تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی(جوانان 35-20 سال) کهگلویه و بویراحمد در دوره اول ریاست جمهوری روحانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی بر مشارکت سیاسی جوانان 35-20 سال کهگلویه و بویراحمد می‌پردازد.  به منظور دستیابی به این هدف از بین مولفه‌های گوناگون سرمایه اجتماعی تأثیر شاخصه‌هایی همچون روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و تعهد اجتماعی بر مشارکت سیاسی این افراد مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه دارای اعتبار و پایایی است. جامعه آماری مورد پژوهش جوانان کهگلویه‌ای 35-20 سال بوده است. تعداد نمونه‌های تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و در سطح اطمینان 95% و خطای نمونه گیری 5% شامل 384 نفر می‌باشد. داده‌های به دست آمده از معادلات ساختاری نشان داد با توجه به این که مقدار آماره تی (502/20) خارج بازه بحرانی است (مقدار تی بزرگتر از 96/1 شده است) بنابراین با احتمال 95/0 ادعای محقق مبنی بر این که «سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی تاثیر معناداری دارد» تایید می‌گردد و با توجه به اینکه ضریب بتا (799/0) مقداری مثبت شده است، بنابراین سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

کلیدواژه‌ها


امامی، سیّد کاووس (1386). مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی. پژوهشنامه‌ علوم سیاسی، 2 (1)، 60-89.
پناهی، محمّدحسین و خوشفر، غلامرضا (1390). بررسی تأثیر سرمایه‌ اجتماعی بر مشارکت سیاسی؛ مطالعه‌ موردی: استان گلستان. پژوهشنامه‌ی جامعه‌شناسی جوانان، 1 (2)، 32-49.
مسعودنیا حسین؛ محمدیفر، نجات و مرادی، گلمراد (1390). بررسی رابطه میان سرمایه‌ اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان؛ مطالعه‌ موردی: دانشگاه اصفهان، فصلنامه‌ مطالعات فرهنگ ارتباطات، 12 (6)، 72-90.
رهبرقاضی، محمودرضا ، گشول، سعید ، عربیان، حسین، آشنایی، سهیل (1395). فرهنگ سیاسی مشارکتی و تاثیرات سرمایه اجتماعی. مطالعات توسعه‌ی اجتماعی فرهنگی، 4 (4)، 101-122.
سرمدی، عباسی، مهرابی کوشکی، مهدی ، رهبر قاضی، راضیه ، رضا، محمود، (1393). بررسی تاثیر سرمایه‌ اجتماعی بر مشارکت در انتخابات. مسائل اجتماعی ایران، 5 (2)، 41-60.
عابدی اردکانی، محمد، توانا، محمد علی، قضوی، زهرا (1393). نقش سرمایه اجتماعی در مشارکت سیاسی، مطالعه موردی مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران(1384-1368). سیاسی اقتصادی، 298، 138-151.
هومن، حیدر علی(1390). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ چهارم، تهران، انتشارات سمت
Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.
Chin,W.W.,& Newsted.P.R.(1999).Structural equation modeling analysis with small samples using PLS, in rick hoyle(ed),Statistical strategies for small samples research, sage Publications:307-341
Suh, Hyungjun. Correlation between Social Capital and Political Participation: Considering National Economic, Political Development, and Economic Inequality. University of Arizona
Klesner, J. L. (2007). Social Capital and Political Participation in Latin America: Evidence from Argentina, Chile, Mexico, and Peru. Latin American Research Review, 1-32.
La Due Lake, R., & Huckfeldt, R. (1998). Social Capital, Social Networks, and Political Participation. Political Psychology, 19(3), 567-584.
Hays, R. A. (2015). Neighborhood networks, social capital, and political participation: The relationships revisited. Journal of Urban Affairs, 37(2), 122-143.
 Nygård, M., Nyqvist, F., Steenbeek, W., & Jakobsson, G. (2015). Does Social Capital Enhance Political Participation of Older Adults? A Multi-Level Analysis of Older Finns and Swedes. Journal of International and Comparative Social Policy, 31(3), 234-254.
Zhang, W., & Chia, S. C. (2006). The Effects of Mass Media Use and Social Capital on Civic and Political Participation. Communication Studies, 57(3), 277-297.
 Lowndes, V. (2004). Getting on or Getting by? Women, Social Capital and Political Participation. The British Journal of Politics & International Relations, 6(1), 45-64.
Van Deth, J. W. (2016). Political Participation. The International Encyclopedia of Political Communication.
Downs, A. (1957). An Economic Theory of Political Action in a Democracy. Journal of Political Economy, 65(2), 135-150..
Eveland Jr, W. P., & Scheufele, D. A. (2000). Connecting News Media Use with Gaps in Knowledge and Participation. Political communication, 17(3), 215-237.
Olsen, M. E. (1972). Social Participation and Voting Turnout: A Multivariate Analysis. American Sociological Review, 317-333.
Warren, M. E. (2002). What Can Democratic Participation Mean Today?. Political Theory, 30(5), 677-701.
Putnam, R. D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon and Schuster.
Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.
Saegert, S., &Winkel, G. (2004) Crime, Social Capital, and Community Participation. American Journal of Community Psychology, 34, 219–233.
Kotler-Berkowitz, L. (2005). Friends and Politics: Linking Diverse Friendship Networks to Political Participation. The Social Logic of Politics: Personal Networks as Contexts for Political Behavior, 152-170.
 Gerber, A. S., & Rogers, T. (2009). Descriptive Social Norms and Motivation to Vote: Everybody’s Voting and so Should You. The Journal of Politics, 71(1), 178-191.
 Giugni, M., & Lorenzini, J.(2010). Employment Situation, Social Capital, and Political Participation: A Survey of Unemployed and Precarious Youth in Geneva1. University of Geneva.
   Chin,W.W.,& Newsted.P.R .(1999). Structural equation modeling analysis with small samples using PLS, in rick hoyle(ed),Statistical strategies for small samples research, sage Publications:307-341