بازتاب سیاست خارجی جمهوری‌اسلامی ایران در گرایش سیاسی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور شناخت گرایش سیاسی دانشجویان به بازتاب سیاست خارجی ج.ا.ایران و تأثیر عواملی همچون مقطع تحصیلی، گروه آموزشی و قومیت بر میزان گرایش سیاسی دانشجویان توجه دارد. دراین تحقیق ازنظریه‌های وایت، آلپورت، فیش‌باین- آیزن، مزلو، روزن اشتیل، گرونبرگ، هروشکا و... استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات این تحقیق، مبتنی بر پیمایش است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سراسر کشور می‌باشد. تعداد 2200 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب در پژوهش انتخاب شده است. نتایج نشان می‌دهد: 1- بین مقطع تحصیلی و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه وجود دارد. 2- بین گروه آموزشی و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه وجود دارد. 3- بین سن و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه وجود دارد. 4- بین مذهب و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه وجود دارد. 5- بین درآمد و گرایش سیاسی دانشجویان رابطه وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها