نقش کارآمدی دولت و مهم‌ترین عوامل آن در توسعه پایدار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده فارابی

چکیده

یکی از این جنبه‌های قابل بررسی در مورد نحوه‌ عملکرد دولت می‌تواند بر کارایی دستگاه دیوان سالاری و یا به طور کلی کارایی دولت، متمرکز باشد. با توجه به وضعیت کارایی دستگاه دیوانسالاری در جمهوری اسلامی ایران و از سویی وجود تحریم­های غرب، این تحقیق کاربردی با هدف شناخت نقش کارآمدی دولت در توسعه پایدار اقتصادی و احصاء مهم‌ترین عوامل آن می‌باشد. در این پژوهش از روش­ زمینه‌ای- موردی، با استفاده از شیوه­های میدانی (پرسشنامه) و کتابخانه­ای بهره گرفته است. پس از تایید همسانی درونی مؤلفه‌های کارآمدی دولت با استفاده از آزمون خی2، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون فریدمن نشان می­دهد که از نگاه پاسخ دهندگان «وحدت بین مسئولان با یکدیگر در دولت» از بیشترین نقش و «نظارت داشتن شهروندان بر امور اجتماعی و سیاسی مسئولان دولتی» کمترین نقش را در توسعه پایدار اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها


ذری، مصطفی. (1388بهار). «بررسی تأثیر تحریم بر قاچاق»، دوماهنامه اقتصاد پنهان، دوره دوم، شماره6و7، صص13-20، تهران: معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
اخوان کاظمی، بهرام. (1382). «مفهوم، شاخصه ها و شیوه‌های ارتقاء کارآمدی در نظام جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه راهبرد، دوره ی هشتم، شماره 29، تهران: انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی.
بدری،سیدعلی.رکن الدین افتخاری،عبدالرضا.(1384).«ارزیابی پایداری:مفهوم و روش»،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دروه هجدهم، شماره69، صص 9- 34، اصفهان: انتشارات معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان.
برادران شرکاء، حمیدرضا. صدیقی، کورش. (1386). «اقتصاد سیاسی پدیده کم رشدی در ایران»، فصلنامه راهبرد، دوره یازدهم، شماره 43، صص 97- 120، تهران: مرکز تحقیقات راهبردی.
بدری، سیدعلی. رکن الدین افتخاری، عبدالرضا. (1382). «ارزیابی پایداری:مفهوم و روش»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، دوره هجدهم، شماره69، صص 9- 34، اصفهان: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان.
بریم نژاد، ولی. (1385). «توسعه پایدار و مفهوم پایداری»، فصلنامه توسعه و بهره وری، دوره اول، شماره1، صص 27- 47، تهران: آگاه.
بیابانی، غلامحسین. (1391). قاچاق در شهرهای ساحلی، تهران: رهروان پویش.
پورجعفر، محمدرضا و همکاران. (1390). «رهیافتی تحلیلی در شناخت مؤلفه ها، شاخص ها و بارزه‌های توسعه پایدار شهری»، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره سوم، شماره3، صص25- 36، تهران: دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.
ذوعلم، علی. (1385). تجربه ی کارآمدی حکومت ولایی، تهران: پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی.
شایان، حمید و همکاران. (1391). «تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی»، فصلنامه جغرافیا و توسعه ی ناحیه ای»، دوره دهم، شماره 19، صص71- 94، مشهد: دانشکده جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد.
فراهانی، حسین. (1385). ارزیابی پایداری در نواحی روستایی با تأکید بر عوامل اجتماعی و اقتصادی:مطالعه موردی شهرستان تفرش، رساله دکترای جغرافیای انسانی، گرایش برنامه‌ریزی روستایی، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا.
قاسمی، فرج اله. (1389). «کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، شاخصه ها و مکانیسم ها از منظر امام خمینی (ره)». فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ی هفتم، شماره22، صص 153- 177، قم: دانشگاه معارف اسلامی.
قدیری معصوم، مجتبی و همکاران. (1389). «پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی؛مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودراهنگ»، فصلنامه روستا و توسعه، دوره سیزدهم، شماره2، صص 1- 29، تهران: انتشارات موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی.
علایی، حسین. یارعلی، نبی اله. (1388). «اقتصاد پایدار، توسعه پایدار». مجموعه مقالات هشتمین همایش از سلسله همایش‌های منطقه ای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، صص 59- 83، شهرکرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد.
عابدینی، آرش. (1392). «کارآمدی نظام سیاسی»، گزارش کاربردی شماره 13142، تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
غیاث‌الدین، منصور. (1389). «مسائل اقتصادی در توسعه پایدار»، مجموعه مقالات اولین همایش ملی توسعه پایدار و محیط زیست، صص 23- 51، همدان: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
صامتی،مجید. کرمی،علیرضا.(1383).«بررسی تأثیر هزینه‌های دولت در بخش کشاورزی بر کاهش فقر روستایی در کشور»، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره هفدهم، شماره 67، صص 213- 234، انتشارات مرکز تحقیقات وزارت امور اقتصادی ودارایی.
کمیته برنامه ریزی صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه روستایی.(1382).«گزارش محوری توسعه روستایی»،تدوین برنامه چهارم، تهران: انتشارات معاون صنایع تبدیلی و تکمیلی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی.
گودرزوند چگینی.مهرداد.(1394). «توسعه پایدار؛ شاخص ها و سیاست»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره چهارم، شماره 4، صص 238- 215، انتشارات دانشگاه گیلان.
مرعشی، سیدجعفر و همکاران. (1391). تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در مدیریت جامعه و سازمان، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
میرمحمدی، سیدمحمد. (1386). بررسی تأثیر کارایی و اثربخشی دولت بر امنیت اقتصادی؛مطالعه موردی ایران، تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیراقتصاد.
Bossel, Hartmut. (1999), Indicators for Sustainable Development: Theory, Method, Applications: IISD, Canada. pp. 1-32.
Daly. H. E. (1998). “Introduction to Essays toward a Steady-State Economy”. In Daly. Herman E. and Kenneth N. Townsend. Eds. (1998) valuing the Earth: Economics, Ecology, and Ethics. Cambridge, Massachusetts: The MTT Press, pp. 11-47.
Daly. H. E. (2000). ” The steady- state Economy: Toward a Political Economy of Biophysical Equilibrium and Moral Growth”. In Daly, Herman E. and Kenneth N. Townsend, eds. (2000). Valuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics, Cambridge, Massachusetts: The MTT Press, pp. 82- 325.
Daly, Herman. (1996), beyond growth: the economics of sustainable development, Boston: Beacon Press.
Gilbert. Stevenson. Girardet , & Stern. (1996), making cities work: the role of local authorities in the urban environment. London: Earth scan.
Heeney, David. (1995), Sustainability Indicators, in deco Strategic Consulting Inc. pp. 1- 24.
Hopwood, Bill, Mellor, Mary and Obrien, Geoff (2005),”Sustainable development: mapping different approaches”. Sustainable Development, vol. 13, No. 2, pp. 38-52.
Hugh, Barton. (2000), Sustainable Communities: The Potential for eco- Neighborhoods, Earth scan Publication Ltd; London. pp. 303.
Lal, Robert. (2000), “A modest Proposal for the year 2001: We can control greenhouse gases send feed the word with proper soil management”. Journal of Soil and Water Conservation, Vole, 55, No. 4, pp. 429 - 433.
Midmore. Peter & Whittaker. Julie. (2000).”Survey economics for sustainable rural systems”, Ecological Economics, Vole 35, pp. 173- 189.
Milbraith, L. (2009),” Envisioning a Sustainable Future”. Buffalo, New York: SUNY Press.
Mitlin, Diana, (1992), Sustainable Development: A Guide to the Literature. Environment and Urbanization, 4(1), 111-124.
Schumacher. E. F. (2006). ”Buddhist Economics”. In Daly, Herman E. and Kenneth N. Townsend, eds. (2006). Valuing the Earth: Economics, Ecology, Ethics, Cambridge, Massachusetts: The MTT Press, pp. 81- 173