آسیب شناسی سیاستگذاری دولت در بخش تعاون ایران پس از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلام واحد تهران مرکز

3 دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

4 ستادیار‌ دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه تعاون اهرم مناسبی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به شمار می­رود. از طرفی، پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی مستلزم اجرای سیاست‌های مربوط به حوزه اشتغال و تولید است و در این مسیر باید از ظرفیت‌های بخش تعاون نیز استفاده شایسته صورت گیرد. این مقاله با هدف، اثبات کاربردی بودن روش تعاون به عنوان یک ابزار موفق اجتماعی، اقتصادی در تمامی جوامع از جمله جامعه ایران از یکسو و بررسی و آشکارسازی میزان دستیابی به اهداف اساسی بخش تعاون در ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی و خصوصاً در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر انجام شده تا از رهگذر ایجاد چنان اقناعی در آحاد جامعه بر بستر اعمال صورت گرفته در بخش تعاون ضمن واکاوی دستاوردهای موجود به تداوم عقلانی­تر و عینی­تر آن همت گماریم. جامعه آماری این تحقیق شامل دو دسته مدیران ستادی حوزه تعاون شاغل در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران عامل تعاونی­های فعال و در دست اجرا در بخش­های تولیدی و خدماتی استان کردستان می­باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده از معادلات ساختاری؛ تحلیل عاملی تأییدی؛ خصوصاً روش پی­ال­اس و آزمون­ تی استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که محتوای قوانین و مقررات، نحوه تصمیم­گیری، روش اجرای قوانین و مقررات، امکانات و تجهیزات و شیوه ارزیابی  بر سیاست­گذاری بخش تعاون تأثیر مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل  و مومنی، منصور (1391)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا (1383)، توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران: نشر نی.
اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
بشیریه، حسین (1389)، تاریخ اندیشه­های سیاسی قرن بیستم، اندیشه­های مارکسیستی، تهران: نشر نی، جلد اول.
بیهاری ورما، ساولیا و پراساد ساه، چاندرا پاتاک (1388)، اعتبارات روستایی و توسعه تعاونی­ها، مترجم پرویز قاسمی. تهران: انتشارات ونوس.
حافظ نیا، محمد رضا  (1389)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
خاکی، غلامرضا (1391)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی، تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور؛ کانون انتشاراتی درایت.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه ( 1394)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، ویرایش اول، چاپ بیست و هشت، تهران: نشر اگه.
سدی یو، رنه (1363)، تاریخ سوسیالیسم­ها، ترجمه عبدالرضا هوشنگ نهاوندی، تهران، نشر نو
سکاران، اوما ( 1386)، روش‌های تحقیق در مدیریت؛ ترجمه‌ محمد صائبی و محمود شیرازی؛ چاپ سوم، تهران : مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
شریف اله، محمد؛ محمد ظل الرحمان ب.ک. پاتواری (1388)، بررسی تحلیلی تعاونی­های کشاورزی در بنگلادش.  مترجم آزاده جنتی.
شکیبا مقدم، محمد (1386)، مدیریت تعاونی‌ها، تهران، انتشارات میر. چاپ دوم (ویرایش جدید).
صالح نسب ، غلامحسین (1388). «انعطاف پذیری الگوی کسب و کار تعاونی در زمانهای بحران»، تهران ، معاونت پژوهش ، برنامه ریزی وآموزش تعاون.
صالح نسب، غلامحسین(1390). «مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت­های بخش تعاون در توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی». انتشارات فرهنگ دهخدا.
عباسی، محمد (1389)، باور تعاون: تعاون در اندیشه و عمل، تهران: انتشارات فرهنگ دهخدا.
کاپوراسو، جیمز ای و لوین، دیوید پی (1392)، نظریه­های اقتصاد سیاسی، ترجمه محمود عبدالله زاده، تهران: انتشارات ثالث.
طالب، مهدی (1384)،اصول و اندیشه­های تعاونی،چاپ چهارم، تهران،انتشارات دانشگاه تهران
طالب­بیگی، فیروز (1350)، اندیشه تعاون و تجربیات تعاونی در کشورهای در حال توسعه و ایران، تهران، موسسه آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران
طلایی، آرش (1391) نقش ترویج و آموزش کشاورزی در مسیر شکوفایی و تکامل تعاونی ها، کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد
رحمانی فیروز جاه، علی، سهرابی، سعدیه(1390)،نقش تعاونی در تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت های بخش تعاون در توسعه اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی . وزارت تعاون
غیاثوند غیاثی، فرشته(1390)،تحلیل موانع و محدودیتهای اشتغال در تعاونی های تولیدی کشاورزی ایران، کنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، دانشگاه یزد.
مقصودی، طهماسب(1384)،.بررسی وضعیت پایداری کشت سیب زمینی در شهرستان فریدون شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی ، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران .
مستعانی، محمدحسین (1384)، مدیریت تعاونی های مصرف (فنون فروشندگی)، تهران: انتشارات پایگان.
نظام شهیدی، مهراندخت (1378)، اصول مدیریت تعاونی­ها در ایران، تهران: انتشارات اندیشگان.
هومن، حیدرعلی (1393)، مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم­افزار لیزرل، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت.
ژید، شارل (1348)تعاونی­های مصرف، ترجمه بهاری فتح ا...، تهران، موسسه آموزش و تحقیقات تعاونی دانشگاه تهران
Leick, B. (2011), “Barriers to co-operation and competitive advantage: cross border business networks of Saxon and Northern Bohemian firms”. -Journal of East European Management Studies, 16(2), 162–184.
Wlodzimierz Sroka, Joanna Cygler. (2014), “ Pathologies in inter- organizational networks”, procedia – Social and Behavioral Siences.
Lovett, S., Simmons, L. C., & Kali, R. (1999), “Guanxi versus the market: ethics and efficiency”. Journal of International Business Studies, 30(2),
Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.
fornell, C.,& Cha, J. (1994), “Partial least squares”, in Bagozzi, R.P. (Ed.), Advanced Methods of Marketing Research, Blackwell, Cambridge, MA, pp. 52-78.
Fornell, C.,&Lacker, D.F. (1981), “Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error”. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Chin, W.W. (1998). “The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In ModernMethods for Business Research, Marcoulides, G.A. (ed.)”, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, pp:1295-1336.
Ringle, C.M., Wende, S., &Will, A. (2005), Smart PLS Version 2.0 M3, University of Hambur.