دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، آذر 1396 
روند اسلام گرایی در ترکیه و آینده اسلام سیاسی

صفحه 25-44

مسعود نوری تل زالی؛ حشمت اله فلاحت پیشه


عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی

صفحه 121-144

مریم سلیمانی؛ الهه مولایی؛ مژگان حمیدی بیناباج