عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در راستای اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی و مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌نور

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور

3 دانشجوی دکتر مدیریت بازرگانی و مربی گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور

چکیده

اقتصاد مقاومتی، تبدیل گر نظام فشار سلطه به فرصت‌ها و تقویت نیروهای درونی و تمرکز بر خلاقیت داخلی بوده و کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان انکار‌ناپذیر این اقتصاد به شمار می رود. ازین رو توجه به عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی برای موفقیت الگوهای انقلابی در راستای اقتصاد مقاومتی مفید و ضروری تلقی می‌شود. هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در قالب یک مدل مفهومی می باشد. این تحقیق یک مطالعه کاربردی و با روش پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران شهرداری شهر تهران بوده که با روش تصادفی از آن نمونه گیری صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده که نرخ پاسخ به آن 107 نفر می‌باشد. مدل مفهومی تحقیق، با استفاده از ادبیات موضوع توسعه داده شد. فرضیات مطرح شده در مدل، با استفاده از نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت و سپس برازش مدل، با استفاده از نرم افزار Amos مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، هر سه عامل درنظر گرفته شده در مدل مفهومی (فرهنگ سازمانی، فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی و رضایت کارکنان) بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار داشته اند. نتایج تحلیل برازش مدل نیز بیانگر قابل  تأیید بودن آن است.

کلیدواژه‌ها


احمدی، علی­اکبر؛ درویش، حسن، 1391، مبانی کارآفرینی، انتشارات دانشگاه پیام­نور
برادران، محمدصادق و کشمیری­حق، محمدامین، 1393، جایگاه کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی، کمیسیون کارآفرینی و کسب­و­کار، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سلطانی تیرانی، فلورا، 1378، نهادی کردن نوآوری در سازمان، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا
میرزایی، محمد، 1390، برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینی الگوی اسلامی ایرانی، مقالات بخش منابع انسانی شرکت ملی پالایش فراورده­های نفتی ایران، www.hrm.niordc.ir
Antoncic, B., Prodan, I., Hisrich, R. D., & Scarlat, C. (2007). Technological innovativeness and firm performance in Slovenia and Romania. Post-communist economies, 19(3), 281-298.
Archibong, C. (2004). Technology, infrastructure and entrepreneurship: Role of the government in building a sustainable economy. School of Business and Economics North Caroliana & T State University.
Auer Antoncic, J., & Antoncic, B. (2011). Employee satisfaction, intrapreneurship and firm growth: a model. Industrial Management & Data Systems, 111(4), 589-607.
Balkin, D. B., Markman, G. D., & Gomez-Mejia, L. R. (2000). Is CEO pay in high-technology firms related to innovation? Academy of management journal, 1118-1129.
Bhardwaj, B., Sushil, & Momaya, K. (2011). Drivers and enablers of corporate entrepreneurship: Case of a software giant from India. Journal of Management Development, 30(2), 187-205.
Castrogiovanni, G. J., Urbano, D., & Loras, J. (2011). Linking Corporate Entrepreneurship and Human Resource Management in SMEs: An Exploratory Study in Spain.
Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1990). New venture strategic posture, structure, and performance: An industry life cycle analysis. Journal of business venturing, 5(2), 123-135.
Doepke, M., & Zilibotti, F. (2013). Culture, Entrepreneurship, and Growth. Retrieved from
Fayolle, A., Degeorge, J.-M., & Fayolle, A. (2011). The entrepreneurial process trigger: a modelling attempt in the French context. Journal of Small Business and Enterprise Development, 18(2), 251-277.
García-Morales, V. J., Bolívar-Ramos, M. T., & Martín-Rojas, R. (2014). Technological variables and absorptive capacity's influence on performance through corporate entrepreneurship. Journal of Business Research, 67(7), 1468-1477.
Hayton, J. C., & Kelley, D. J. (2006). A competencybased framework for promoting corporate entrepreneurship. Human Resource Management, 45(3), 407-427.
Kaya, N. (2006). The impact of human resource management practices and corporate entrepreneurship on firm performance: evidence from Turkish firms. The International Journal of Human Resource Management, 17(12), 2074-2090.
Knight, G. A. (1997). Cross-cultural reliability and validity of a scale to measure firm entrepreneurial orientation. Journal of business venturing, 12(3), 213-225.
Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Bishop, J. W. (2005). Managers’ corporate entrepreneurial actions and job satisfaction. The International Entrepreneurship and Management Journal, 1(3), 275-291.
Luke, B., Kearins, K., & Verreynne, M.-L. (2011). Developing a conceptual framework of strategic entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 17(3), 314-337.
Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of management Review, 21(1), 135-172.
Magala, S., Rutherford, M. W., & Holt, D. T. (2007). Corporate entrepreneurship: An empirical look at the innovativeness dimension and its antecedents. Journal of Organizational Change Management, 20(3), 429-446.
Monsen, E., & Wayne Boss, R. (2009). The impact of strategic entrepreneurship inside the organization: Examining job stress and employee retention. Entrepreneurship theory and Practice, 33(1), 71-104.
Muzyka, D. F., De Koning, A. J., & Churchill, N. C. (1995). Entrepreneurial transformation: a descriptive theory.
Özdemirci, A. (2011). Corporate entrepreneurship and strategy process: A performance based research on Istanbul market. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 24, 611-626.
Turró, A., Urbano, D., & Peris-Ortiz, M. (2014). Culture and innovation: The moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 88, 360-369.
Zahra, S. A., Hayton, J. C., & Salvato, C. (2004). Entrepreneurship in family vs. NonFamily firms: A Resource‐Based analysis of the effect of organizational culture. Entrepreneurship theory and Practice, 28(4), 363-381.
Zahra, S. A., Jennings, D. F., & Kuratko, D. F. (1999). The antecedents and consequences of firm-level entrepreneurship: The state of the field. Entrepreneurship: Theory and Practice, 24(2), 45-45.
Zehir, C., Müceldili, B., & Zehir, S. (2012). The impact of corporate entrepreneurship on organizational citizenship behavior and organizational commitment: Evidence from Turkey SMEs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 58, 924-933.