دوره و شماره: دوره 12، شماره 43، شهریور 1397 
مطالعات جناحی در نظام جمهوری اسلامی ایران: یک مرور نظام‌مند

صفحه 27-52

محمد مهدی شوقعلی بافقی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی