دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، شهریور 1396 
تأثیر انقلاب اسلامی بر علوم سیاسی در ایران

صفحه 3-22

امیررضا صفاریان خوزانی؛ عباسعلی رهبر


آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی

صفحه 161-181

رحمت الله عطری برزنجه؛ ملک تاج خسروی؛ محمد رحیم عیوضی؛ علیرضا سلطانی