موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

از زمان اعمال فشارها و تحریم‌های غرب و به‌ویژه آمریکا علیه ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاستگذاران کشور تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم  شناسایی و کنترل اهرم‌های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد برعکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. براین اساس سئوالی که در این مقاله مطرح شده است این است که موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ بنابراین هدف پژوهش بررسی و شناسایی موانع این نوع اقتصاد در کشور است. این پژوهش از لحاظ ارایه الگو، پژوهشی کاربردی تلقی می‌شود. نتایج این تحقیق نشان داد که ضریب توافق کندال بالاتر از 4/0 قرار داشته است و با توجه به کمتر بودن مقدار سطح معنی داری از 05/0 می توان گفت که ضریب توافقی کندال معنادار بوده است و  درسطح اطمینان 95%  اتفاق نظر بین خبرگان در خصوص موانع تحقیق اقتصاد مقاومتی وجود داشته است. 

کلیدواژه‌ها


فشاری، مجید، پورغفار، جواد (1393). بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران. مجله‌ی اقتصادی، 14(5-6)، ص 29 – 40.
طغیانی، مهدی و درخشان، مرتضی ( 1393 ). تحریم‌های اقتصادی بر ایران و راهکارهای مقابله با آن. فصلنامه راهبرد، 23 (73)، ص 115- 146.
پژوهنده، محمد حسین (1394). موانع تحقق اقتصاد مقاومتی. پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، 21 (3)، ص 185-239
فرزندی اردکانی، عباسعلی، یوسفی، میثم ، عنانپور خیرآبادی، مجید (1394). اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران: چالشها و راهبردها. فصلنامه‌ی پژوهش‌های معاصر انقلاب اسلامی، 1(1)، ص 63-87.
جهانیان، منوچهر (1395). نقش دولت در توسعه‌ی اقتصاد گردشگری ایران با محوریت اقتصاد مقاومتی. فصلنامه‌ی علمی - پژوهشیگردشگریوتوسعه، 5 (9)، صص 156-177.
اصغری، محمود (1395). اقتصاد مقاومتی، گفتمان راهبرد تولید ثروت در بستر نظام دینی از منظر رهبری. پژوهش‌هایاجتماعیاسلامی، 22(4)، ص 3-31.
رهروانی، حسین، خوشکلام خسروشاهی، موسی (1395). اقتصاد مقاومتی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان سعودی در بازار نفت. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، 4 (15)، ص 43-70.
کریمی اعتماد، فاطمه، یعقوبی، جعفر (1395). سنجش نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان نسبت به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط با آن. فصلنامه‌ علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، 10 (37)، ص 19-38.
خالوباقری، مهدیه، قریشی، شایان، جعفرزادگان امیر، سیدمحمد (1392). اقتصاد دانش پایه؛ ابزاری راهبردی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی. : همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، جهاد دانشگاهی، 1.
هوشمند، محمود (2012). اعتبارات خرد مالی با هدف کاهش فقر و ایجاد فرصت های شغلی: زمینه ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی. همایش اقتصاد مقاومتی ابعادها و راهکارها، ایران.
رویا، حجازی نیا، (1395). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی. مجله رشد فناوری، 12 (47)، ص 12-20.
ساجدی، محمد (1393). اندیشکده اقتصاد: راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی. کنگره پیشگامان پیشرفت، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 5.
امیری طهرانی، سیدمحمدرضا (1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی. جستارهای اقتصادی، 12 (23). ص 33-51.
متقی، افشین، متقی، سمیرا (1392). سبک ها و الگوهای مصرف و اقتصاد مقاومتی. همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی، جهاد دانشگاهی، 1.
 
Perrings, C. (2006). Resilience and Sustainable Development. Environment and Development Economics, 11(4), 417-427.
Kitano, H. (2004). Biological Robustness. Nature Reviews Genetics, 5(11), 826-837.
Simmie, J., & Martin, R. (2010). The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 27-43.
Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the Notion of Regional Economic Resilience: Conceptualization and Explanation. Journal of Economic Geography, 15(1), 1-42.
Mantazer, M. H., & Hossein, M. (2017). Resistance Economy and Ways to Achieve This Goal. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS), ISSN 2356-5926, 2685-2690.
Briguglio, L., Cordina, G., Farrugia, N., & Vella, S. (2006). Conceptualizing and Measuring Economic Resilience. Building the Economic Resilience of Small States, Malta: Islands and Small States Institute of the University of Malta and London: Commonwealth Secretariat, 265-288.
Tan, J., Zhang, P., Lo, K., Li, J., & Liu, S. (2017). Conceptualizing and Measuring Economic Resilience of Resource-Based Cities: Case Study of Northeast China. Chinese Geographical Science, 27(3), 471-481.
Naserieh, M. Y., & Hosseinipour, M. R. (2014). Presenting Performance Sample of Resistive Economy in Islamic Azad Universities of Kerman Province in 2013. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(6), 325.
Ghalei, F. (2016). Determining an Index to Evaluate the Resistance of the Iranian Economy. International Journal of Resistive Economics, 4(1), 48-65.
Dana, T. (2014). A Resistance Economy: What Is It and Can It Provide An alternative?. Rosa Luxemburg Stiftung, Pal Papers, 1-14.
Moosazadeh, H., Barimani, P., Mohammad, S. D., & Eslami, A. (2016). Developing Strategies to Improve Knowledge-Based Resistive Economy Using SWOT Model. International Journal of Resistive Economics, 4(4), 96-108.
Ahmari, H., Rahimpoor, H., (2015). Guidelines for the Discourse on the Resistance Economy. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 5(8), 249-252