تبیین معمای امنیتی خاورمیانه و امکان همکاری امنیتی ایران و غرب در مبارزه با گروه‌های سلفی-تکفیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

این مقاله به بررسی معمای امنیتی خاورمیانه و مبارزه با جریانهای سلفی- تکفیری دراین منطقه و تاثیر آن بر روابط ایران و غرب(آمریکا) می‌ پردازد. سئوال اصلی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن می‌ باشد این است که چگونه مبارزه با گروه‌های سلفی-تکفیری می‌تواند زمینه همکاری میان ایران و غرب باشد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که به واسطه تهدیدات فوری این جریان‌ها هم برای غرب و هم برای ایران، مبارزه با جریان افراطی سلفی- تکفیری در منطقه خاورمیانه می‌‌تواند زمینه بهبود روابط ایران و غرب و همکاری آنها برای برطرف کردن تهدید فوری را فراهم آورد. یافته‌های تحقیق نشان می‌ دهد که تهدیدات امنیتی مشترک می‌‌تواند دشمنان را هم در کنار هم قرار دهد. از این دیدگاه و با در نظر گرفتن اینکه جهادی‌های تکفیری تهدیدات مشابه امنیتی برای دولت‌های ایران و غرب در منطقه خاورمیانه ایجاد کرده‌اند بنابراین پتانسیل‌های همکاری میان این دولت‌ها وجود دارد. روش در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال،اشرافی،علیرضا(1395)، ارزیابی دکترین و اهداف راهبردی آمریکا در تقابل با اسلام و جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی‌-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی‌، سال دهم، شماره 37، 136-117.
قیصری، نورالله، خضری، احسان(1395)، سیاست دفاعی نظام جمهوری اسلامی ایران: بررسی اسناد کلان، فصلنامه علمی‌-پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی‌،سال دهم، شماره 37، 74-57.
کولایی، الهه، نوری،علیرضا(1391)، معمای امنیت و آینده نظام کنترل تسلیحات دوجانبه بین روسیه و آمریکا، فصلنامه سیاست، دوره 42، شماره 2، صص 161-143
Glaser, Charles L.(1994) “Realists as Optimists: Cooperation as Self-help.” International Security19 (3): 50–90.
Hansen, Birthe, Peter Toft and Anders Wivel (2009) Security Strategies and American World Order: Lost Power. Routledge.
Butterfield, Herbert(1951), History and Human Relations(London: Collins)
———. 1997. “The Security Dilemma Revisted.” World Politics50 (1): 171–201.
Herz, John H. 1951. “Idealist Internationalism and the Security Dilemma.” World Politics2 (2): 157–180.
Hoffman, Aaron M., 2007. “The Structural Causes of Trusting Relationships: Why Rivals Do Not Overcome Suspicion Step by Step.” Political Science Quarterly122 (2): 287–312.
Jervis, Robert. 2001. “Was the Cold War a Security Dilemma?” Journal of Cold War Studies3 (1): 36–60
Jervis, Robert 1999. ‘Realism, Neoliberalism, and Cooperation: understanding the debate,  International Security’. Summer, 24(1):42-63.
Jervis, Robert 1976. Perception and Misperception in International Politics. Princeton: Princeton University Press.
Miller, Steven,(1995)”preface”, in the perils of Anarchy: Contemporary Realism and International security, eds.(Cambridge: MIT Press.
Sorensen, Georg (2007) “After the Security Dilemma: The Challenges of Insecurity in Weak States and the Dilemma of Liberal Values”. Security Dialogue. 38(3): 357-378.
Tang, Shiping.(2008), 2008b. “From Offensive to Defensive Realism: A Social Evolutionary Interpretation of China’s Security Strategy.” In China’s Ascent: Power, Security, and the Future of International Politics, edited by Robert Ross and Zhu Feng, 141–162. Ithaca: Cornell University Press.
Walt, S. (2002).‘Alliances: Balancing and Band wagoning’ , Art and Jervis (eds).
Walt, Stephen M.(1999). “Rigor or Rigor Mortis: Rational Choice and Security Studies.”
International Security23 (4): 5–58.
15) Wheeler, Nicholas, 2008. The Security Dilemma: Fear, Cooperation, and Trust in World Politics. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 
نوائی، فرهاد(1391)، سوریه و سرنوشت ائتلاف ضد هژمونی،
http://www.shafaf.ir/fa/news/130497
CALLUM PATON, IRAN IS THE REAL WINNER IN IRAQ AS THE U.S. COALITION AGAINST ISIS CRUMBLES 17/October/2017
TeleSUR,11/10/2015, US Approves $11.25 Billion Military Sale to Saudi Arabia
http://www.telesurtv.net/english/news/US-Approves-11.25-Billion-Military-Sale-to-Saudi-Arabia-20151021-0007.html.