بررسی تطبیقی سیاست دولت‌های پس از جنگ تحمیلی در شاخصه‌های خصوصی سازی و ادغام در اقتصاد جهانی (مطالعه موردی دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

این مقاله به بررسی روند خصوصی سازی و ادغام در اقتصاد جهانی در دولت‌های اصلاحات و عدالت محور می پردازد. هدف اصلی این مقاله این است که این دو شاخصه اقتصاد سیاسی را در دولت‌های مذکور مورد بررسی و مقایسه قرار دهد. نتایج داده‌های پژوهش نشان داد که هر دو دولت مطابق روند در پیش گرفته شده در مسئله خصوصی سازی برطبق فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کردند با این حال دولت اصلاحات تلاش کرد تا خصوصی سازی را از طریق سازمانی موسوم به همین نام انجام دهد اما دولت محمود احمدی نژاد اقدام به حذف آن کرده بود. در خصوص ادغام در اقتصاد جهانی نیز دولت اصلاحات با پیروی از رژیم‌های بین المللی اقتصادی در راستای ارزش‌های مورد نظر آنها حرکت کرده و به همین دلیل در مقایسه با دولت محمود احمدی نژاد شاخص‌های گوناگون از جمله مبارزه با فساد و آزادسازی تجاری رتبه‌های بهتری را ثبت کرده است. روش تحقیق در این مقاله نیز توصیفی-تحلیلی است و روش گردآوری داده‌ها، به شیوه کتابخانه‌ای و ترجمه بوده است.

کلیدواژه‌ها


 
احمدی،کیومرث،(1390).آسیب شناسی اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌ها ی خصوصی سازی در ایران، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
الیاسی ، حسین، (1390). ضرورت مشکلات و راهکارهای خصوصی سازی در ایران ، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان.
انارکی، غلامرضا، (1392). دولت هاشمی و اولین گام‌های خصوصی سازی، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2947.
بانک مرکزی (1385). اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی – دایره مالی .
بانک مرکزی (1383). اندازه دولت در اقتصاد ایران ، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی.  
بیدی ، محسین (1395). گفتمان تعامل رمز موفقیت در سرمایه گذاری خارجی، روزنامه سپید ، شماره 781.
تقی زاده ، محمد علی (2014). ایران در شاخص آزادی اقتصادی جهان ، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی .
جواد، محمد جعفر(1385). ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ، فصلنامه فرهنگ و اندیشه : وﯾﮋه مسائل توسعه در ایران ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ، شماره 19.
دلار ، دیوید، (1371)""اقتصادهای در حال توسعه برونگرا واقعا سریعتر رشد می کند: ،شواهدی از 95 کشور در حال توسعه ، 1976-1985 "" ، ترجمه یداله ابراهیمی فر ،گزیده مسایل اقتصادی اجتماعی ، شماره 130.
رضایی اسکندری. داوود، (1390)، ادغام در اقتصاد جهانی و عملکرد نابرابر کشورهای آسیای مرکزی در دستیابی به هدف­های توسعه هزاره، مطالعات اوراسیای مرکزی، مرکز مطالعات عالی بین المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 8.
روزنامه دنیای اقتصاد (2009). ایران و شاخص آزادی اقتصادی.
سالار، زهرا، علیان نژادی، محسن،(1390). آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان. 
سلطانی فر، محمد، دانائی، ابوالفضل، (1390). ارزیابی میزان کارایی خصوصی سازی بر شاخص‌های اقتصادی سال‌های 1370-1385 در ایران ، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان. 
شاه آبادی،ابوالفضل؛گنجی،مهسا، (1392)، تأثیر مؤلفه‌های نوین دانش بر شاخص آزادی اقتصادی (مقایسه کشورهای منتخب سند چشم انداز با توسعه یافته)، اقتصاد ، راهبردتوسعه، زمستان - شماره 36 علمی-ترویجی از 131 تا159.
ﮔــﺰارش ﺷــﺎﺧﺺ آزادی اﻗﺘﺼــﺎدی، ﺑﻨﯿــﺎد ﻫــﺮﯾﺘﯿﺞ،(2013). (www.Heritage.org).
ﮔــﺰارش ﺷــﺎﺧﺺ آزادی اﻗﺘﺼــﺎدی، ﺑﻨﯿــﺎد ﻫــﺮﯾﺘﯿﺞ،(2010). (www.Heritage.org).
معین نژاد ، بهراد ، (1390). بررسی چالش‌ها و موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران، همایش ایده‌های نو در حسابرسی و حسابداری.
منوریان، عباس، (1380). خصوصی سازی:رویکردی تطبیقی، تهران ، مدیریت دولتی، شماره 53 و 54.
مهدی، علیرضا، (1387). خصوصی سازی : بایدها و نبایدها ، تهران ، دانشگاه پیام نور پاکدشت.
ناظرزاده، شیرین، سلطانی ، اعظم (2010). ایران و شاخص آزادی اقتصادی در ایران .
نوری اصل ، احد، خانی، آرش،(1390). اقتصاد سیاسی ایران موانع تحقق خصوصی سازی بدیلی برای برون رفت، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان. 
رحیق اعضان، علی، گلی، مارک(1384)، دانش نامه در علم سیاست، انتشارات فرهنگی صبا.
درازن، آن(1390)، اقتصاد سیاسی اقتصاد کلان،ترجمه جعفر خیرخواهان، موسسه عالی توسعه و برنامه ریزی
 
Amuzegar, J. (2003). “Iran’s Theocracy under Siege,” Middle East Policy, Vol. 10, No. 1.
CBI. (2008). The first edition of the Central Bank of Iran time series economic database. Available at: http://tsd.cbi.ir/IntTSD/EnDisplay/Display.aspx (Access: 06.02.09).
Masha’l, (2008). The Weekly Publication of the Iranian Petroleum Industry, No. 384.
Molavi, R. (2009). Oil and Gas Privatization in Iran: An Assessment of the Political Will (Ithaca: Ithaca Press).
Namazi, B. (2000). “The Legal Aspects of Doing Business in Iran,” International Financial Law Review, Vol. 19, No.  
Payvar, M. (2003).An analysis of Khatami aministrataions policy regarding forign investment. Centre for research and Middel East strategic studies.
Rakel, E. P. (2006). “Conglomerates in Iran: the Political Economy of Islamic Foundations,” in Alex E. Fernandez Jilberto and Barbara Hogenboom (eds.), Conglomerates and Economic Groups in Developing Countries and Transition Economies (London: Routledge).
Seddighee,K., Alaheede,H.(2003).Strategies to remove obstacles in the way of forign investment and the development f the private sector, Capital,Winter.
Torbat, A. E. (2005). Impacts of the US trade and financial sanctions on Iran.The World Economy28(3)