بررسی مقایسه‌ای جایگاه سیاسی فقیه در دولت مطالعه‌ موردی:اندیشه‌ امام خمینی(ره) و علامه نائینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد تهران

2 گروه مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد تهران

چکیده

مسئله ولایت یکی از مهم‌ترین مسائل فقهی، کلامی و سیاسی اندیشه اسلامی شیعه است در حقیقت پاسخ به مشکلات و مسائل جامعه اسلامی در طول تاریخ، طرح این اندیشه را ضروری کرد، با توجه به روندی که به پیشینه‌ ولایت‌فقیه نگاه می‌شود از دوره صفوی به این‌طرف است که بحث ولایت سیاسی فقیه وارد عرصه می‌شود و در قبال حکومت‌ها مطرح می‌شود در سیر این دوره‌ها با توجه به مسائل و مشکلات کشور تا زمان امام خمینی(ره)در رابطه با اینکه ولایت بر حکومت اسلامی با محوریت ولایت‌فقیه باشد در اندیشه‌ عالمان بزرگ مثل آیت‌الله نائینی، نراقی شکل گرفت ولی در حد تئوری ماند و جنبه‌ عملی پیدا نکرد و در زمان آیت‌الله نائینی به صورت پوشیده به این محور اشاره شده که در فرآیند پژوهش به این موارد اشاره می‌گردد ولی در زمان علامه نائینی نیز ولایت فقیه محقق نشد. تا این‌که در زمان امام خمینی(ره)حکومت اسلامی با حاکمیت ولی‌فقیه جنبه عملی پیدا کرد، در پژوهش حاضر هدف نویسنده بر این است که جایگاه سیاسی فقیه از منظر امام خمینی(ره)و آیت‌الله نائینی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به اسناد را موردبررسی قرار دهد و سؤال مطرح در پژوهش این‌که مبانی فکری امام خمینی(ره)و علامه نائینی در مورد جایگاه سیاسی فقیه در دولت به چه نحوی بوده و نقاط اشتراک و افتراق آن‌ها در چیست؟

کلیدواژه‌ها