دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، خرداد 1396 
فراز و فرود فازسیاسی سازمان مجاهدین خلق در مشهد(1357-1360)

صفحه 41-68

کبری نودهی؛ علی‌اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی؛ هادی وکیلی


نقش رسانه‌های اجتماعی در انقلاب ایران و مصر

صفحه 131-148

محمد گلکار؛ مسعود جعفری نژاد؛ مسعود آذین