تجزیه‌وتحلیل جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و چشم‌انداز افق 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه اصفهان

2 گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تجزیه‌وتحلیل رویکرد اقتصادمقاومتی و جایگاه آن در تحقق گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت به‌عنوان یک رویکرد بومی است. اهمیت این مسئله ازآنجاست که امروزه به‌واسطه حاکم شدن اصول و آموزه‌های رئالیسم بر نظام و روابط بین‌الملل، قدرت محوری یکی از عناصر کلیدی در تحقق بخشی منافع کشورها به شمار می‌آید. در این میان استفاده از قابلیت‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرت از سوی بازیگران بین‌المللی مورداستفاده قرارگرفته است. ج.ا.ایران به‌عنوان ارائه‌دهنده الگوی بومی ـ اسلامی با پشتوانه عمیق تجربیات فکری، عملی توانسته زمینه ثبات و تحکیم خود را به‌عنوان الگوی موفق به اثبات برساند. اقتصاد مقاومتی به‌عنوان رویکرد و مدلی بر مبنای توجه به فرهنگ و ارزش‌های بومی، شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت نظام بین‌الملل مورد تأکید قرارگرفته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، درپی تحلیل و تشریح اقتصاد مقاومتی، گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، ابزار و الزامات اتخاذ استراتژی‌های این رویکرد است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد اقتصاد مقاومتی با الهام گیری از اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از ظرفیت و توانایی‌های افراد، ضمن نقد جریانات حاکم برجهان فعلی؛  به بعد عدالت و مالکیت بر مبنای ویژگی‌های چون: تطابق بازار و شرع، شفافیت قوی درون‌زا و برون‌زا، حاکمیت اخلاق اسلامی، هدایت و نظارت توأم دولت و ملت، بهبود وضع معیشت، عدالت محوری و تولید ثروت بر مبانی شرعی و بومی در دستور کار قرار داده است.

کلیدواژه‌ها