon and Schuster
 -Mosca, Gaetono. [1896] 1939. The Ruling Class. New York: McGraw Hill.
-  Pareto ,Vilfredo(1991) The Rise and Fall of Elites: An Application of Theoretical Sociology, transaction publishers.