بررسی رابطه میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی از نظردانشجویان دانشگاه مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی(جامعه شناسی سیاسی) دانشگاه آزاد اسلامی.واحد شهرضا اصفهان

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی.واحد شهرضا اصفهان

چکیده

یکی از مقوله‌های اساسی برای حفظ نظم و ثبات نظام سیاسی هر دولت وملتی،حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی است.رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را با تاکید بر مفهوم اطمینان واعتماد می‌داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع می‌شوند. از نظر پاتنام اعتماد باعث تسهیل و همکاری مردم می‌شود، اعتماد هرچه درجامعه بالاتر رود احتمال همکاری و مشارکت سیاسی در جامعه بالا می‌رود. هدف این مقاله مطالعه بررسی تاثیراعتماد (یکی از مولفه‌های سرمایه اجتماعی) بر مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1395می باشد. این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی است، روش مطالعه بصورت پیمایشی و در این پژوهش اعتماد و مشارکت سیاسی را در سه سطح کلان، متوسط و خرد مورد توجه قرار می‌دهیم. جامعه آماری تحقیق را 12000 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران تشکیل می‌دهند که بر اساس فرمول کوکران 380 نفر به عنوان نمونه بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده  انتخاب و مطالعه شدند. نتایج  بررسی‌ها نشان می‌دهد میان اعتماد به سازمان‌های دولتی، اعتماد به اساتید و امور اداری دانشگاه واطمینان به افراد - آشناییان با میزان مشارکت سیاسی دانشجویان رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1380) توسعه روستایی با تأکید بر انقلاب اسلامی، تهران: نشر نی.
-امام جمعه زاده، سید جواد و همکاران(1391)، " بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعس و مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان"، پژوهشنامه علوم سیاسی، شماره هفتم، صص 34-7.
-اینگلهارت، رونالد(1373)،تحول فرهنگی در جامعۀ پیشرفته صنعتی، مریم وتر، تهران، انتشارات کویر.
-ایوبی، حجت الله(1377)، مشارکت سیاسی، تهران، نشر سفیر.
-بصیری،محمدعلی،عیدی پور،رستم(1396)؛«تحلیل مبانی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پرتو هویت فرهنگی»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره:38،بهار،صص 40-23.
-بشیریه، حسین(1378)، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، تهران، موسسه نشر نوین.
-باقی، عماد الدین(1377)، جنبش دانشجویی(مصاحبه با روزنامه اخبار)، اسفند ماه 1377، صفحه 10.
-پاتنام، رابرت(۱۳۸۰)، دموکراسی وسنت‌های مدنی، محمد تقی دلفروز، تهران، انتشارات روزنامة سلام.
-حریری اکبری، محمد(1377)، ریشه‌های فعالیت‌های سیاسی دانشجویان، تبریز.
رجب زاده، احمد(۱۳۸۲)، رفتارهای فرهنگی ایرانیان، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، دفترطرح‌های ملی.
-کلمن، جیمز(1377)، بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهرصبوری، نشرنی، تهران.
-گیدنز، آنتونی(1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، نشر مرکز.
-گیدنز، آنتونی(1378)، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.
-فوکویاما، فرانسیس(1379)، پایان نظم؛ سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، جامعه ایرانیان چاپ اول.
-ریتزر، جرج(1377)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
-وینر، مایرون(1380)، مشارکت سیاسی، بحران فرایند سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-حسنی، قاسم(1383)، "بررسی رابطه بیگانگی سیاسی اجتماعی با مشارکت سیاسی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 26.
-علوی تبار، علیرضا(1379)، بررسی الگوی مشارکت شهروندان در ادارۀ امور شهرها، تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور.
-کلمن، جیمز(1377)، بنیاد نظریه‌های اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.
-ساروخانی، باقر(1380)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، پژوهشکدۀ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ جهارم.
-مایکل راش(1377)، جامعه و سیاست، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی سیاسی، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، انتشارات سمت.
-کاوسی اسماعیل(04 دی، 1387)، صالحی امیری سیدرضا، برنامه ریزی فرهنگی، نشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل
-فیروزجائیان، علی اصغر و جهانگیر، جهانگیری(1387)، "تحلیل جامعه شناختی مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران"، مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد،سال پنجم، 109-83.
-قادری،محمد(1391)،سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده توسعه سیاسی ایران،انتشارات مهرآوره عصر.
-غفاری، غلامرضا (1384) سنجش سرمایه اجتماعی، مجموعه مقالات سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
-فاین، بن (1385) سرمایه اجتماعی و نظریه اجتماعی: اقتصاد سیاسی و دانش اجتماعی در طلیعه هزاره سوم، ترجمه محمدکمال سروریان، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-فیلد، جان (1388) سرمایه اجتماعی، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی، تهران: انتشارات کویر.
-میر موسوی، سید علی(1375)، "مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکت"، نقد و نظر، سال دوم، شماره سوم و چهارم.
-Rose.R(1999), “Getting things done in an anti modern society: social capital networks in Russia”, In DASGUPTA & Serageldin, 71- 147
-Huntington.S & Nelson.J(1976), “No easy choce: political participation in developing countries” , Cambridge, Harvard University press.
-Mcclosky. H(1968), “ Political participation”, New York, Mcmillian Company and Free press.
-Weiner. M(1971), “Political participation in crices and sequences in poitical development” , Pronceton, Princeton press.
-Warren.M.E & Pearse.H(2008), “Citizen representatives, in designing deliberative democracy: The British Columbia Citizens”, Cambridge, U.K: Cambridge University press.
-Fukuyama,F.(1995), “Trust: the social virtues and creation of personality” , New York, free press.
-Jonson, David (1993), “Reaching out:Interpersonal effectiveness and self-actualization”, Boston, Allyn and Bacon
Putnam, R.D (2000)Bowling alone: The collapse and revival of American community, New York: Simon & Schuster.
-.Chou,Yuan K.,(2003), “Three Simple Models of Social Capital and Economic Growth” University of Melbourne,1-8.
   Coleman, James (1994), Social Capital in the creation of human capital, American journal of sociology, vol.94, 95-120.
Putnam. R.D. (1993) Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy Princeton.N.J: Princeton University Press.
.Richardson &Pugh. L (1990)introduction to system dynamics modeling with dynamo, productivity press, Cambridge, Massachusetts