تأثیر شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر فرهنگ سیاسی در دوره پهلوی دوم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

2 استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

3 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرضا

چکیده

این مقاله به بررسی نقش شیوه تربیتی استبدادی در خانواده ایرانی بر شکل گیری فرهنگ سیاسی ایرانی می‌پردازد. روش تحقیق در این پژوهش، روانکاوی است بدین معنی که نقش عناصر ناخودآگاه در شکل گیری فرهنگ سیاسی ایرانی بیشتر مولفه‌های آگاهانه است. فرض اساسی پژوهش این است که روش تربیتی در خانواده ایرانی سلسله مراتبی است که با الزامات خاصی همچون تنبیه بدنی و روانی و اطاعت طلبی همراه است. این امر باعث می‌شود تا شخصیت افراد، مراحل رشد طبیعی را به خوبی طی نکرده و در نازایی‌ها و ناکامی‌های شخصیتی سرکوب شود و همین امر فرهنگ سیاسی را به شکل تملق و چاپلوسی و نزدیکی به قدرت شکل دهد. در عین حال چنین فردی به محض دستیابی به قدرت، آماده است تا بر زیردستان یا فاقدین قدرت سلطه براند.

کلیدواژه‌ها


دفتر همکاری‌های حوزه و دانشگاه،(1375)، روانشناسی رشد2 با نگرش به منابع اسلامی، تهران، سمت.
اسدی، علی، تهرانیان، مجید(1395)، صدایی که شنیده نشد(نگرش‌های اجتماعی-فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران) به کوشش عباس عبدی و محسن گودرزی، تهران، نشر نی.
اینگلهارت، رونالد (1373) تحول فرهنگی در جامعه­ پیشرفته­ صنعتی، ترجمه­ مریم وتر،تهران،کویر.
بشیریه، حسین(1382)عقل در سیاست،تهران، نشر نگاه معاصر.
-حدادیان، مراد،(1381) نقد درونی حکومت­های استبدادی،تهران،طاق بستان.
-ساروخانی، باقر(1370)دایره المعارف علوم اجتماعی،تهران، کیهان.
شریف محمدرضا،(1381)انقلاب آرام،تهران،روزنه.
شعبانی، رضا (1371)، مبانی تاریخ اجتماعی ایران،تهران، قومس.
عالم، عبدالرحمن (1373) بنیادهای علم سیاست، تهران،نشر نی
-عبدی، عباس و محسن گودرزی،(1378)،تحولات فرهنگی در ایران،تهران،روش.
فروم، اریک(1378)، جزم اندیشی مسیحی، ترجمه منصور گودرزی،تهران،انتشارات مروارید.
قاضی مرادی، حسن (1378) در پیرامون خودمداری ما ایرانیان،تهران،ارمغان.
قندچی تهرانی، داود(1379) اقتدارگرایی،تهران،نشر همراه.
قندچی تهرانی، داود (1381) عوارض منفی تنبیه،تهران،نشر همراه.
کسائیان مینو،(1378)، والدین ناسالم، اصفهان، انتشارات مانی.
-لمبتون، ان. ک. اس.(1363) سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه­ یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر.
هنری ماسن، پاول(1382)، رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی،تهران، نشر مرکز.
هورنای، کارن (1373)عصبیت ورشد آدمی.ترجمه محمد جعفر مصفا،تهران، ابن سینا.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارزش‌ها و نگرش­های ایرانیان (یافته­های پژوهش در 28 استان  کشور)،تهران،دفتر طرح­های ملی، 1383.
مقالات
-الویری، محسن(1377) مبانی رفتار سیاسی بزرگان شیعه در آغاز استیلای مغولان،تهران، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، شماره 6 و7 (تابستان و پائیز)
بشیریه، حسین(1381) اقتدارگرایی؛ تکثرگرایی و فرهنگ سیاسی، ایران فردا،شماره­ 29.
-بشیریه، حسین (1374) ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه­های حاکم در دوره­ پهلوی، نقد و نظر 7-8.
پای، لوسین (1370) مقاله­ «فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی»، ترجمه­ مجید محمدی، نامه­ فرهنگ 6-5، سال دوم پائیز و زمستان.
سالارکیا، مژده(1391)، نظریه آدلر در داستان فریدون و فرزندانش، رشد اموزش و زبان ادب فارسی، شماره 2
حجاریان، سعید(1374) ساخت اقتدار سلطانی: آسیب­پذیری­ها، بدیل­ها، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره­ 92- 91 .
رزاقی، سهراب(1375) مولفه­های فرهنگ سیاسی ما. مجله نقد و نظر،ش 8-7.
-سریع القلم،محمود (1377) مبانی عشیره‌ای فرهنگ سیاسی ایران، تهران،اطلاعات سیاسی - اقتصادی»آذر و دی - شماره 135 و 136.
 
-Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASE­BA school age form & profiles.Burlngtion, VT: University of vermont, Department of Psychiatry.
Adler, Alfred(1927), Understanding life. London, oxford.
Adorno, T.W.and Others.(1982) The Authoritarian Personality,New York: W.w. Norton & Company.
 Erikson.Erick.Childhood and Society, (W.W. Norton, New York, 1950).
 Halpenny, A. M., Nixon. E., & Watson, D. (2010). Parents’ Perspectives on Parenting Styles and Disciplining Children. Dublin, Ireland: Office of the Minister for Children and Youth Affairs.
Lambton, N. s.(1988) continuity and change in medieval Persia. Aspects of administrative, economic and social History. H Th century. I. B. Tauris (U. K).
Horney, Karen. (1937)The Neurotic Personality of Our time, (London: Kegan paul. Trench , Trubner&co.Ltd.) 
Schultz, D. P., & Schultz, S. E. (2005). Theories of personality(8th ed.). Wadsworth: Thomson.
Zonis, Marvin. The Political Elite of Iran, (Princeton: Princeton University Press, 1971).
 Baumrind, D. (1971). Current patterns of parental authority. De­velopmental Psychology Monographs, 4(1, Pt. 2), 1-103.
Dubow, E. F., Hesmann, L. R., & Boxer, P. (2003). Theoretical and methodological considerations in cross-generational research on Parenting and child aggressive behavior. Journal of Abnormal Child Psychology, 31(2), 185-192.

Esmaeili, N Vaezzadeh, MR Esmaeili, SH Hosseini, S Kaheni, H Esmaeili, and Z Shahhosseini(2014), Identification of Child Maltreatment in Iranian Children with the Parent-Child Conflict Tactics Scale, Annals of Medical and Health Sciences Research, 4(5): 713–718.

Patterson, G. R., & Reid, J. B. (1973). Intervention for families of aggressive boys: A replication study. Behavior Research and Therapy, 11(4), 383-394.
Sheikhattari P, Stephenson R, Assasi N, Eftekhar H, Zamani Q, Maleki B, et al. Child maltreatment among school children in the Kurdistan Province, Iran. Child Abuse Negl. 2006;30:231–45.