تحلیل گفتمانی؛ روشی برای تحلیل بازتاب انقلاب‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی دانشگاه شاهد

2 گروه مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی،دانشگاه شاهد

چکیده

انقلاب‌ها علاوه بر بعد ملی و سرزمینی دارای بازتاب‌های فراملی و جهانی هستند. نظریه‌پردازی در  مورد این بعد از انقلاب‌ها به‌طور عام و در مورد انقلاب اسلامی ایران به‌طور خاص کمتر مورد توجه بوده است. این مقاله با استفاده از نظریه تحلیل گفتمان لاکلائو وموف در پی توجه به این بعد بوده و در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که از منظر تحلیل گفتمان لاکلائو وموف، قابلیت و نحوه بازتاب یافتن یک گفتمان انقلابی همچون انقلاب اسلامی ایران به چه عواملی وابسته است؟ بر اساس یافته‌های این مقاله می‌توان گفت که برای فهم قابلیت و نحوه بازتاب یافتن یک گفتمان انقلابی می­بایست به عواملی چون: نظام معنایی گفتمان انقلابی، قابلیت اعتبار و قابلیت دسترسی گفتمان انقلابی، توانایی آن در تشکیل زنجیره هم­ارزی فراگیر، سطح استعاری و فراگیر بودن اسطوره گفتمان انقلابی، پادگفتمان‌ها و رقابت‌های جهانی و شرایط گفتمانی جوامع مخاطب توجه نمود.

کلیدواژه‌ها