ارزیابی دکترین و اهداف راهبردی آمریکا در تقابل با اسلام و جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی باهدف ارزیابی دکترین و اهداف راهبردی آمریکا در تقابل با اسلام و جمهوری اسلامی ایران نگارش شده است و از سیاست‌های گذشته و حال کشور آمریکا به صورت روشن و مصداقی، نمونه‌هایی ارائه شده تا بتوان راهبردهای اصلی امریکا در قبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران و مخدوش کردن چهره اسلام رامعرفی نمود. امریکا از دیرباز و به خصوص پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تمام توان خود را برای سرنگونی و اضمحلال این انقلاب به کار بسته اما در این امر ناموفق بوده وتاکنون شکست خورده است. همچنین با وجود بکارگیری گروه‌های سلفی مختلف با نام اسلام اما در تضاد آشکار با قوانین و شریعت دین مبین اسلام کوشیده تا چهره اسلام را زشت و خشن ودین اسلام را ارتجاعی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها


- ابواحمدی لفورکی، بهزاد.( 1391). کتاب اروپا 11 (ویژه مسائل استراتژیک اتحادیه اروپا)، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران
-  باقرى،اسماعیل.(1388‌).«راهبرد‌ جدید‌ امـریکا در افـغانستان»،فـصلنامه جهان اسلام،ش 37‌،بهار‌.ص42.
- برزگر،کیهان.(1387). «اتاق‌هاى فکر و سیاست‌گذارى در امریکا»،فصلنامه راهبرد دفاعى،س 6، ش 23.،ص63
- بیگدلى ،خدیجه‌ ‌.(مـهر1385). نومحافظه‌کاران و روابط ایران و آمریکا در دوران ریاست جمهورى کلینتون-بوش(2005-1993)، پایان‌نامه‌ کارشناسى‌ ارشد‌ مـطالعات منطقه‌اى،تهران:دانشگاه تهران، ص93.
-  ترابـی، قاســم.(1387). «تعامــل توســعه و سیاســت خــارجی »، مجموعــه مقــالات همایش داخلی چشـم انـداز خاورمیانـه در دهـه آینـده: دانشـگاه آزاد اسـلامی واحـد چالوس.
-  حسینی زاده، محمدعلی.(1386). اسلام سیاسی در ایران، قم:دانشگاه مفید.
-  دولت‌آبادى‌،باقر‌ و قـاسم مـنفرد.(1388). «ابعاد دیپلماسى‌ تغییر‌ بازى امریکا‌ در‌ مواجهه‌ با ایران»، فصلنامه جهان اسلام،ش 38‌،تابستان‌.ص25.
-  زکریا،فـرید.(1388). جـهان پسـاامریکایى،ترجمه احمد عزیزى،تهران:انتشارات هرمس.
- سریع القلم، محمود‌.( پاییز 1384). «مـبانى نـظرى سـیاست خارجى دولت بوش»،فصلنامه مطالعات منطقه‌اى،شماره 12.
- طلوعی، محمود.( 1372). فرهنگ جامع سیاسی، تهران: انتشارت علم و سخن.
-  فولر،گراهام.(1387).«راهبرد متوازن»،تـرجمه و ارزیابـى على شمخانى،راهبرد دفاعى،س 6،ش 23‌..
- قهرمانپور،رحمان .( 1384‌). «استراتژى امریکا در خاورمیانه و روند یک‌جانبه‌گرایى»،کتاب امریکا‌«1»،ویژه‌ سیاست‌هاى امریکا در خاورمیانه،تهران:موسسه بین المللى ابرار معاصر تهران.
-  گیتس، رابرت.(1378). راهبرد متوازن«، ترجمه و ارزیابی علی شمخانی، راهبرد دفاعی، س6، ش 23.
-   متقى‌،ابراهیم،(1388)،«امریکا در برابر‌ ایران‌»،مرکز‌ تحقیقات راهبردى دفاعى‌،نامه‌ دفاع:ش اول، ص65.
-  مـتقى‌،ابـراهیم‌،(1388)،«همکارى‌هاى نامتقارن ایران-امریکا»،نشریه روابط خارجى،ش 3،مرکز تحقیقات استراتژیک،ص14
 منابع لاتین:
- Brookings Instiute ,saban center ,(2009) ,which Path to Persia .Report, Number 20, washingtons D.c. Btrookings institute Press.p.13.14.
- Gaddis ,John Lewis, Surprise, Security, and the American Experience ,2004.
-  Hass,Richard,(2008)Non Polarity world ,Washington D.C. Rand Corporation Press.p.25.
- Ikenberry 2004 ,G.Jonh, The End of Neo –onservative Moment,, Survival ,(vol 446 No.l).b: 10.
-  Keddie Nikki.(2003),Modern Iran: Roots of Result of Revolution,Revised and Update Edition ,New Haven :Yale Uniwersity Press. P.79.
-  Mousalli ,Ahmad (2003).Images of Islam In the West And The West In the
 -Nye,2006 Nuruzzaman ,Mohammed ,Byond the Realist Theories Neo – Conservative Realism and the American Invasion of Iraq, International  studies Perspective 7:3.
-  Pollakand Other,(2009). Whinh Pasth to Persstan , Washington :Brookings Tnstitute Press.p4.
-  Sadjadpour, karim ,(2008),Reading khamenie :The world view of Iran, s Most Powerful Leader,Report Camegie Endowment for International Peaee.p32.
-  White house(2010) US. National Security 2010.
-Yazbeck Haddad ,Yvonne. Islamist Perceptions of U.S Policy in the Middle East. In: david W. Lesch (ed) (2003). The Middle East and the United States. Westview Press.